نسخه متنی مقاله

بررسی الگوی کسب توانمندی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان تولید تجهیزات الکترونیکی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • ابراهيم   سوزنچي كاشاني

 • مهدي   زينالو

اطلاعات تماس:
 • ابراهيم   سوزنچي كاشاني

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مهدي   زينالو

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر رشد توانمندی‌های فناورانه در این شرکت‌ها است. این که شرکت‌ها با چه الگویی توانمندی‌های فناورانه را کسب کرده‌اند و تمرکز آنان بیشتر بر روی کسب و توسعه کدام توانمندی بوده، سؤالی است که پیش‌روی مقاله حاضر قرار دارد. در این مقاله، الگوی رشد توانمندی‌های فناورانه برای چهار شرکت دانش‌بنیان حوزه تولید تجهیزات الکترونیکی و زمان لازم برای کسب این توانمندی‌ها در شرکت‌ها و همچنین عوامل مؤثر بر این الگو بررسی شده است. نتایج مصاحبه‌های عمیق از مدیران شرکت‌ها و همچنین اطلاعات مکتوب دریافت‌شده از آنان، منابع اطلاعاتی استفاده‌شده بوده است. نهایتاً در مقوله زمان لازم برای کسب سطوح مختلف توانمندی‌های فناورانه توسط شرکت‌ها اختلاف معناداری دیده نشد. گرچه الگوهای کلی کسب توانمندی توسط شرکت‌ها اختلافاتی داشتند اما در صورت کلی‌شان بسیار شبیه به یکدیگر بودند. توانمندی‌های مرتبط با محصول در همه شرکت‌ها اهمیت بیشتری نسبت به دیگر توانمندی‌ها داشته و رشد سایر توانمندی‌ها همزمان با رشد مقیاس شرکت بوده است. همچنین مشخص شد که عامل اساسی در رشد این توانمندی‌ها، رویدادهای خاصی بوده که می‌تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد.

رفرانس :

[1] Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view. Strategic management journal, 14(3), 179-191.

[2] Chandler, A. D. (1992). Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise. The Journal of Economic Perspectives, 79-100.

[3] Chandler, A. D. (2009). Shaping the industrial century: The remarkable story of the evolution of the modern chemical and pharmaceutical industries (Vol. 46). Harvard University Press.

[4] Chandler, A. D., Hikino, T., Von Nordenflycht, A., & Chandler, A. D. (2009). Inventing the electronic century: The epic story of the consumer electronics and computer industries, with a new preface (Vol. 47). Harvard University Press.

[5] Prescott, E., & Visscher, M. (1980). Organizational capital. Journal of Political Economy, 88, 446–461.

[6] Lippman, S. A., & Rumelt, R. P. (1982). Uncertain imitability: An analysis of interfirm differences in efficiency under competition. The Bell Journal of Economics, 418-438.

[7] Porter, M. E. (1985). Competitive strategy: Creating and sustaining superior performance. The free, New York.

[8] Porter, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy.

[9] Bell, M., & Pavitt, K. L. R. (1993). Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts between Developed and Developing Countries. SPRU, University of Sussex. Sussex. Vol. 2, 157-210

[10] Lall, S. (1995). Industrial adaptation and technological capabilities in developing countries. The flexible economy: Causes and consequences of the adaptability of national economies, 257-296.

[11] Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.

[12] Kim, L. (1998). Crisis construction and organizational learning: Capability building in catching-up at Hyundai Motor. Organization science, 9(4), 506-521.

[13] Figueiredo, P. N. (2002). Does technological learning pay off? Inter-firm differences in technological capability-accumulation paths and operational performance improvement. Research Policy, 31(1), 73-94.

[14] APCTT. (1989). Atlas Technology: A Framework for Technology Planning. APCTT Publications.

[15] APCTT. (1996). Application and Extension of the Technology Atlas. APCTT Publication.

[16] Sharif, N. (1995). The Evolution of Technology Management Studies-Technoeconomics to Technometrics. Technology management, 3(2), 113-148.

[17] Panda, H., & Ramanathan, K. (1996). Technological capability assessment of a firm in the electricity sector. Technovation, 16(10), 561-588.

[18] Rush, H., Bessant, J., & Hobday, M. (2007). Assessing the technological capabilities of firms: developing a policy tool. R&D Management, 37(3), 221-236.

[19] Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World development, 20(2), 165-186.

[20] Bell, M., & Pavitt, K. (1995). The development of technological capabilities. Trade, technology and international competitiveness, 22, 69-101.

[21] Figueiredo, P. N. (2002). Does technological learning pay off? Inter-firm differences in technological capability-accumulation paths and operational performance improvement. Research Policy, 31(1), 73-94.

[22] Ariffin, N., & Figueiredo*, P. N. (2004). Internationalization of innovative capabilities: counter‐evidence from the electronics industry in Malaysia and Brazil. Oxford development studies, 32(4), 559-583.

[23] سوزنچي كاشاني، ابراهيم؛ طالبي، سروش و علي عسگري، وحيد. (1393). بررسي توانمندي‌هاي سازماني چهار شركت دانش‌بنيان در مركز رشد دانشگاه شريف. فصلنامه علمي-پژوهشي سياست علم و فناوري، سال ششم، شماره 3، 39-54.

[24] كيامهر، مهدي. (1392). توانمندي‌هاي فناورانه عرضه كالاهاي سرمايه‌اي پيچيده در كشورهاي در حال توسعه: مطالعه موردي يك شركت در صنعت برقابي ايران. فصلنامه علمي-پژوهشي سياست علم و فناوري، سال ششم، شماره 1، 67-80.

[25] Blaikie, N. (1993). Approaches to Social Enquiry Polity.

[26] Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers. Sage.

[27] Figueiredo, p. N. (2006). Motion or inertia, decades or years? Research on ‘dynamics’(rate) of technological capability building in the context of late industrialisation: time to move forward? Evidence from empirical studies in brazil.