نسخه متنی مقاله

میهمان سردبیر

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سحر كوثري

  دانش آموخته دکتري آینده پژوهی دانشگاه تهران
اطلاعات تماس:
 • سحر كوثري

  Affiliation: دانش آموخته دکتري آینده پژوهی دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

میهمان سردبیر

رفرانس :