نسخه متنی مقاله

بررسی اهداف و ابزارهای سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • حميد  كاظمي

 • سعيد  روشني

 • سيدسروش قاضي‌نوري

 • نيلوفر   ردائي

اطلاعات تماس:
 • حميد  كاظمي

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سعيد  روشني

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سيدسروش قاضي‌نوري

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • نيلوفر   ردائي

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

هدف از این مقاله، تحلیل محتوای اسناد کلان مرتبط با علم و فناوری به منظور بکارگیری و استفاده از آنها در تدوین برنامه ششم توسعه است. در این پژوهش، اسناد کلان مرتبط با علم و فناوری کشور شامل سند سیاست­های کلی علم و فناوری، سند سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­اند. این اسناد، مبتنی بر اهداف و ابزارهای سیاستی و همچنین گروه­های هدف، مطالعه و مواد مرتبط آنها تحلیل شده‌اند. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی بوده بدین مفهوم که نخست چارچوب ارزیابی، استخراج و بر اساس مؤلفه‌های آن، مبادرت به تحلیل محتوا شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که اهداف سیاستی ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود عملکرد فناوری و نوآوری، دارای بالاترین فراوانی تکرار بوده‌اند. از منظر ابزارهای سیاستی و بر اساس نوع مداخله دولت، حمایت مالی برای تحریک طرف عرضه و سیاست­های اصلاحی شرایط کلان، دارای بالاترین فراوانی تکرار می­باشند. از سوی دیگر، سیاست­های تقویت طرف تقاضا، حمایت­های مالی کاتالیزوری بر اساس نوع مداخله و همچنین سیاست‌های تقویتی برای کاربران دانش در بخش خصوصی در میان ابزارهای سیاستی دارای پائین­ترین فراوانی تکرار بوده­اند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داده که تدوین احکام سیاستی در حوزه علم و فناوری نیازمند استفاده از اهداف و ابزارهای سیاستی متنوع و ترکیب ابزارها برای اثربخشی بیشتر است.

رفرانس :

[1] Rothmayr, C., & Varone, F. (2002). The politics of biomedicine: explaining and evaluating policy design. In ECPR Joint Sessions of Workshops, Torino, March (pp. 22-27).

[2] آذر، عادل؛ غلامرضايي، داوود؛ دانايي‌فرد، حسن و خداد حسيني، حميد. (1392). طراحي مدل تحليل سياست­هاي آموزش عالي كشور با استفاده از پويايي سيستم، مورد برنامه پنجم. فصلنامه سياست علم و فناوري، سال پنجم، شماره 4، 1-18.

[3] نوروززاده، رضا؛ فتحي، كوروش و كيذوري، اميرحسين. (1388). تحليل محتوايي اسناد فرادستي و معين به منظور استنتاج سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالي، تحقيقات و فناوري. فصلنامه پژوهش و برنامه­ريزي در نظام آموزش عالي، شماره 53، 29-50.

 [4] قاضي‌نوري، سيدسپهر و قاضي‌نوري، سيدسروش. (1391). مقدمه‌اي بر سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس، مركز نشر آثار علمي.

[5] Freeman, C. (1988). Technology policy and economic performance: lessons from Japan. London: Pinter; 1987. Technology Policy and Economic Performance.

[6] Lundvall, B. A. (1992). National innovation system: towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter, London.

[7] محمدي، مهدي؛ طباطبائيان، سيدحبيب­الله؛ الياسي، مهدي و روشني، سعيد.، (1392). تحليل مدل شكل­گيري نظام نوآوري فناورانه نوظهور در ايران: مطالعه موردي بخش نانو فناوري. فصلنامه سياست علم و فناوري، سال پنجم، شماره4، 19-32.

[8] OECD. (1996). Paris. Retrieved from http://www.oecd.org

[9] Bikar, V., CAPRON, H., & CINCERA, M. (2004). An integrated evaluation scheme of innovation systems from an institutional perspective. Research paper no.

 [10] طباطبائيان، حبيب‌الله و پاكزاد بناب، مهدي. (1385). بررسي سيستم‌هاي سنجش نوآوري و ارائه چارچوبي براي سنجش نوآوري در ايران. فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 10، شماره 1، 161-190.

[11] Cantner, U., & Pyka, A. (2001). Classifying technology policy from an evolutionary perspective. Research Policy, 30(5), 759-775.

[12] Clark, J., & Guy, K. (1997). Innovation and competitiveness. Technopolis, Brighton.

[13] Ahrens, J. (2002). Governance and the implementation of technology policy in less developed countries. Economics of Innovation and New Technology, 11(4-5), 441-476.

[14] European commission. (2003). Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report For Turkey. A publication from the innovation / SMEs Programmemme.

[15] Soete, L. STRATA-ETAN Expert Group (2002). Benchmarking National Research Policies: The Impact of RTD on Competitiveness and Employment (IRCE), European Commission, DG Research, Brussels.

[16] European Commission. (2009). The Open Method of Coordination in Research Policy: Assessment and Recommendations. Brussels: DG Research.

[17] OECD, F. M. (2002). Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. The Measurement of Scientific and Technological Activities Series. Paris.

 [18] ايمان، محمدتقي و نوشادي، محمدرضا. (1390). تحليل محتواي كيفي. دوفصلنامه علمي-تخصصي پژوهش، سال سوم، شماره دوم، پائيز و زمستان 1390، 15-44.

[19] سند سیاست­های کلی علم و فناوری، ابلاغیه مقام معظم رهبری. قابل مشاهده در: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599

[20] سند سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری. قابل مشاهده در: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

[21] سند چشم­انداز بیست ساله کشور، ابلاغیه مقام معظم رهبری. قابل مشاهده در: http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdf

[22] نقشه جامع علمی کشور. قابل مشاهده در: www.msrt.ir/fa/SiteCollectionImages/M01.pdf

[23] قانون برنامه پنجم توسعه کشور. قابل مشاهده در: www.isacmsrt.ir/files/site1/pages/barnamepanjom.pdf