نسخه متنی مقاله

بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • ابراهيم  سوزنچي كاشاني

 • آرمان   خالدي

 • علي  صابر

 • شهره   نصري

اطلاعات تماس:
 • ابراهيم  سوزنچي كاشاني

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • آرمان   خالدي

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علي  صابر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • شهره   نصري

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

حوزه مدیریت فناوری و نوآوری قدمتی حدود 15 ساله در کشور دارد و به تبع آن از عمر حوزه سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری حدود 10 سال می‌گذرد. طی این دوره، رشته‌های مربوط به این حوزه‌ها در سطوح کارشناسی‌ارشد و دکتری با تقدم و تأخر زمانی ایجاد شده‌اند و دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری فراوانی با تمرکز بر شهر تهران پرورش یافته‌اند و دانشکده‌ها و اعضاء هیأت‌علمی این حوزه نیز کم‌کم در دانشکده‌های مختص خود یا دانشکده‌های مدیریت و اقتصاد جذب شده‌اند. هدف این مقاله بررسی برساخت اجتماعی این حوزه، به معنی ساخت اجتماعی نگرش و تفکرات افراد اصلی این حوزه در کشور است. این افراد طبق تعریف از نویسندگان اول مقالات سه مجله علمی-پژوهشی مرتبط یعنی سیاست علم و فناوری، مدیریت توسعه فناوری و مدیریت نوآوری انتخاب شده‌اند که پس از توسعه چارچوب مفهومی، از طریق پرسشنامه آنلاین نظرات آنان اخذ گردیده است. نتایج تحلیل نشانگر همگرایی در شناخت اسامی و شهرت‌های جهانی و واگرایی در حوزه‌های محتوایی و مفهومی در مقایسه با برساخت اجتماعی این حوزه در جهان است.

رفرانس :

[1] Christensen, C., & Raynor, M. (2013). The innovator's solution: Creating and sustaining successful growth: Harvard Business Review Press.

[2] Fagerberg, J. (2004). Innovation: a guide to the literature.

[3] Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and innovation studies. Research policy, 41(7), 1219-1239.

[4] Fagerberg, J., & Verspagen, B. (2009). Innovation studies—The emerging structure of a new scientific field. Research policy, 38(2), 218-233.

[5] موسوي، آرش. (1394). نظام نوآوري در علوم انساني. روش‌شناسي علوم انساني، دوره 21، شماره 82، 143-169.

[6] Fairhurst, G. T., & Grant, D. (2010). The social construction of leadership: A sailing guide. Management Communication Quarterly, 24(2), 171-210.

[7] Gale, T. (2008). Social Constructs (International Encyclopedia of the Social Sciences). Retrieved April 23, 2016 from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045302485.html

[8] Whitley, R. (2000). The intellectual and social organization of the sciences. Oxford University Press on Demand.

[9] Cole, S. (1983). The hierarchy of the sciences? American Journal of Sociology, 111-139.

[10] Cornelius, B., Landström, H., & Persson, O. (2006). Entrepreneurial studies: The dynamic research front of a developing social science. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(3), 375-398. Cited in: Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and innovation studies. Research Policy, 41(7), 1219-1239.

[11] Sismondo, S. (2010). An introduction to science and technology studies (Vol. 1). Chichester: Wiley-Blackwell.

[12] روشني، سعيد؛ قاضي‌نوري، سيد سروش و طباطبائيان، حبيب‌الله. (1392). تحليل شبكه هم‌نويسندگي پژوهشگران حوزه سياست‌گذاري و مديريت فناوري در ايران. فصلنامه سياست علم و فناوري، سال ششم، شماره 2، 1-16.

[13] قاضي‌نوري، سيد سروش؛ روشني، سعيد و رضايي نيك، نفيسه. (1392). 5 سال با سياست علم و فناوري: تکامل و توسعه نظري فصلنامه سياست علم و فناوري، دوره 6، شماره 2، 17-38.

[14] قاضي‌نوري، سيد سروش؛ رضايي نيك، نفيسه و روشني، سعيد. (1393). بررسي الزامات، چالش‌ها و قابليت‌هاي شبكه اجتماعي كنشگران مديريت فناوري و نوآوري ايران. فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، دوره هفتم، شماره 2، 49-73.

[15] Fagerberg, J., Fosaas, M., & Sapprasert, K. (2012). Innovation: Exploring the knowledge base. Research policy, 41(7), 1132-1153.

[16] Fagerberg, J., Landström, H., & Martin, B. R. (2012). Exploring the emerging knowledge base of ‘the knowledge society’. Research policy, 41(7), 1121-1131.

[17] Martin, B. R., Nightingale, P., & Yegros-Yegros, A. (2012). Science and technology studies: Exploring the knowledge base. Research Policy, 41(7), 1182-1204.