نسخه متنی مقاله

ارائه یک سناریوی هنجاری مبتنی بر رویکرد اخلاق گفتمانی برای تصمیمات سیاستی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمدحسن   ملكي

 • احمد   جعفرنژاد

اطلاعات تماس:
 • محمدحسن   ملكي

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • احمد   جعفرنژاد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

تحقیق در عملیات مجموعه‌ای از مدل‌ها برای بررسی مسائل سازمانی است. مدل‌های کلاسیک این رشته به دنبال بهینه‌سازی بوده و روی ارزش‌های کمّی، عینی و قابل اندازه‌گیری تأکید می­کنند. مسائل بسیاری وجود دارند که طیف ذینفعان و ارزش‌های حاکم آن مسأله، گسترده بوده و با منطق سنتی نمی‌توان آنها را مورد بررسی قرار داد. محققین تلاش کرده‌اند با رویکرد اخلاق گفتمانی هابرماس و ارزش‌های سه‌گانه مطرح در آن، یک سناریوی هنجاری برای مدل‌های تحقیق در عملیات ارائه دهند. علت گزینش رویکرد هابرماس در مقایسه با رویکردهای دیگر از جمله فایده‌گرایی و دیدگاه کانتی، جامعیت آن است. ارزش‌های مطرح در رویکرد هابرماس عبارتند از: ارزش‌های عمل‌گرایانه، ارزش‌های اجتماعی یا اخلاقی و ارزش‌های جهان‌روا که با توجه به این ارزش‌ها، سه نوع مدل عمل‌گرا، مشارکتی و هنجاری شناسایی شده‌اند. علاوه بر این مدل‌ها، یک مدل مطلوب و ترکیبی نیز برای مسائل سازمانی معرفی شده است. مدل‌های متکثر به دنبال بهبود بوده، بر ارزش‌ها و عقلانیت چندگانه تأکید دارند و مبتنی بر فلسفه پراگماتیسم انتقادی هستند. در این مقاله، طبقه‌بندی پژوهشگران با رویکرد کینی مورد مقایسه قرار گرفته و مزیت‌های آن طرح شده است.

رفرانس :

[1] Keys, P. (1989). OR as technology: Some issues and implications. Journal of the Operational Research Society, 753-759.

[2] احمدی، مهدی؛ زیباکلام، سعید. (1390). رابطه علم و فناوری: فناوری به مثابه علم کاربردی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 4، 1-14.

[3] Mingers, J. (2003). A classification of the philosophical assumptions of management science methods. Journal of the Operational Research Society, 54(6), 559-570.

[4] Feenberg, A. (2010). Between reason and experience: Essays in technology and modernity. MIT Press.

[5] تقوی، مصطفی. (1392). دو سطح بدیل‌اندیشی برای تکنولوژی. نشریه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 73، 53-84.

[6] Voros, J. (2003). A generic foresight process framework. foresight, 5(3), 10-21.

[7] LaFollette, H. (2007). Ethics in practice. Oxford: Blackwell.

[8] Bentham, J. (1948). Introductions to the principles of Morals and Legislation. Oxford: Oxford University Press (Orig.1789).

[9] Kant, I. (1991). Groundwork of the metaphysics of morals. London: Routledge (Orig.1785).

[10] Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. Volume 2: A critique of functionalist reason, Cambridge, Polity.

[11] Habermas, J. (1993a). Justification and application. Cambridge: Polity Press.

[12] Habermas, J. (1992a). Discourse ethics, law and Sittlichkeit. In: Dews, P. (Ed.), Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas. Verso, London, 245-271.

[13] Habermas, J. (1999a). A genealogical analysis of the cognitive content of morality. The inclusion of the other. Cambridge: Polity Press.

[14] Habermas, J. (1996). Between facts and norms. Cambridge: Polity Press.

[15] معین، محمد. (1363). فرهنگ فارسی. جلد اول، چاپ ششم، تهران: انتشارت امیرکبیر.

[16] Keeney, R. L. (1992). Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decision Making (Cambridge, MA: Harvard University).

[17] Mingers, J. (2011). Ethics and OR: Operationalizing discourse ethics. European Journal of Operational Research, 210, 114-24.

[18] ریترز، جورج. (1382). نظریه‌های جامعه‌شناسی. ترجمه احمدرضا غروی‌زاد. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

[19] گلدنر، آلوین. (1368). بحران جامعه‌شناسی غرب. ترجمه فریده ممتاز. تهران: شرکت انتشار.

[20] Wang, Q., Wu, C., & Sun, Y. (2015). Evaluating corporate social responsibility of airlines using entropy weight and grey relation analysis. Journal of Air Transport Management, 42, 55-62.

[21] Agassi, J. & Jarvie, I. (2008). A critical rationalist aesthetics. New York: Amsterdam.

[22] پایا، علی. (1389). فلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی: مسائل تازه، چشم‌اندازهای نو. تهران: طرح نو.

[23] Wettesten, J. (2007). Karl Popper and Critical Rationalism. The Internet Encyclopedia of Philosophy.

[24] پوپر، کارل. (1384). اسطوره چارچوب. ترجمه علی پایا. تهران: طرح نو.

[25] پوپر، کارل. (1369). جستجوی ناتمام. ترجمه ایرج علی‌آبادی. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

[26] پوپر، کارل. (1376). درس این قرن. ترجمه علی پایا. تهران: طرح نو.

[27] پوپر، کارل. (1380). جامعه باز و دشمنان آن. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی.

[28] نقیب‌زاده، میرعبدالحسین. (1385). درآمدی به فلسفه. تهران: انتشارات طهوری.

[29] پوپر، کارل. (1387). سرچشمه‌های دانایی و نادانی. ترجمه عباس باقری. تهران: نشر نی.

[30] الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد، حسن. (1380). گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان دولتی. تهران: انتشارات صفار.

[31] ایمان، محمدتقی. (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

[32] محمدپور، احمد. (1389). روش در روش: درباره ساخت معرفت در علوم انسانی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

[33] پایا، علی و کلانتری‌نژاد، رضا. (1389). ارزیابی فلسفی و دلالت‌های سیاستگذارانه تأثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه: ملاحظاتی از دیدگاه عقلانیت نقاد. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 4، 33-53.

[34] Briggs, D. (2013). Emotions, ethnography and crack cocaine users. Emotion, Space and Society, 7, 1-12.

[35] Abercrombie, N. (1984). The Penguin Dictionary of Sociology. Harmondsworth: Penguin Books.

[36] نوذری، حسینعلی. (1393). بازخوانی هابرماس: درآمدی بر آراء، اندیشه‌ها و نظریه‌های یورگن هابرماس. چاپ چهارم. تهران: نشر چشمه.

[37] Tar, Z. (1977). The Frankfurt school: the critical theories of Max Horkheimer & Theodor Adorno. London: RKP.

[38] Habermas, J. (1978). Knowledge and human interests. London: Heinemann.

[39] Wenstøp, F., & Koppang, H. (2009). On operations research and value conflicts. Omega, 37(6), 1109-1120.

[40] Ormerod, R. (2006). The history and ideas of pragmatism. Journal of the Operational Research Society, 57(8), 892-909.