نسخه متنی مقاله

میهمان سردبیر

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مهدي   گودرزي

  عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبایی
اطلاعات تماس:
 • مهدي   گودرزي

  Affiliation: عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبایی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

میهمان سردبیر

رفرانس :