نسخه متنی مقاله

سنجش پذیرش اجتماعی فناوری شبیه‌سازی انسان در جامعه دانشگاهی ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • اسماعيل   كلانتري

 • آیدا   مهاجري

 • محمدامين   قانعي راد

اطلاعات تماس:
 • اسماعيل   كلانتري

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • آیدا   مهاجري

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمدامين   قانعي راد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

توسعه فناوری شبیه‌سازی به کاربردهای بازتولیدی و درمانی در سال‌های اخیر، حساسیت‌های گسترده‌ای را در جامعه جهانی برانگیخته است. از یک سو موافقان با طرح موضوعاتی نظیر توانمندی این فناوری در اصلاح نواقص زیستی و درمان بیماری‌ها از آن حمایت و از سوی دیگر، منتقدان با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، از ناتوانی بشر در کنترل پیامدهای این فناوری ابراز نگرانی می‌کنند. توسعه این فناوری در جامعه اسلامی ایران نظیر جوامع دیگر مستلزم درک عمومی مثبت و پذیرش اجتماعی آن است. هدف این پژوهش سنجش پذیرش فناوری شبیه‌سازی از دو نوع بازتولیدی و شبیه‌سازی درمانی در جامعه دانشگاهی ایران بوده و به این منظور از مدل پذیرش فناوری دیویس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان و اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه‌های شهر تهران و نمونه آماری آن شامل 316 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها هم پرسشنامه و روش تحلیل داده‌ها آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی و آزمون T است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درک عمومی جامعه دانشگاهی از شبیه‌سازی انسانی با هدف بازتولید، منفی اما به منظور شبیه‌سازی درمانی، مثبت است. همچنین جنسیت، عاملی تأثیرگذار بر پذیرش این فناوری است بدین معنا که مردان نسبت به فناوری شبیه‌سازی خوش‌بین و زنان نسبت به آن بدبین هستند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند دلالت‌های سیاستی قابل ملاحظه‌ای را برای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با توسعه فناوری شبیه‌سازی در اختیار سیاست‌گذاران علم و فناوری کشور قرار دهد.

رفرانس :

[1] سيسموندو، سرجيو. (1392). مقدمه‌اي بر مطالعات علم و تكنولوژي. ترجمه خوشنويس، ياسر. تهران: انتشارات سروش، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

[2] مهدي‌زاده، محمدرضا و توكل، محمد. (1386). مطالعات علم و فناوري: مروري بر زمينه‌هاي جامعه‌شناسي فناوري. دوفصلنامه برنامه و بودجه، شماره 105، 85-124.

[3] قانعي‌راد، سيد محمدامين و طباطبايي، سيده مرجان. (1394). نگرش‌هاي عامه به علم و فناوري در بين شهروندان تهراني. سياست علم و فناوري، سال هفتم، شماره 1، 83-103.

[4] فكور، حسن. (1388). بررسي جرم‌انگاري شبيه‌سازي انسان در حقوق ايران. فصلنامه حقوق پزشكي، سال سوم، شماره يازدهم، 145-170.

[5] UNESCO. (2005). Human Cloning, Ethical Issues, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

[6] Dafoe, A. (2015). On Technological Determinism A Typology, Scope Conditions, and a Mechanism. Science, Technology & Human Values, 0162243915579283. 1-30.

[7] Lawson, C. (2007). Technology, technological determinism and the transformational model of technical activity. Contributions to social ontology, 32-49.

[8] Mazmanian, M., Cohn, M. L., & Dourish, P. (2014). Dynamic Reconfiguration in Planetary Exploration: A Sociomaterial Ethnography. Mis Quarterly, 38(3), 831-848.

[9] Orlikowski, W. J. (2009). The sociomateriality of organisational life: considering technology in management research. Cambridge Journal of Economics, bep058, 34, 125-141.

[10] Jones, M. (2014). A Matter of Life and Death: Exploring Conceptualizations of Sociomateriality in the Context of Critical Care. Mis Quarterly, 38(3), 895-925.

[11] Haraway, Donna J. (1991). Simians, Cyborgs, and Women, The Reinvention of Nature. Newyork: Routledge.

[12] قانعي‌راد، محمدامين. (1388). تحليل فرهنگي صنعت. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

[13] de Miguel-Beriain, I. (2015). The ethics of stem cells revisited. Advanced drug delivery reviews, 82, 176-180.

[14] Johansson, Mattias (2003). The Human Cloning Era, on the doorstep to our posthuman future, Master´s Thesis in Applied Ethics Centre for Applied Ethics, Linköping University.

[15] Huijts, N. M. (2013). Sustainable energy technology acceptance: A psychological perspective. TU Delft, Delft University of Technology.

[16] Wang, Xiaolin. (2013). Innovative Technology Adoption in the Norwegian Healthcare System: A Case Study From the Personalized Cancer Medicine. MSc in Innovation and Entrepreneurship, Uio, cenre for Entrepreneurship, University of Oslo. Retrievable at: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36190/Wang.pdf?sequence=3.

[17] Allahyari, A., Gharabaghi, F., & Ramazani, M. (2012). Examine the Effect of Social Factors on Information Technology Acceptance in Accounting profession by Using TAM Model. Global Journal of Management And Business Research, 12(11), 41-46.

[18] Park, S. Y. (2009). An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Students' Behavioral Intention to Use e-Learning. Educational technology & society, 12(3), 150-162.

 [19] كفاشان، مجتبي. (1389). كاربرد نظريه‌هاي پذيرش فناوري در ارزيابي فناوري‌هاي اطلاعاتي كتابخانه‌ها: رويكردي متن‌پژوهانه. كتابداري و اطلاع رساني، شماره 52، 193-218.

[20] Ajzen, I., and Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

[21] Davis Jr, F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).

[22] Kim, S., & Kim, S. (2015). The role of value in the social acceptance of science-technology. International Review of Public Administration, 20(3), 305-322.

[23] Yang, Y., Liu, Y., Li, H., & Yu, B. (2015). Understanding perceived risks in mobile payment acceptance. Industrial Management & Data Systems, 115(2), 253-269.

[24] Hsiao, C. H., & Tang, K. Y. (2015). Investigating factors affecting the acceptance of self-service technology in libraries: The moderating effect of gender. Library Hi Tech, 33(1), 114-133.

[25] Kim, K. J., & Shin, D. H. (2015). An acceptance model for smart watches: implications for the adoption of future wearable technology. Internet Research, 25(4), 527-541.

[26] Alharbi, S., & Drew, S. (2014). Using the technology acceptance model in understanding academics’ behavioural intention to use learning management systems. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 5(1), 143- 155.

[27] Schnettler, B., Crisóstomo, G., Mora, M., Lobos, G., Miranda, H., & Grunert, K. G. (2014). Acceptance of nanotechnology applications and satisfaction with food-related life in southern Chile. Food Science and Technology (Campinas), 34(1), 157-163.

[28] Zhang, L., Nyheim, P., & S. Mattila, A. (2014). The effect of power and gender on technology acceptance. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 5(3), 299-314.

[29] Gelbrich, K., & Sattler, B. (2014). Anxiety, crowding, and time pressure in public self-service technology acceptance. Journal of Services Marketing, 28(1), 82-94.

[30] Rauniar, R., Rawski, G., Yang, J., & Johnson, B. (2014). Technology acceptance model (TAM) and social media usage: an empirical study on Facebook. Journal of Enterprise Information Management, 27(1), 6-30.

[31] Gao, L., & Bai, X. (2014). A unified perspective on the factors influencing consumer acceptance of internet of things technology. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26(2), 211-231.

[32] يزدان‌پناه، مسعود؛ زبيدي، طاهره؛ محمدي، فلوريا و يعقوبي، جعفر. (1394). عوامل مؤثر بر نيت پذيرش فناوري‌هاي پاك در تعاوني گلخانه‌داران بندرعباس. تعاون و كشاورزي، 4(16)، 1- 20.

[33] بهراد، آرمان. (1394). بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش ماليات الكترونيكي بر مبناي ادغام مدل تئوري پذيرش و تئوري برنامه‌ريزي شده در اداره كل مالياتي شهرستان شهركرد. پژوهشنامه ماليات، 27(75)، 167- 193.

[34] محمدي، احمد و يعقوبي، سعيد. (1393). مدل پذيرش فناوري با تأكيد بر شرايط (فرهنگي) ايران. توسعه تكنولوژي صنعتي، 24، 25- 34.

[35] عباداللهي، نوراله؛ چشمه سهرابي، مظفر و نوشين‌فرد، فاطمه. (1393). تحليل عوامل فناورانه مؤثر بر پذيرش فناوري بر اساس نظريه اشاعه نوآوري راجرز: مورد پژوهشي نرم‌افزار نمايه نشريات.، دانش‌شناسي، 7(26)، 79- 92.

[36] منفرد، نوذر. (1393). سازه‌هاي مؤثر بر نگرش و تمايل رفتاري كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر نسبت به كاربرد فناوري آبياري. علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، 10(2)، 91- 104.

[37] يعقوبي، طاهره؛ ابويي اردكان؛ محمد و گوينده نجف‌آبادي، فاطمه. (1393). بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري وب 2 از ديدگاه دبيران متوسطه بر اساس مدل پذيرش فناوري 3. فناوري آموزش، 9(1)، 11- 24.

[38] گراوند، علي؛ قنبري، شهرام؛ ابراهيمي، سعيد؛ كفاشي، مجتبي و احمدزاده، فروزنده. (1393). بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش سيستم ذخيره و انتقال تصاوير در بيمارستان‌هاي آموزشي شيراز بر اساس مدل پذيرش فناوري. انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي، 1(2)، 76- 82.

[39] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.

[40] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204.

[41] عامري، رضا. (1392). آخرين آمار تعداد دانشجويان كشور. دسترسي آنلاين: http://www.rajanews.com/news/150814