نسخه متنی مقاله

ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از رویکرد مدل‌ تعالی سازمانی؛ مطالعه موردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • حميد   كاظمي

 • فرنوش  باقري

 • شهره   نصري نصرآبادي

  -
اطلاعات تماس:
 • حميد   كاظمي

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • فرنوش  باقري

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • شهره   نصري نصرآبادي

  Affiliation: -
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

یکی از جنبه‌های کلیدی تضمین رقابت بلندمدت برای سازمان‌ها، کشورها و یا مناطق، توسعه دانش‌بنیان است که در این بین، مراکز تحقیقاتی نقش حائز اهمیتی را ایفاء می‌کنند. رشد سریع تقاضا برای تحقیق و توسعه باعث ظهور طیف وسیعی از مراکز تحقیقاتی شده و همراه با ظهور چنین مراکزی، نیاز به بکارگیری سازوکارهایی برای ارزیابی عملکرد آنها هم ضروری به نظر می‌رسد. تحقیقات متعددی در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان‌های مختلف (خدماتی، تولیدی و...) انجام شده اما در حوزه ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی، تحقیقات نادر است. با توجه به ضرورتِ موضوع، در این مقاله با بکارگیری چارچوب EFQM (نسخه 2010) و از منظر پنج بُعد توانمندسازهای آن، اقدام به ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شده است. نتایج بررسی در هر یک از این ابعاد نشان می‌دهد که مرکز در حوزه رهبری در وضعیتی مطلوب‌تر و در حوزه شراکت‌ها و منابع در وضعیتی ضعیف‌تر قرار دارد.

رفرانس :

[1] Lalienė, R., & Sakalas, A. (2014b). Development of R&D Effectiveness Assessment System in the Research Organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 340-344.

[2] ملايي، مهدي؛ جهانشاهي، حسن و قاضي‌زاده، سيد ضياءالدين. (1390). طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقات دانشگاهي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها با روش ورودي و خروجي‌هاي فازي. سومين همايش تحليل پوششي داده‌ها (دانشگاه آزاد فيروزكوه).

[3] Loch, C. H., & Tapper, U. (2002). Implementing a strategy‐driven performance measurement system for an applied research group. Journal of Product Innovation Management, 19(3), 185-198.

[4] Chiesa, V., Frattini, F., Lazzarotti, V., & Manzini, R. (2008). Designing a performance measurement system for the research activities: A reference framework and an empirical study. Journal of Engineering and Technology Management, 25(3), 213-226.

[5] Thor, C. G. (1991). Performance measurement in a research organization. National Productivity Review, 10(4), 499-507.

[6] Banwet, D., & Deshmukh, S. (2006). Balanced scorecard for performance evaluation of R&D organization: A conceptual model. Journal of Scientific and Industrial Research, 65(11), 879.

[7] Mettänen*, P. (2005). Design and implementation of a performance measurement system for a research organization. Production Planning & Control, 16(2), 178-188.

[8] ديواندري، علي؛ محمدپور زرندي، محمدابراهيم و شريفي، كوكب. (1384). بررسي اجراي نظام جامع ارزيابي عملكرد در مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با رويكرد كارت امتيازي متوازن. سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت.

[9] Kim, B., & Oh, H. (2002b). An effective R&D performance measurement system: survey of Korean R&D researchers. Omega, 30(1), 19-31.

[10] عباسي، حامد؛ رجب‌زاده، علي؛ قنبري، رضا و عباس‌نژاد، محمدحسين. (1393). مروري بر الگوهاي تعالي و نقد و بررسي آنها. مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي، 1(7)، 97-116.

[11] Lee, H., Park, Y., & Choi, H. (2009). Comparative evaluation of performance of national R&D programs with heterogeneous objectives: A DEA approach. European Journal of Operational Research, 196(3), 847-855.

[12] Lalienė, R., & Sakalas, A. (2014b). Development of R&D Effectiveness Assessment System in the Research Organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 340-344.

[13] Arveson, P. (2012). Strategic Management of Scientific Research Organizations. Journal of the Washington Academy of Sciences, 98(3), 31.

[14] Kim, B., & Oh, H. (2002b). An effective R&D performance measurement system: survey of Korean R&D researchers. Omega, 30(1), 19-31.

[15] شهائي، بهنام و انواري رستمي، علي‌اصغر. (1386). كاربرد رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) در ارزيابي عملكرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي. سومين كنفرانس ملي مديريت عملكرد.

[16] طباطبائيان، سيد حبيب‌الله؛ فاتح راد، مهدي و شجاعي؛ سيد محمدحسين. (1388). ارزيابي پياده‌سازي سياست‌هاي علم و فناوري مراكز تحقيقاتي دستگاه‌هاي اجرايي. فصلنامه سياست علم و فناوري، دوره 2، شماره 3، 61-74.

[17] حاجيان، امير؛ احمدوند، علي‌محمد و موحدي، مسعود. (1392). مدل ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي تحقيقات غيرصنعتي. دوفصلنامه پژوهش‌هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع)، 2(5)، 81-105.

[18] اميران، حيدر. (1383). راهنماي گام به گام سرآمدي سازماني بر اساس مدل‌هاي EFQM/INQA. تهران: انتشارات مؤلف.

[19] نخعي‌نژاد، مهدي. (1386). مروري بر مفاهيم و چگونگي تعالي سازمان در نيروي انتظامي. فصلنامه علمي-ترويجي توسعه سازماني پليس، دوره چهارم، شماره 12، 31-56.

[20] Faraji, R., & Poursoltani, H. (2012). The Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Excellence In Sport Organizations. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(6).

[21] Ivanov, C.-I., & Avasilcăi, S. (2014). Performance measurement models: an analysis for measuring innovation processes performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 397-404.

[22] Porter, L., & Tanner, S. (2012). Assessing business excellence: Routledge.

[23] اكلند، جان اس. (1384). تعالي سازماني فراگير. مترجم: الوندي، محسن. تهران: مؤسسه رسا.

[24] اديب، حسين و گل‌آور، مرتضي. (1392). ارزيابي تعالي سازماني شركت ملي گاز ايران بر اساس مدل EFQM ويرايش 2010. فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول، 70(22)، 25-46.

[25] نجمي، منوچهر و حسيني، سيروس. (1387). مدل سرآمدي EFQM از ايده تا عمل. تهران: انتشارات سرآمد.

[26] Nabitz, U., Klazinga, N., & Walburg, J. (2000). The EFQM excellence model: European and Dutch experiences with the EFQM approach in health care. International Journal for Quality in Health Care, 12(3), 191-202.