نسخه متنی مقاله

تحلیل نظام نوآوری فناورانه با تأکید بر نقش عوامل زمینه‌ای؛ مورد مطالعه: فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • حسین  حیرانی

  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • ناصر باقري مقدم

 • سيدحسن   قدسي پور

  رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور، قائم مقام دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
 • علی  وطنی

  استاد گروه تولید صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 • سید حبیب اله  طباطبائیان

  عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
اطلاعات تماس:
 • حسین  حیرانی

  Affiliation: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: hossein.heirani@gmail.com
 • ناصر باقري مقدم

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سيدحسن   قدسي پور

  Affiliation: رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور، قائم مقام دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی  وطنی

  Affiliation: استاد گروه تولید صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سید حبیب اله  طباطبائیان

  Affiliation: عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
روزافزون بودن سهم گاز طبیعی در سبد منابع تمین انرژی و نیز جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان اهمیت مدیریت تولید و مصرف گاز را امری بدیهی میسازد و در این زمینه فناوری ذخیرهسازی زیرزمینی گاز به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت منابع گازی میتواند نقش مهمی در آینده صنعت گاز کشور ایفا کند این در حالی است که روند رشد دستیابی به فناوریهای این حوزه در سالهای اخیر متوقف شده است به منظور تحلیل و برنامهریزی روند توسعه این فناوری نخستین گام ریشهیابی و تحلیل مشکلات و موانع موجود در این مسیر است این مقاله تلاش کرده با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه چارچوبی برای تحلیل مشکلات و موانع منجر به توقف فرآیند توسعه فناوری مذکور در کشور ارائه دهد همچنین نقش مشکلات برونسیستمی و زمینهای در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و رابطه بین مشکلات زمینهای ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فناورانه ذخیرهسازی زیرزمینی گاز از طریق مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده است یافتهها مید آن است که عوامل زمینهای از طریق اثرگذاری بر ساختار نظام نوآوری فناورانه به طور مستقیم و غیرمستقیم نقشی مهم و اثرگذار بر مشکلات کارکردی موجود در نظام پیرامون این فناوری دارند تا جایی که شدت اثر این عوامل در بروز مشکلات موجود حتی از شدت اثر عوامل ساختاری داخل خود نظام نوآوری مذکور هم بیشتر است
رفرانس :

[1] Colton, W. M. (2011). The Outlook for Energy: A View to 2040. Exxon Mobil Corporation. Available from: http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy-outlook/highlights/.

[2] Duddu, P. (2013). The world’s biggest natural gas reserves. Available from: http://www.hydrocarbons-technology.com/features/feature-the-worlds-biggest-natural-gas-reserves/.

[3] Kouchaki, E. (2011). An Introsuction to Underground Gas Storage Projects in Iran. In The first Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons, Shahrood University of Technology, Semnan, Iran. {In Persian}.

[4] Jacobsson, S., & Bergek, A. (2011). Innovation system analyses and sustainability transitions: Contributions and suggestions for research. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1), 41-57.

[5] Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39(1), 74-87.

[6] Wieczorek, A. J., Hekkert, M. P., Coenen, L., & Harmsen, R. (2015). Broadening the national focus in technological innovation system analysis: The case of offshore wind. Environmental Innovation and Societal Transitions, 14, 128-148.

[7] Bergek, A., Hekkert, M., Jacobsson, S., Markard, J., Sandén, B., & Truffer, B. (2015). Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics. Environmental Innovation and Societal Transitions, 16, 51-64.

[8] Lundvall, B.-A. (1992). National innovation system: towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter, London.

[9] Jacobsson, S., & Johnson, A. (2000). The diffusion of renewable energy technology: an analytical framework and key issues for research. Energy policy, 28(9), 625-640.

[10] Malerba, F. (Ed.). (2004). Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe. Cambridge University Press.

[11] Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, 74(4), 413-432.

[12] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy, 37(3), 407-429.

[13] Hellsmark, H. (2010). Unfolding the formative phase of gasified biomass in the European Union: The role of system builders in realising the potential of second-generation transportation fuels from biomass. Chalmers University of Technology.

[14] Sabatier, P. A. (2006). Policy change and learning: An advocacy coalition approach (theoretical lenses on public policy).

[15] Smits, R., & Kuhlmann, S. (2004). The rise of systemic instruments in innovation policy. International journal of foresight and innovation policy, 1(1-2), 4-32.

[16] Heirani, H., Ghodsipour, H., Bagheri Moghadam, N., & Karimian, H. (2015). Dynamic Functional-Structural Analysis of Technology Development in Innovation System Framework. Case Study: Co-Production of Heat and Power. Journal of Technology Development Management, 2(2), 49-80.{In Persian}.

[17] Wieczorek, A. J., Negro, S. O., Harmsen, R., Heimeriks, G. J., Luo, L., & Hekkert, M. P. (2013). A review of the European offshore wind innovation system. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 26, 294-306.

[16] Negro, S. O., & Hekkert, M. P. (2008). Explaining the success of emerging technologies by innovation system functioning: the case of biomass digestion in Germany. Technology Analysis & Strategic Management, 20(4), 465-482.

[17] Negro, S. O., Hekkert, M. P., & Smits, R. E. (2007). Explaining the failure of the Dutch innovation system for biomass digestion—a functional analysis. Energy policy, 35(2), 925-938.

[18] Lamprinopoulou, C., Renwick, A., Klerkx, L., Hermans, F., & Roep, D. (2014). Application of an integrated systemic framework for analysing agricultural innovation systems and informing innovation policies: Comparing the Dutch and Scottish agrifood sectors. Agricultural Systems, 129, 40-54.

[19] Kebebe, E., Duncan, A. J., Klerkx, L., De Boer, I. J. M., & Oosting, S. J. (2015). Understanding socio-economic and policy constraints to dairy development in Ethiopia: A coupled functional-structural innovation systems analysis. Agricultural Systems, 141, 69-78.

[20] Miremadi, T. & Rahimi rad, Z. (2016). Identification of System Failures in Biofuels Technological Innovation System of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 8(1), 27-41. {In Persian}.

[21] Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2017). Sectoral Innovation System of a Complex Product System Industry: Gas Turbine. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 55-70. {In Persian}.

[22] Nilforoushan, H. & Arasti, M.R. (2014). The Weak Failure Process of Engineered Innovation Networks in the Initiation Phase: The Case Study of Gas Industry in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 6(2), 77-92. {In Persian}.

[23] Carlsson, B. (2006). Internationalization of innovation systems: A survey of the literature. Research policy, 35(1), 56-67.

[24] OECD. (1997). Local systems of small firms and job creation.

[25] Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M. & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25(6), 609-619.

[26] Chaminade, C. & Edquist, C. (2010). Rationales for public policy intervention in the innovation process: A systems of innovation approach, The theory and practice of innovation policy. An international research handbook, 95-114.

[27] Weber, K. M. & Rohracher, H. (2012). Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change: Combining insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’ framework. Research Policy, 41(6), 1037-1047.

[28] Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., & Rickne, A. (2002). Innovation systems: analytical and methodological issues. Research policy, 31(2), 233-245.

[29] Markard, J., & Truffer, B. (2008). Actor-oriented analysis of innovation systems: exploring micro–meso level linkages in the case of stationary fuel cells. Technology Analysis & Strategic Management, 20(4), 443-464.

[30] Truffer, B., Rohracher, H., & Markard, J. (2009). The Analysis of Institutions in Technological Innovation Systems-A conceptual framework applied to biogas development in Austria. Copenhagen: Copenhagen Business School, 7.

[31] Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the academy of marketing science, 40(3), 414-433.

[32] Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.

[33] Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.

[34] Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.