نسخه متنی مقاله

نامه سردبیر

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  دانشيار، گروه مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
اطلاعات تماس:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  Affiliation: دانشيار، گروه مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

نامه سردبیر

رفرانس :