نسخه متنی مقاله

عوامل ناکامی یادگیری فناورانه در صنعت گاز

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • هادی نيلفروشان

 • مهشید  غفارزادگان

  محقق مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی (کریتیمیکس)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
 • صادق  پيمانخواه

 • سوما رحمانی

اطلاعات تماس:
 • هادی نيلفروشان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مهشید  غفارزادگان

  Affiliation: محقق مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی (کریتیمیکس)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • صادق  پيمانخواه

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سوما رحمانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: SRahmani@umz.ac.ir
متن:

صنعت گاز صنعتی فناوری‌بر و بااهمیت در اقتصاد ایران است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان داخلی و خارجی در این صنعت، میزان وابستگی فناورانه صنعت گاز ایران به خارج از کشور طی چهار دهه گذشته در بسیاری بخش‌ها کاهش چندانی نداشته و به بیانی دیگر یادگیری فناورانه کمی در این صنعت به وقوع پیوسته است. مقاله حاضر به دنبال بررسی عوامل ناکامی یادگیری فناورانه در صنعت گاز است. برای این منظور، مصاحبه‌هایی با خبرگان صنعت گاز صورت گرفت که پس از کدگذاری مصاحبه‌های انجام‌شده، هفت عامل "فقدان حلقه‌های بازخورد در زنجیره صنعت گاز"، "تعاملات ضعیف با محیط پیرامونی صنعت گاز"، "عدم امکان دسترسی به منابع دانش ضمنی صنعت گاز در سطح جهانی"، "افول برنامه‌های توسعه‌ای و کاهش تقاضا برای توسعه صنعت و در نتیجه از دست رفتن اقتصاد مقیاس"، "عدم دسترسی به منابع و آموزش‌های بین‌المللی برای پرسنل و ظرفیت جذب پائین"، "پیچیدگی یکپارچه‌سازی در بخش‌هایی نظیر پالایش و دیسپچینگ" و "عدم تمرکز بر توسعه توانمندی‌های طراحی و مهندسی به عنوان سویه اصلی یادگیری" عوامل مؤثر بر ناکامی یادگیری فناورانه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها: یادگیری فناورانه، قابلیت‌های فناورانه، صنعت گاز، ناکامی یادگیری، همپایی، سیاست یادگیری

برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود:

Nilforoushan, H., Ghaffarzadegan, M., Peymankhah, S., & Rahmani, S. (2017). Technological Learning Failure Causes in Gas Industry. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 31-44. {In Persian}.

رفرانس :