نسخه متنی مقاله

همگرایی فناوری‌ها در مقالات 2015-2001 پژوهشگران ایرانی: رویکرد واژه‌کاوی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • قاسم آزادی احمد آبادی

  دكتراي علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 • علی محمد سلطانی

  عضو هيأت‌علمي پژوهشكده مطالعات فناوري
اطلاعات تماس:
 • قاسم آزادی احمد آبادی

  Affiliation: دكتراي علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی محمد سلطانی

  Affiliation: عضو هيأت‌علمي پژوهشكده مطالعات فناوري
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
همگرایی فناوریها به ویژه فناوریهای نانو زیستی اطلاعات و شناختی از روندهای جدی در تحقیقات اختراعات و همچنین تولید کالاها و خدمات جدید هستند این پدیده ابتدا در تحقیقات و به تبع آن در انتشارات علمی بروز کرده و محققان کشور نیز این روند را در تحقیقات خود دنبال کردهاند این مقاله قصد دارد روندهای همگرایی دو یا چند فناوری در مقالات محققان ایرانی را بر اساس انتشارات علمی نمایه شده در اسکوپوس شناسایی نماید همگرایی مدنظر از طریق جستجوی کلمات کلیدی حوزه‌های مختلف فناوریهای چهارگانه در عناوین مقالات تا بررسی و در چهار نوع همگرایی مواد فن کاربرد و ابزار مطالعه شده است بر این اساس بیشترین همگرایی در ترکیب دوگانه نانوزیستی و کمترین همگرایی در ترکیب سه گانه اطلاعات شناختی زیستی دیده شده است یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که در ترکیب زیستی اطلاعات نانو نوع همگرایی اتفاق افتاده به صورت مواد و فن در ترکیب زیستی-شناختی-نانو به صورت مواد در ترکیب شناختی-نانو اطلاعات به صورت کاربرد در ترکیب شناختی-نانو به صورت مواد و کاربرد در ترکیب نانوزیستی به صورت مواد در ترکیب نانواطلاعات به صورت ابزار و فن و در ترکیب‌های شناختی اطلاعات و اطلاعات زیستی به صورت فن است.
رفرانس :

[1] Roco, M. C., & Bainbridge, W. S. (2012). Converging technologies for improving human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. Tehran: Institute for Defense Research and Training. {In Persian}.

[2] Committee on Key Challenge Areas for Convergence and Health; Board on Life Sciences; Division on Earth and Life Studies; National Research Council. (2014). Convergence Facilitating Transdisciplinary Integration of Life Sciences, Physical Sciences, Engineering, and Beyond. Washington: National Academies Press.

[3] Jeong, S., Kim, J. C., & Choi, J. Y. (2015). Technology convergence: What developmental stage are we in? Scientometrics, 104(3), 841-871.

[4] Paya, A., & Kalantarinezhad, R. (2011). Philosophical Assessment and Policy Implications of the Impact of Convergent Sciences & Technologies on Culture and Society: A Study from the Viewpoint of Critical Rationalism. Journal of Science & Technology Policy, 2(4), 32-52. {In Persian}.

[5] Organization for Economic Co-operation and Development. (2014). Challenges and Opportunities for Innovation through Technology: The Convergence of Technologies. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/STP(2013)15/FINAL&docLanguage=En

[6] Heimeriks, G. (2013). Interdisciplinarity in biotechnology, genomics and nanotechnology. Science and Public Policy, 40(1), 97-112.

[7] Wang, L., & Notten, A. (2011). Mapping the interdisciplinary nature and co-evolutionary patterns in five nano-industrial sectors. Paper presented at the DIME Final Conference, 6-8 April, Maastricht.

[8] Erfanmanesh, M. A., and Asnafi, A. R. (2016). The study of the status of international scientific products in the field of converging technologies at the Web-based site. The 9th Pioneering Congress of Progress, Center for Islamic Model of Progress. Tehran. {In Persian}. http://www.civilica.com/Paper-KPIP09-KPIP09_018.html.

[9] Porter, A. L., & Youtie, J. (2009). How interdisciplinary is nanotechnology? Journal of Nanoparticle Research, 11(5), 1023-1041.

[10] Porter, A. L., & Rafols, I. (2009). Is science becoming more interdisciplinary? Measuring and mapping six research fields over time. Scientometrics, 81(3), 719-745.

[11] Wang, L., Notten, A., & Surpatean, A. (2013). Interdisciplinarity of nano research fields: a keyword mining approach. Scientometrics, 94(3), 877-892.

[12] Maghrebi, M., Abbasi, A., Amiri, S., Monsefi, R. & Harati, A. (2011). A collective and abridged lexical query for delineation of nanotechnology publications. Scientometrics, 86, 15-25.

[13] Liu, G.Y., Hu, J. M., & Wang, H. L. (2012). A co-word analysis of digital library field in China. Scientometrics, 91(1), 203-217.

[14] Hu, C. P., Hu, J. M., Deng, S. L., & Liu, Y. (2013). A co-word analysis of Library and Information Science in China. Scientometrics, 97(2), 369-382.

[15] Sedighi, M. (2015). Using of co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields (case study: The field of Informetrics). Journal of Information Processing and Managemen, 30(2), 373-396. {In Persian}. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2583-fa.html.

[16] Sohaili, F., Shaban, A., & Khase, A. (2016). Intellectual Structure of Knowledge in Information Behavior: A Co-Word Analysis. Human Info Interact, 2(4), 21-35. {In Persian}. http://hii.khu.ac.ir/article-1-2446-fa.html.

[17] Bassecoulard, E., Lelu, A., & Zitt, M. (2007). Mapping nanosciences by citation flows: A preliminary analysis. Scientometrics, 70(3), 859-880.

[18] Habibi Rezaee, M. (2003). Introduction to Nanotechnology Biotechnology (Nano Biotechnology). Rahyaft Journal, 30(3), 98-107. {In Persian}.

[19] Ghadam, P., & Jomehsangi, Z. (2007). Biological Nano sensors (Nano biosensors). The Nano world, 9(31), 30-36. {In Persian}.

[20] Paya, A. and Kalantari Nezhad, R. (2011). The fourth wave of scientific-technological development and its cultural and social consequences in Iran. Tehran: National Research Policy Research Center. {In Persian}.

[21] Research's directs in Nanotechnology. (2004). Translation by: Shahverdi, M. R., & Maghrebi, M. Tehran: Athena. {In Persian}.

[22] Roco, M. C. & Bainbridge, W. S. (2002). Converging technologies for improving human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. (PDF). U.S. National Science Foundation. www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf

[23] Neyabzadeh, M. (2015). Introducing Bioinformatics Knowledge. Tebayan Database, Knowledge and Life Section, http://article.tebyan.net/212557/. {In Persian}.

[24] Khodapanahy, M. K. (2004). Physiological Psychology. Tehran: Side, Second edition. {In Persian}.