نسخه متنی مقاله

ارزیابی تطبیقی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • رحیم خانی زاد

 • غلامعلی  منتظر

  دانشیار بخش مهندسی فناوری اطلاعات ؛دانشکده فنی و مهندسی ؛دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات تماس:
 • رحیم خانی زاد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: Rahim.khanizad@modares.ac.ir
 • غلامعلی  منتظر

  Affiliation: دانشیار بخش مهندسی فناوری اطلاعات ؛دانشکده فنی و مهندسی ؛دانشگاه تربیت مدرس
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
نظامهای مختلفی برای رتبهبندی دانشگاهها در سطوح ملی و بینالمللی وجود دارد که دانشگاهها را با شاخصهای متفاوت ارزیابی نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را در مقایسه با دیگر دانشگاهها نشان میدهند شناخت نظامهای رتبهبندی و همچنین موقعیت دانشگاههای مختلف در این رتبهبندیها امکان هدفگذاری و برنامهریزی در این حوزه را فراهم میکند این پژوهش به دنبال بررسی شباهتها و تفاوتهای نظامهای رتبهبندی و نیز موقعیت دانشگاهها در نظامهای مختلف است به این منظور رتبه صد دانشگاه برتر رتبهبندی به عنوان اصلیترین نظام رتبهبندی در رتبهبندیهای تایمز شانگهای وبسنجی لایدن و سایماگو تعیین و از آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط نتایج رتبهبندیهای مختلف استفاده شده است یافتههای پژوهش نشان داده که شباهتهای معناداری بین نتایج نظامهای مختلف رتبهبندی وجود دارد بیشترین همبستگی مربوط به رتبهبندیهای شانگهای و وبسنجی بوده است همچنین رتبهبندی شانگهای با نظامهای تایمز سایماگو و لایدن همبستگی نسبتا بالایی دارد
رفرانس :