نسخه متنی مقاله

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرریز فناوری به شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایرانی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • علی  سلیم

 • محمد رضا  رضوی

 • رضا رادفر

 • فرهاد  غفاری

  دانشگاه آزاد اسلامی، و احد علوم و تحقیقات
 • مسعود  افشاری مفرد

  موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
اطلاعات تماس:
 • علی  سلیم

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد رضا  رضوی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رضا رادفر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • فرهاد  غفاری

  Affiliation: دانشگاه آزاد اسلامی، و احد علوم و تحقیقات
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مسعود  افشاری مفرد

  Affiliation: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طرق مختلفی همچون فراهم آوردن بازارها و کانال‌های بازاریابی جدید، منابع ارزان‌تر، فناوری‌ها، محصولات، مهارت‌ها و روش‌های نوین تأمین مالی، تأثیرات مهمی بر کسب‌وکارها در سطح جهانی می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین این آثار برای کشورهای میزبان می‌تواند سرریز فناوری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به بنگاه‌های محلی باشد که ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه در 150 سال گذشته با این پدیده روبرو بوده است. با این حال در کشور، پژوهش‌های اندکی درباره نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرریز فناوری انجام شده که مقاله حاضر برای پُرکردن بخشی از این خلاء به بررسی اثر میزان توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر ارتباط میان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعال شدن کانال‌های سرریز فناوری (کانال‌های تقلید به واسطه مشاهده، آموزش، پیوند با تأمین‌کنندگان محلی، همکاری فناورانه با بنگاه‌های داخلی و جابجایی کارکنان) پرداخته است. به این منظور، مطالعه‌ای میدانی (از طریق مصاحبه و پرسشنامه) بر روی 100 شرکت خارجی سرمایه‌گذار در ایران در بازه زمانی سال‌های 1391 و 1392 صورت گرفته است. نتایج نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به صورت مستقیم تأثیری بر فعال شدن کانال‌های سرریز نداشته لیکن افزایش توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به عنوان یک متغیر مداخله‌گر منجر به فعال شدن دو کانال سرریز یعنی تقلید به واسطه مشاهده و آموزش شده است.
رفرانس :

[1] Lall, S., & Narula, R. (2004). Foreign direct investment and its role in economic development: do we need a new agenda? The European Journal of Development Research, 16(3), 447-464.

[2] Barclay, L. A. A. (2002). Foreign direct investment in emerging economies: Corporate strategy and investment behaviour in the Caribbean. Routledge.

[3] Tayebi, S. K., Pourshahabi, F., Khani Zadeh, A. M., & Kazemi, E. (2013). The effects of the foreign direct investment and openness on the domestic investment and economic growth: Case study of 10 Asian developing countries. Journal of Economic Research and Policies, 21(67), 131-151. {In Persian}.

[4] Lall, S., & Narula, R. (2006). Understanding FDI -assisted development. London: Routledge.

[5] Caves, R. (1996). Multinational Enterprise and Economic Analysis. Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge.

[6] Caves, R. E. (1974). Multinational firms, competition, and productivity in host-country markets. Economica, 41(162), 176-193.

[7] Caves, R. (2000). Spillovers From Multinationals In Developing Countries, The Mechanisms at Work. World bank website, Accessed on September 14, 2000.

[8] Grossman, G. M., & Helpman, E. (1993). Innovation and growth in the global economy. MIT press.

[9] Blomström, M., Kokko, A., & Zejan, M. (1994). Host country competition, labor skills, and technology transfer by multinationals. Review of World Economics, 130(3), 521-533.

[10] Fan, E. X. (2002). Technological spillovers from foreign direct investment-a survey. Asian Development Bank, Working Paper Series No. 33.

[11] Globerman, S. (1979). Foreign Direct Investment and ‘Spillover’ Efficiency Benefits in Canadian Manufacturing Industries. Canadian Journal of Economics, 12, 42-56.

[12] Blomstrom, M., and Perssion, H. (1983). Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry. World Development, 11, 493-501.

[13] Chuang, Y. C., & Lin, C. M. (1999). Foreign direct investment, R&D and spillover efficiency: Evidence from Taiwan's manufacturing firms. The Journal of Development Studies, 35(4), 117-137.

[14] White, J. (2011). Fostering innovation in developing economies through SEZs. Special Economic Zones, 183.

[15] Romo, M. D. (2002). Foreign Direct Investment in the Mexican Industry: Spillovers and the Development of Technological Capability. A Dissertation Presented to the Faculty Princeton University in the Candidacy for the degree of Doctor of Philosophy.

[16] Gachino, G. (2007). Technological spillover frome multinational presence towards a conceptual framework. United Nation University (UNU-MERIT).

[17] Blomström, M., & Kokko, A. (1998). Multinational corporations and spillovers. Journal of Economic surveys, 12(3), 247-277.

[18] Liu, Z. (2008). Foreign direct investment and technology spillovers: Theory and evidence. Journal of Development Economics, 85(1-2), 176-193.

[19] Ganjavi, H. S. (2007). The role of free zones on technology transfer and development. M.Sc. Thesis in Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management and Economics. {In Persian}.

[20] Alavi-Manesh, M. (2008). The impact of FDI on technology transfer: The case of Iran. M.Sc. Thesis in Imam Sadeq University, Iran. {In Persian}.

[21] Shahabadi, A., Valinia, S. A., & Ansari, Z. (2013). The Effects of Technology Spillover resulted from Foreign Direct Investment on the Industry Performance. Parks & Incubators, 9(33), 13-25. {In Persian}.

[22] Lotfi, A., Ameri, A., & Tabatabaeian, H. (2006). An analytical model for technology spillover factors. Manager, 16, 91-98. {In Persian}.

[23] Khadem, M. (2013). Assessing the effect of FDI on technological capabilities of industrial firms in Iran’s free zones. M.Sc. Thesis, Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management and Economics. {In Persian}.

[24] Saggi, K. (2000). Trade, foreign direct investment, and international technology transfer: A survey. World Bank Working Paper Series in International Economics, No. 2349.

[25] Dutse, A. Y., Okwoli, A. A., & kurfi, A. K. (2011). Promoting FDI-related Technology Spillover in Nigeria’s Manufacturing Sector: Active-firms Targeted Policy Approach. International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR, Singapore.

[26] Marin, A., & Bell, M. (2006). Technology spillovers from foreign direct investment (FDI): the active role of MNC subsidiaries in Argentina in the 1990s. The Journal of Development Studies, 42(4), 678-697.

[27] Fosfuri, A., Motta, M., & Rønde, T. (2001). Foreign direct investment and spillovers through workers’ mobility. Journal of international economics, 53(1), 205-222.

[28] Dargahi, H. (2006). Determinants of FDI development: lessons for Iran's economy. Sharif, 36, 57-73. {In Persian}.

[29] Zebregs, M. H., & Tseng, M. W. (2002). Foreign direct investment in China: Some lessons for other countries (No. 2-3). International Monetary Fund.

[30] Buckley, P. J., Clegg, J., & Wang, C. (2002). The impact of inward FDI on the performance of Chinese manufacturing firms. Journal of international business studies, 33(4), 637-655.

[31] Aitken, B. J., & Harrison, A. E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. American economic review, 89(3), 605-618.

[32] Motavasseli, M., Shojaei, A., Mohammadi, E. G., & Chitsazan, H. (2018). Exploring the institutional challenges of transactions between venture capitals–technological firms. Journal of Science and Technology, 9(4), 1-14. {In Persian}.