نسخه متنی مقاله

سیستم ارتباط دانشگاه وصنعت برای توسعه فنّاوری در ایران، سازوکارها و پیشنهادها

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • جعفر  باقري‌نژاد

اطلاعات تماس:
 • جعفر  باقري‌نژاد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در تحقیق انجام شده در زمینه ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فنّاوری، ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای، تجارب و عملکرد سازمانهای پیرامونی داخلی و ادبیات موضوع در ممالک خارجی، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه برآن مطالعة تطبیقی از تجارب پنج کشور انگلستان، استرالیا، تایلند، اندونزی وترکیه انجام شد. سپس مطالعه میدانی در سطح دانشگاهها، صنایع (شرکتها) و برخی از سیاستگذاران و متخصصان به عمل آمد.

یافته‌ها ضمن به تصویرکشیدن وضعیت موجود، میزان تعامل بازیگران نظام توسعه فنّاوری ایران، عوامل ساختاری وغیر ساختاری اثرگذار بر امر ارتباط دانشگاه و صنعت و سازوکارهای مؤثر در توسعه ارتباط متقابل را شفاف می‌سازند. افزون بر آن با نگرش به دیدگاههای دوبخش علمی وصنعتی تحت بررسی، فرایند مدیریتی کلان و خرد حاکم بر روابط متقابل مطرح می‌شود و مکانیسمهای اثربخش، ‏نتایج و پیشنهادات اجرایی و کاربردی نیز ارائه می‌گردد. در این مقاله به داده‌های گردآوری شده و تحلیل توصیفی یافته‌های تحقیق مذکور به اختصار اشاره می­شود.

رفرانس :

[1] Etzkowitz,H.; and Leydesdorff, L. ”The dynamics of innovation “.Research Policy, 2000, Vol. 29, pp 109-123.

[2] Gibbons, M.,Camile,L.,Helga,N.(1994) “ the new Production of Knowledge”.  London; Sage.

[3] Etzkowitz, H. ; “The second Academic ReVolution and the rise of Entrepreneurial Science”.IEEE Technology and Society, 2001; 22(2), pp 18-29.

[4] Etzkowitz,H.,Webster ,A., Gebhardt,C. ,Regina,B. ,Terra,C;”The future of the university and the university of future”. Research Policy,2000; Vol. 29, pp 313-330.

[5] Etzkowitz, H.; Leydesdorff, L. ”Universities in the Global Economy: A triple Helix of university-industry-government relations. Cassell Academic , London;1997. 

[6] Leydesdorff, L, Etzkowitz, H; “ Emergence of a Triple helix of University-Industry-government relations”.Science and Public Policy; 1996; Vol. 23, 279-386.

[7] Howells,J; “ industry-academic links in research and innovation”:a national and regional development perspective. Regional studies, 1986; Vol.  20, 472-476.

[8] Brooker Group “ S&T Higher Education in Thailand” . Report submitted to education , health and population division , West  Asian development Bank, Philippines; 1996

[9] Science development report, Turkish higher commision for science, Frebruary 1995.

[10] Klofsten, M.,Jones-Evans,D.,and Scharberg,C; “ Study of Triple Helix development in Sweden”. Journal of technology Transfer; 1999; Vol. 24, No.2/3.

[11] Mansfield, E; “Academic research and industrial innovation”. Research Policy,1991; Vol. 20; 20(1), No.1; pp 1-12.

[12] Leydesdorff, L, Gouping, Z; “University-industry-government relations in China”. Industry and Higher Education; 2001; Vol.15, No.3; pp. 179-182.

[13] Intarakamnerd, P., Chairatana, P., and Tangchitpiboon, T.  et al ;“ National Innovation system in Less successful Developing Countries”. Paper Presented at the DRUID Conference, Aalborg, Denmark, June 12-15, 2001.

[14] Leydesdorff, L; “Are EU Network anticipatory systems?”. American Physics Institute, 2000; pp 171-181.

[15] Berry, A. Rodrique, E., Sandee, H.; “ Small and Medium Enterprises. Dynamics in Indonesia”. Bulletin of Indonesian Economic Studies.2001, Vol. 37 , No.3 , p.

[16] Lissenburgh, S, Harding, R; “Knowledge Links”. London IPPR; 2000

 [17] Howells, J., Nedeva, M, Georghiou, L; Industry-Academic Links in the UK,Bristol :Higher Education Funding Council for England and also Prest university of Manchester; 1998.

در شكل‌گيري ادبيات موضوع پژوهش و آگاهي از وضعيت موجود منابع فارسي مورد استفاده قرار گرفتند:

- مركز تحقيقات علمي كشور، خلاصه مقالات، اولين كنفرانس علمي بررسي مسائل پژوهشي كشور، ارديبهشت ماه 1378.

- مجموعه مقالات كنگره راهبردهاي توسعه علمي ايران ارديبهشت 1380 دانشگاه تربيت مدرس.

- مجموعه مقالات اولين ودومين كنگره سراسري توسعه ارتباط صنايع با مراكز آموزشي و پژوهشي در دانشگاههاي شيرازو فردوسي مشهد، 1372و1373.

- مجموعه مقالات سومين كنفرانس همكاريهاي دولت، دانشگاه وصنعت براي توسعه ملي، دانشگاه اميركبير تهران،1374

- مجموعه مقالات اولين كنگره بين المللي و چهارمين كنگره سراسري همكاريهاي سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، خرداد 1377 تهران-دانشگاه صنعتي امير كبير.

- مجموعه مقالات دومين كنگره بين المللي و پنجمين كنگره سراسري همكاري هاي سه جانبه دولت ، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، خرداد 1379 تهران-دانشگاه صنعتي خواجه نصير.

- مجموعه مقالات ششمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه وصنعت براي توسعه ملي، 26 الي 27 آذر 1381 ، وزارت پست و تلگراف وتلفن، تهران.

- مجموعه مباحث ومقالات اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه كشور- معاونت امور اقتصادي وهماهنگي- دبيرخانه همايش سازمان برنامه و بودجه 1377- جلد چهارم: آموزش عالي، پژوهش و فنّاوري

- مجموعه مقالات اولين تا ششمين سمينار، ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه علم وصنعت ايران، خرداد 1373 تا اسفند 1376.