نسخه متنی مقاله

مهندسی مجدد سیستم ملی پژوهش و نوآوری سلامت ایران مبتنی بر روشهای ابتکاری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمدرضا  روح الهي

  دبير گروه ارزيابي سيستمهاي پژوهشي مركز علمي تحقيقات علوم پزشكي
 • بهروز  زارعي

  دبير گروه ارزيابي سيستمهاي پژوهشي مركز علمي تحقيقات علوم پزشكي
اطلاعات تماس:
 • محمدرضا  روح الهي

  Affiliation: دبير گروه ارزيابي سيستمهاي پژوهشي مركز علمي تحقيقات علوم پزشكي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • بهروز  زارعي

  Affiliation: دبير گروه ارزيابي سيستمهاي پژوهشي مركز علمي تحقيقات علوم پزشكي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در سالیان اخیر مهندسی مجدد فرایندهای کاری1 در ایران با جلب نظر بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی، مدیران این سازمانها را برای رسیدن به نتایج شگرف آن به تخصیص منابع تشویق کرده­است. اما مطالعات انجام شده روی این پروژه­ها نشان می­دهد بسیاری از آنها به بهبود فرایندهایی اساساً غیرضروری پرداخته‌اند؛ یا از کنار فرایندهایی گذشته­اند که برای تحقق مأموریتهای نه چندان روشن سازمانها حیاتی‌اند. براساس این مشاهدات مهندسی مجدد کلان­ فرایندهای سازمانها با نگاه توأم به اهداف و مأموریتهای آن، در اجرای موفقیت­آمیز طرحهای مهندسی مجدد می­تواند نقش اساسی داشته باشد. در واقع احیای فرایندهایی که تحقق اهداف را امکانپذیر ساخته و حذف فرایندهایی بدون ارتباط بنیادی با مأموریتهای سازمانها، بیشتر با روح مهندسی مجدد سازگار است.

در این مقاله به مهندسی مجدد در سطح کلان سیستم ملی پژوهش و نوآوری سلامت ایران به عنوان یکی از سیستمهای حیاتی کشور و بخش بهداشت پرداخته میشود. باتوجه به مطالعات انجام شده بخشهایی از این سیستم به صورت منفک از هم در حال فعالیت بوده و بخشهای مهم دیگری از آن هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این امر بیش از هرچیز ناشی از حاکم بودن نگرش وظیفه­ای به این سیستم است که جایگزینی آن با دیدگاه فرایند محور (با رعایت مجدانه همراستایی فرایندها با مأموریت و اهداف سیستم) ضروری به نظر می‌رسد. در این بازطراحی، از روشهای ابتکاری به عنوان بخشی از هنر معماری سیستم استفاده شده است.  

رفرانس :

[1] Zeigler B.P, Theory of Modelling and Simulation, John Wiley, New York, 1976.

[2] The World Health Report 2000, Health System: Improving Performance, World Health Organization, 2000, 7-8.

3- جلالي س، سلجوقي خ؛ بهداشت، درمان در نظم نوين قانوني؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،1381، 49- 58.

4- اساسنامه مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور، مصوب يکصد و نوزدهمين نشست شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي کشور، تصويب 6/8/1377.

5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ مأموريتها و وظايف مصوب وزارت و ملحقات آن؛ 1382.

6- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 88-1384، فصل چهارم، توسعه دانايي­محور؛

[7] The Council on Health Research for Development (COHRED), The ENHR (Essential National Health Research) Handbook; COHRED Document 2000.4.

[8] Alliance for health policy and system research, Strengthening health systems; the role and promise of policy and systems research; Global Forum for Health Research; 2004

[9] World Health Organization (WHO), World Report on knowledge for Better Health, Strengthening Health Systems; Geneva 2004.

[10] Ministry of Health, secretariat of science, technology and strategic inputs, department of science and technology; National Policy on Science, Technology and Innovation in Health; Brasilia-DF, 2005.

[11] Neufeld V., Johnson N.; Forging Links for Health Research, Perspectives from the council on Health Research for Development -IDRC 2001, Chapter3; 61-65.

[12] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), National Innovation Systems; 1997, 10.

[13] Tidd J. Bessant J. Pavitt K.; Managing Innovation, Integrating Technological, Market and Organizational Change; Second Edition, 2001, 85-107.

[14]  The Interim Working Party (International Conference, Bangkok 2000); International Health Research for Development, A profile of selected International Organizations; 1st draft, Oct.2002.

[15]  World Health Organization, National Health Research Systems- Report of an international workshop, Cha-am, Thailand; WHO, Geneva, 12–15 March 2001

16- روح­اللهي، م.، افتخارزاده، ا.، محمدي م و همکاران؛ سيستم ملي پژوهش سلامت ـ از ديدگاه مجامع بين­الملي؛ مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور، 1383.

17- نيلي م. و همکاران؛ خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي کشور؛ دانشگاه صنعتي شريف؛ دانشکده مديريت و اقتصاد؛ 1382.

[18] American Productivity and Quality Center, Process Classification Framework, Version 4.0.0, 2006.

19- ملک­افضلي، ح.؛ شاخصهاي ارزشيابي وضعيت نظام تحقيقات مرتبط با سلامت در جمهوري اسلامي ايران در سال 1380؛ معاونت تحقيقات و فنّاوري وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکي.

[20] Pang T., et al; Knowledge for better health—a conceptual framework and foundation for health research systems; Bulletin of the World Health Organization; 2003, 81:815–830.