نسخه متنی مقاله

تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مریم سادات  قریشی خوراسگانی

 • محمد  یمنی دوزی سرخابی

 • غلامرضا ذاکر صالحی

  -
 • گلنار  مهران

اطلاعات تماس:
 • مریم سادات  قریشی خوراسگانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد  یمنی دوزی سرخابی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • غلامرضا ذاکر صالحی

  Affiliation: -
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: najafikhah1370@gmail.com
 • گلنار  مهران

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

با توجه به گسترش خصوصی‌سازی در آموزش عالی و ظهور انواع دانشگاه پولی در کشور، ضرورت پژوهش و شناسایی آثار خصوصی‌سازی این بخش احساس می‌شود. با هدف مطالعه و بررسی سهم مقالات علمی در زمینه خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران، شناسایی آثار خصوصی‌سازی آموزش عالی و دستیابی به راهکارها و پیشنهادهای پژوهشگران برای کاهش یا رفع آثار منفی آن در دوره زمانی 95-1370، با جستجو در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر، 28 مقاله مرتبط با موضوع خصوصی‌سازی آموزش عالی استخراج و 223 راهکار و پیشنهاد از جنبه‌های مختلف سنخ‌شناسی به روش تحلیل محتوای مقوله‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب اهمیت مقوله‌های استخراج‌شده به روش آنتروپی ‌شانون به دست آمد. نتایج نشان داد که علی‌رغم گسترش بی‌رویه خصوصی‌سازی در آموزش عالی و اهمیت آن، سهم پژوهش در این حوزه بسیار کم است. از بین آثار مثبت خصوصی‌سازی به ترتیب مقوله‌های کسب درآمد توسط دانشگاه‌ها، تنوع‌بخشی به آموزش عالی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها وکاهش فشار مالی دولت، رشد کمّی آموزش عالی و همچنین جلوگیری از تمرکزگرایی و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف، دارای بالاترین ضریب اهمیت و اولویت‌های اول تا سوم بوده است. از بین آثار منفی خصوصی‌سازی نیز به ترتیب مقوله‌های افزایش دانش‌آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرآیند آموزش، طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، رشد کمّی مراکز خصوصی آموزش عالی، مدرک‌گرایی و تقلب و فساد آموزشی به علاوه مشکلات ساختاری در راه‌اندازی دانشگاه‌های خصوصی دارای ضریب اهمیت بالا و اولویت اول تا سوم است.

کلیدواژه‌ها: خصوصی‌سازی، آموزش عالی، خصوصی‌سازی آموزش عالی، تحلیل محتوی

برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود:

Ghoraishi khorasgani, M., Yamani, M., Zakersalehi, G., &  Mehran, G. (2017). A Content Analysis of Articles in Privatization of Higher Education in Iran Scientific Journals. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 61-76. {In Persian}.

رفرانس :

منابع                                                   References

[1] Mehran, G. (2006). Investigation of empowering girls and women in the Iranian educational system, Quarterly Journal of Education, 3(22), 59-92. {In Persian}.

[2] RahmanSeresht, H. (1995). The tendency to privatize higher education in Iran and in the world. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 11 & 12, 71-80. {In Persian}.

[3] Farasatkhah, M. (2008). Investigation of quo and desirable status in scientific assessment of institutions in Iran with a focus on higher education. Journal of Science & Technology Policy, 1(2), 43-58. {In Persian}.

[4] Salehi Emran, E., Ebrahimi, G., & Hosseinzade, M. (2010). Study of factors and motivations of non-governmental non-profit organization of universities and higher education institutions in Iran. Journal of Iranian Social Studies, 3(4), 54-70. {In Persian}.

[5] Roshan, A. (2008). Opportunity Distribution for Entrance to Iranian Public Universities. Social Welfare Quarterly, N0. 30 & 31, 285-312. {In Persian}.

[6] Ghorchian, N. & Heidari Kord Zanganeh, Gh. (2007). Presentation a Model for Promotion and Developing of Privatization in Iran. Journal of Economic Research, 3(8), 219-257. {In Persian}.

[7] Jamshidi, L. & Arasteh, H. (2012). Major requirements of quality development in privatization of higher education in Iran. Journal of Iranian higher education, N0. 1, 1-36. {In Persian}.

[8] Lyall, K. (2006). The de Facto Privatiztion American Public Higher Education. Chandeo, No. 7, p. 250.

[9] Etzkowitz, H. (2001). The 2ed Academic Revolution & the Rise of Entrepreneurial Science. Tehnology and Science, 22(1), 64-77.

[10] Behnam, J. (1994). A Look at the Sixty-Year Experience of the Iranian Universities. Journal of cultural and social dialogue, No. 5, 99-110. {In Persian}.

[11] Golkar, S. (2007). Investigation of the relationship between Pahlavi regime and universities in Iran. Journal of the Knowledge Studies in the Islamic University, 3(11), 125-157. {In Persian}.

[12] Azghandi, A. (2010). Political and social history of Iran in 1941-1978. Sixth Edition. Tehran: Samt Publication. {In Persian}.

[13] Tofighi, J., Farasatkhah, M., Ozlatimoghadam, F., Tofighi, F., & Kamali, F. (2014). Pathology and designation of a desirable pattern for optimal implementation of Article 44 of the constitution in the development of higher education in Iran. The Fifth Term of Research Project of Science Development, Technology Academic office of Vice President, 1-324. {In Persian}.

[14] Ebrahimi, Y. (1996). The privatization of higher education in Iran. MA thesis, Faculty of Economics, University of Tehran. {In Persian}.

[15] Hamdi, K. & Roshan, A. (2011). The privatization strategy for higher education in Iran. Journal of Strategic Management Researches, No. 48, 73-90. {In Persian}.

[16] Rahimi Kelishadi, R. (1995). The privatization of higher education and its socioeconomic implications. MA thesis, Faculty of Social Sciences, University of Isfahan. {In Persian}.

[17] Rahimi, S. (2013). Strategic Analysis of martyr Beheshti University Campus (2) Using SWOT Model. MA thesis, Faculty of Education and Psychology, University of martyr Beheshti. {In Persian}.

[18] Zaker Salehi, GH. (2009). Investigating Legal and Managerial Dimensions of Universities Independence in Iran and Developing Implementation Strategies for its Implementation. Quarterly Journal of research and planning in higher education, 3(15), 79-106. {In Persian}.

[19] Fazeli, N. (2014). Academic Disciplines: Functions, dysfunctions and developments. Journal of interdisciplinary studies in the humanities, 1(6), 1-30. {In Persian}.

[20] Ghaneirad, M. A. (2004). Uneven Development of Higher Education: Unemployment of alummni and Elits Immigration. Social Welfare Quarterly, 15(4), 169-207. {In Persian}.

[21] Altbach, P. G. (2007). The Private Higher Education Revolution: An Introduction. Tiwari, S. (Ed). Education in India (217-227), Atlantic Publishers and Distributors.

[22] Zakersalehi, Gh. (2016). Specialty meeting on "Privatization of Higher Education in the fourth and fifth development plans. Institute for Research and Higher Education Planning. {In Persian}.

[23] Lerra, M. (2014). The Dynamics and Challenges of Distance Education at Private Higher Institutions in Southern Ethiopia, Educational Planning and Management. Wolaita Sodo University, 3(1), 252-271.

[24] Levy, D. C. (2012). How Important Is Private Higher Education in Europe? A Regional Analysis in Global Context. European Journal of Education, 13(4), 217-240.

[25] Ghoraishi Khorasgani, M., Yamani, M., Zakersalehi, GH., & Mehran, G. (2016). An Analysis of Studies in the Field of Higher Privatization. Journal of Science & Technology Policy, 8(1), 77-95. {In Persian}.

[26] Rabiee, A. & Nazarian, Z. (2012). Obstacles to the Privatization of Higher Education in Iran and Presentation of Appropriate Strategies for their Removal. Journal of Iranian higher education, 2(4), 171-206. {In Persian}.

[27] Hooman, H. (2006). A Practical Guide to Qualitative Research. First Edition, Tehran: Samt Publication. {In Persian}.

[28] Yamani Douzi Sorkhabi, M. (2012). Quality of higher education. First Edition, Samt Publication. {In Persian}.

[29] Yamani Douzi Sorkhabi, M. (2009). Approaches and new prospects in higher education. Second Edition, Institute of Social and Cultural Studies. {In Persian}.