نسخه متنی مقاله

بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • جواد سلطان زاده

 • مهدی  الیاسی

  معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • محمد صادق خیاطیان یزدی

 • اسماعیل  قادری فر

  دانشجوي دكتراي مديريت فناوري، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي
 • حجت  رضایی صوفی

  دانشجوي دكتراي مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير
اطلاعات تماس:
 • جواد سلطان زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: soltanzadeh921@atu.ac.ir
 • مهدی  الیاسی

  Affiliation: معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد صادق خیاطیان یزدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: najafikhah1370@gmail.com
 • اسماعیل  قادری فر

  Affiliation: دانشجوي دكتراي مديريت فناوري، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حجت  رضایی صوفی

  Affiliation: دانشجوي دكتراي مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
یکی از ابزارهایی که فرآیند خلق نوآوری و محصولاتخدمات جدید را تسریع میکند همکاریهای تحقیقوتوسعه است در پیشینه موضوع این فرآیند در دو سطح افقی و عمودی قابل ردیابی است بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حمایتهای دولت نقش ویژهای در ارتقا سطح این همکاریها دارد در این پژوهش به منظور تحلیل این فرضیه از دادههای مربوط به شرکت دانشبنیان فعال در بازار ایران که درصد آنها از حمایتهای دولتی برخوردار شده بودند استفاده شد دادههای موجود مربوط به نوع همکاری در سالهای و بوده و فرضیه مورد نظر نیز اثربخشی حمایتهای دولتی بر روی ارتقا سطح همکاری این شرکتها در سال بود پس از تیید روایی و پایایی دادهها از روش همسانسازی بر اساس نمره گرایش برای بررسی فرضیات مدل استفاده شد یافتهها نشان دادند که حمایتهای دولتی در قالب یارانههای تحقیقوتوسعه بر هر دو همکاریهای سطوح عمودی و افقی تثیر معنادار داشته است اما در بررسی نوع همکاریهای هر سطح مشخص شد که بیشترین سطح تثیرگذاری به همکاری علمیدانشگاهی تعلق داشته و پس از آن به ترتیب همکاری داخلی همکاری با مشاوران و همکاری با تمینکنندگان بیشترین سطح اثرپذیری از این حمایتها را داشتهاند
رفرانس :

[1] Kim, L. (1999). Building technological capability for industrialization: analytical frameworks and Korea's experience. Industrial and corporate change, 8(1), 111-136.

[2] Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: a dynamic capabilities approach. International journal of innovation management, 5(03), 377-400.

[3] Caloghirou, Y., Kastelli, I., & Tsakanikas, A. (2004). Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance? Technovation, 24(1), 29-39.

[4] Falk, R. (2007). Measuring the effects of public support schemes on firms’ innovation activities: Survey evidence from Austria. Research Policy, 36(5), 665-679.

[5] Kapoor, R., & McGrath, P. J. (2014). Unmasking the interplay between technology evolution and R&D collaboration: Evidence from the global semiconductor manufacturing industry, 1990–2010. Research policy, 43(3), 555-569.

[6] Doz, Y. L., Olk, P. M., & Ring, P. S. (2000). Formation processes of R&D consortia: Which path to take? Where does it lead?. Strategic management journal, 239-266.

[7] Minarelli, F., Raggi, M., & Viaggi, D. (2015). Innovation in European food SMEs: determinants and links between types. Bio-based and Applied Economics, 4(1), 33-53.

[8] Maietta, O. W. (2015). Determinants of university–firm R&D collaboration and its impact on innovation: A perspective from a low-tech industry. Research Policy, 44(7), 1341-1359.

[9] Un, C. A., & Asakawa, K. (2015). Types of R&D collaborations and process innovation: The benefit of collaborating upstream in the knowledge chain. Journal of Product Innovation Management, 32(1), 138-153.

[10] Georghiou, L., & OFFICE., C. (1993). The impact of European Community policies for research and technological development upon science and technology in the United Kingdom: a report prepared for DGXII of the Commission of the European Communities and the UK Office of Science & Technology.

[11] Hussinger, K. (2008). R&D and subsidies at the firm level: An application of parametric and semiparametric two-step selection models. Journal of Applied Econometrics, 23(6), 729-747.

[12] LaRiviere, J. (2014). Government Subsidies and Incentives for R&D Collaboration. The University of Tennessee, Knoxville.

[13] Broekel, T., Fornahl, D., & Morrison, A. (2015). Another cluster premium: Innovation subsidies and R&D collaboration networks. Research policy, 44(8), 1431-1444.

[14] Naghizadeh, R. (2017). The Pattern of Cooperation Between Small Knowledge-Based Firms and Industrial and Economic Firms; by Guaranteed-Buys Method. Journal of Science & Technology Policy, 9(2), 67-81. {In Persian}.

[15] Kuhlmann, S. (2001). Future governance of innovation policy in Europe—three scenarios. Research Policy, 30(6), 953-976.

[16] Souzanchi, E. (2010). Policy Gap in Science and Technology Policy Analyses: Promoting Innovation in Conflict with Technology Risk. Journal of Science & Technology Policy, 2(1). {In Persian}.

[17] Smith, K. (2000). Innovation as a systemic phenomenon: rethinking the role of policy. Enterprise and innovation management studies, 1(1), 73-102.

[18] Borrás, S., & Edquist, C. (2013, September). Competence building: A systemic approach to innovation policy. In This paper was given the award for best paper at the Atlanta Conference of Science and Innovation Policy, Georgia, USA (pp. 26-28).

[19] Duguet, E. (2003). Are R&D subsidies a substitute or a complement to privately funded R&D? Evidence from France using propensity score methods for non-experimental data.

[20] González, X., & Pazó, C. (2008). Do public subsidies stimulate private R&D spending? Research Policy, 37(3), 371-389.

[21] Buisseret, T. J., Cameron, H. M., & Georghiou, L. (1995). What difference does it make? Additionality in the public support of R&D in large firms. International Journal of Technology Management, 10(4), 587-600.

[22] Zeng, S. X., Xie, X., & Tam, C. M. (2010). Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. Technovation, 30(3), 181-194.

[23] Montoro-Sanchez, A., Mora-Valentin, E. M., & Guerras-Martin, L. A. (2006). R&D cooperative agreements between firms and research organisations: a comparative analysis of the characteristics and reasons depending on the nature of the partner. International Journal of Technology Management, 35(1-4), 156-181.

[24] Kruitbosch, E. (2010). Customer collaboration in new product development: the moderating impact of internal R&D efforts. University of Twente.

[25] Claro, D. P., & Claro, P. B. O. (2010). Collaborative buyer-supplier relationships and downstream information in marketing channels. Industrial Marketing Management, 39(2), 221-228.

[26] Tsai, W., Su, K.-H., & Chen, M.-J. (2011). Seeing through the eyes of a rival: Competitor acumen based on rival-centric perceptions. Academy of Management journal, 54(4), 761-778.

[27] Murtha, T., Lenway, S., & Hart, J. (2002). Managing new industry creation: Global knowledge formation and entrepreneurship in high technology. Stanford University Press.

[28] Tether, B. S., & Tajar, A. (2008). Beyond industry–university links: Sourcing knowledge for innovation from consultants, private research organisations and the public science-base. Research Policy, 37(6), 1079-1095.

[29] Yu, C. M., Lin, M., & Yuan, B. (2015). University-Industry Collaboration in R&D: A Comparative Study of Malaysia and Taiwan. Asian Association of Business Incubation, 5.

[30] Mindruta, D. (2013). Value creation in university-firm research collaborations: A matching approach. Strategic management journal, 34(6), 644-665.

[31] D'Este, P., Guy, F., & Iammarino, S. (2012). Shaping the formation of university–industry research collaborations: what type of proximity does really matter? Journal of Economic Geography, 13(4), 537-558.

[32] Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research policy, 35(5), 715-728.

[33] Belderbos, R., Carree, M., & Lokshin, B. (2004). Cooperative R&D and firm performance. Research policy, 33(10), 1477-1492.

[34] Czarnitzki, D., Ebersberger, B., & Fier, A. (2007). The relationship between R&D collaboration, subsidies and R&D performance: empirical evidence from Finland and Germany. Journal of Applied Econometrics, 22(7), 1347-1366.

[35] Davenport, S., Grimes, C., & Davies, J. (1998). Research collaboration and behavioural additionality: a New Zealand case study. Technology Analysis & Strategic Management, 10(1), 55-68.

[36] Ebersberger, B. (2005). The Impact of Public R & D Funding. Karlsruhe, Germany: VTT Technology Studies.

[37] Lee, C.-Y. (2011). The differential effects of public R&D support on firm R&D: Theory and evidence from multi-country data. Technovation, 31(5), 256-269.

[38] Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. Research policy, 36(7), 949-963.

[39] Rubin, D. B., & Thomas, N. (1992). Characterizing the effect of matching using linear propensity score methods with normal distributions. Biometrika, 79(4), 797-809.