نسخه متنی مقاله

اندازه‌گیری پتانسیل تجاری طرحهای تحقیقاتی با استفاده از منطق فازی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • رضا   بندريان

  مربي پژوهشيار، عضو هيأت علمي پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران
اطلاعات تماس:
 • رضا   بندريان

  Affiliation: مربي پژوهشيار، عضو هيأت علمي پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعه‌ای مرهون تحقیقات علمی و سازمان یافته آن جامعه است. تشخیص نیاز بازار مصرف، اجرای تحقیقات و مطالعات برای توسعه فنّاوری و در نهایت تجاری سازی آن از مراحل اجتناب ناپذیر ایجاد یک فنّاوری  جدید است. سازمانهای تحقیقاتی از طریق تجاری سازی فنّاوریها، هزینه­های توسعة فنّاوریهای خود را جبران کرده و امکان سرمایه­گذاری در فنّاوریهای بهتر و پیشرفته­تر را برای خود به وجود می­آورند. یکی از راهکارهایی که برای برطرف کردن مشکل تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی ارائه شده ارزیابی مقدماتی پتانسیل تجاری شدن آنها قبل از اجرای طرح است، اما آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چگونگی برآورد پتانسیل تجاری دستاوردهای تحقیقاتی می‌باشد. پتانسیل تجاری عبارت است از احتمال تجاری شدن یک فنّاوری جدید. هر فنّاوری جدید برای تجاری شدن و رسیدن به بازار نیازمند حرکت و پیشرفت در یک مسیر پر پیچ وخم، متغیر و غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین تعیین پتانسیل تجاری یک فنّاوری جدید پیش شرط لازم برای تعریف موفق راهبرد تجاری شدن آن می‌باشد. تمرکز این مقاله بر توسعه یک سیستم فازی برای اندازه‌گیری پتانسیل تجاری فنّاوریهای برگزیده برای توسعه در مراحل اولیه و قبل از صرف زمان و منابع، بر مبنای مدل ارزیابی راهبرد فنّاوری 1(STEP) می­باشد. بر مبنای مدل STEP، هر فنّاوری جدید برای تجاری شدن نیازمند برخی ویژگیهای خاص است. این ویژگیها به ابعاد مختلف تقسیم شده و هر یک از ابعاد نیز دارای تعدادی شاخص می‌باشند.

در این مقاله ضمن پرداختن به طراحی یک سیستم فازی به منظور اندازه‌گیری پتانسیل تجاری طرحهای تحقیقاتی برمبنای مدل STEP، مقدار کمی پتانسیل تجاری یکی از مهمترین طرحهای تحقیقاتی در پژوهشگاه صنعت نفت اندازه‌گیری می­شود.

رفرانس :

[1] Ghazinoori, S.R.; “Strategies and Trends for Commercialization and Marketing of High Technologies, Case Study: Nanotechnology in Iran”, 2nd Management of Technology Iranian Conference; 2005.

[2] Boer, F., The Valuation of Technology:  Business and Financial Issues in R&D, John Wiley & Sons; Inc.1999.

[3] Pries, F., Guild, P., Analyzing the Commercialization of University Research: A Proposed categorization Scheme; University Research Commercialization Categories; University of Waterloo; Waterloo; Ontario; Canada

[4] Chifos, C. Jain, R. K.; “A Comprehensive Methodology for Evaluating the Commercial Potential of Technologies: The strategic Technology evaluation Method”; International Journal of Industrial Engineering; 1997;Vol. 4; No. 4; pp. 220-235.

[5] Weick, C.W., Sim Kaur, S., Abel Fernandez, A.,; “Application of A Method for Selecting and Evaluating Environmental Technologies with Commercial Potential; International Journal of Technology Transfer and Commercialisation; 2003; Vol. 2, No.4; pp. 399-428.

[6] Kathleen,A.R.; Bringing New Technology to Market; Prentice Hall, New Jersy, 2003.

[7] Martyniuk,A.O.; “Market Opportunity Analyses and Technology Transfer” International Journal of Technology Transfer and Commercialisation; 2002; Vol. 1, No.4;  pp. 385-404

[8] Martyniuk,A.O., Jain,R.K., Stone,H.J., “Critical Success Factors and Barriers to Technology Transfer: Case Studies and Implications”; International Journal of Technology Transfer and Commercialisation; 2003; Vol. 2; No.3; pp. 306-327.

[9] Ravi K. Jain,R.K, Martyniuk,A.O., Harris,M.M.,. Niemann,R.E.; Woldmann,K.; “Evaluating the Commercial Potential of Emerging Technologies”; Int. J. Technology Transfer and Commercialisation; 2003; Vol; pp. 32-50

[10] Siegel,R.A, Hansén,S.O., Pellas,L.H.; “Accelerating the Commercialization of Technology: Commercialization through Co-operation”, Industrial Management & Data Systems; 1995; Vol. 95; No. 1; pp. 18-26.

[11] Chen, S., Hwang, C. L.; Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications; Springer Verlag; 1992.

[12]  Dourra, H., Siy, P.,;” Stock evaluation using fuzzy logic”; IJTAF;2001;Vol.4,No.4;pp.585-602.

[13] Logar, C.M., Ponzurick, T.G., Spears, J.R., France, K.R.,; “Commercializing Intellectual Property: A University-industry Alliance for New Product Development”; Journal of Product & Brand Management; 2001, Vol. 10; No. 4;

[14] Loftus,B.S., and Meyers,P.W. “Launching Emerging Technologies to Create New Markets: Identifying Industrial Buyers”, Logistics Information Management; 1994; Vol. 7; No. 4; pp. 27-34.

[15] Tsourveloudis N. C., Phillis,Y.A., “Fuzzy Assessment of Machine Flexibility,” IEEE Transactions on Engineering Management”; 1998; Vol. 45, No. 1; pp. 78-87.

[16]  Brown, M.A.; “Performance Metrics for a Technology Commercialization Program”; International Journal of Technology Management; 1997; Vol. 13; No.3; pp. 229-244.

[17]  Khoshsima.G.; “Measuring Agility with Fuzzy Logic”; 2nd International Management Conference; Tehran; 2004.

[18]  Khoshima. G.; “Measuring Manufacturing Organizations Agility at Iran TV Manufacturing Industry: A Fuzzy Logic Framework”; International Management Conference; Tehran; 2003.

[19] Berkan,R.C, Trubatch,S.L; Fuzzy Systems Design Principles: Building Fuzzy IFTHEN Rule Bases, IEEE Press,1997,NY.

[20] McFarlane, D., Matson, J.,; “Assessing and Improving the Responsiveness of Manufacturing Production Systems”; Proceedings of IEE Workshop on Mass Customization (Invited Paper); 1999.

[21]  Matson, J.B., McFarlane,D.C., “Assessing the Responsiveness of Existing Production Operations”; IJOPM, 1999; Vol.19; No.8; pp.765-765.

[22]  Tsourveloudis N. C., Phillis, Y. A.; “On the Measurement of Manufacturing Flexibility,” (ISOMA 052.1-8) Proceedings of the 3rd World Automation Conference (WAC ’98), Anchorage, AK, USA, 1998.

[23] Azzone, G.; Rangone, A; ”.Measuring Manufacturing Competence: A Fuzzy Approach”, International Journal of Production Research; Sep96; Vol. 34; Issue 9; p.2517

[24] Capaldo, G., Zollo, Giuseppe; “Applying Fuzzy Logic to Personnel Assessment: A Case Study”; Omega; Vol.29; Issue 6; December; 2001; pp. 585-597.

[25] Zhiwei Xu,; Khoshgoftaar, T.M.; Allen, Edward B.; “Application of Fuzzy Expert Systems in Assessing Operational Risk of Software”; Information & Software Technology; 2003; Vol.45, Issue 7, pp. 373-388.

[26] Chiesa,V., Gilardoni,E., Politecnico and Raffaella Manzini,R.; “The valuation of Technology in Buy-cooperate-sell Decisions”, European Journal of Innovation Management;2005; Vol. 8; No. 2; pp. 157-181.

[27] Tsourveloudis N. C., Phillis, Y. A.; “Fuzzy Measurement of Manufacturing Flexibility,” Applications of Fuzzy Logic: Towards High Machine Intelligence Quotient Systems, M. Jamshidi, A. Titli, L. Zadeh, S. Boverie (eds.), Vol. 7, Prentice Hall, pp. 201-222, 1997.