نسخه متنی مقاله

نامه به سردبیر معادل‌گزینی برای کلمات کلیدی خوشه‌واژه «چارچوب، مدل و ...»

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مرضیه  شاوردی

  دانشجوي دكتراي سياست‌گذاري علم و فناوري، دانشگاه علم و صنعت ايران
اطلاعات تماس:
 • مرضیه  شاوردی

  Affiliation: دانشجوي دكتراي سياست‌گذاري علم و فناوري، دانشگاه علم و صنعت ايران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
انجمن مدیریت فناوری ایران با هدف تعیین معادل فارسی و همچنین ارائه تعریفی دقیق از واژههای پرکاربرد حوزه مدیریت فناوری و نوآوری کارگروهی را زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژهگزینی تشکیل داده است در نتیجه دور اول فعالیت این کارگروه در سال تعریف و معادل واژه مرتبط در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب و منتشر شده استدور دوم فعالیت این کارگروه از مهر و با حضور نفر از اساتید متخصصان و صاحبنظران آغاز شده است این افراد که پیرو فراخوان انجمن داوطلب شده بودند بیشترین تلیفات مرتبط با این حوزه را دارند این کارگروه بر روی واژههای تخصصی و نیز برخی واژههای عمومی پرکاربردی تمرکز دارد که محل اختلافنظر یا سردرگمی فعالان این حوزه در ترجمه متون و حتی در تعریف پایاننامههای دانشجویی است
رفرانس :