نسخه متنی مقاله

تحلیل بخش علم و فناوری لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيدعليرضا  رادمنش

 • مصطفي  تقوي

اطلاعات تماس:
 • سيدعليرضا  رادمنش

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مصطفي  تقوي

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

هدف پژوهش حاضر تحلیل بخش علم و فناوری لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با توجه به برخی از مهم‌ترین اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری است. به این منظور لایحه مذکور با روش تحلیل محتوا در دو بُعد نظری و عملی (اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و نظرخواهی (پرسشنامه) بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نیز از آمار توصیفی و تحلیل‌های کیفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بوده که لایحه مذکور در بُعد نظری 85% از مهم‌ترین اقتضائات اسلامی پیشرفت که در این پژوهش به عنوان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزه علم و فناوری در نظر گرفته شده را لحاظ نموده که البته در اغلب موارد، مقوله‌ها به صورت جملاتی تیتر‌وار و صرفاً انتزاعی عنوان شده‌اند. در بُعد اجرایی و عملیاتی اما متأسفانه 5/81% از مقوله‌های در نظر گرفته شده، مبنای تدوین این بخش لایحه نبوده است. در کل باید گفت که بخش علم و فناوری لایحه، عمده مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در عرصه علم و فناوری را درون خود جای داده لیکن در آن درک صحیحی از مقصد یعنی تحقق نظام علم و فناوری بر اساس این مبانی و همچنین راهبردهای حرکت به سمت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر لایحه در این بخش بیشتر به آرزوها پرداخته آرزوهایی که گرچه با مبانی بینشی و ارزشی جهان‌بینی اسلامی تطابق داشته‌اند ولی در عمل و از جنبه اجرائی، شیوه‌های عملی تحقق این آرزوها آن گونه که مورد نیاز بوده را مورد توجه قرار نداده است. به نظر می‌رسد این امر به دلیل فقدان حاکمیت یک الگوی نظری دقیق و مشخص در فراسوی لایحه بروز کرده است.

رفرانس :

[1] تقوي، مصطفي. (1388). تأملي بر الگوي اسلامي-ايراني توسعه علم و فناوري. تهران: مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

[2] مصباحي مقدم، غلامرضا. (1389). گامي به سوي تدوين الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت. نخستين انديشه‌هاي راهبردي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت. صفحه 221. تهران: دبيرخانه نشست انديشه‌هاي راهبردي.

[3] ذوعلم، علي. (1391). نقشه راه طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت. نقشه راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت. جلد دوم، صفحه 92-95. تهران: دبيرخانه كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[4] هادوي تهراني، مهدي. (1390). كارآمدي و عدالت در نظام اسلامي. خردنامه عدالت در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، صفحه 9-17. تهران: انتشارات همشهري.

[5] عرب، مهدي. (1390). عدالت و پيشرفت در انديشه اسلامي. خردنامه عدالت در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، صفحه 190-195. تهران: انتشارات همشهري.

[6] ميرمعزي، سيدحسين. (1389). الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، محصول اسلامي‌سازي علوم انساني. نخستين انديشه‌هاي راهبردي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، صفحه 62-65. تهران: دبيرخانه نشست انديشه‌هاي راهبردي.

[7] تقوي، مصطفي. (1391). بررسي امكان‌پذيري و چگونگي تحقق نظام علم و تكنولوژي مبتني بر دين. رساله دكتري رشته فلسفه علم. دانشگاه صنعتي شريف.

[8] رادمنش، سيدعبدالله. (1390). مباني علوم طبيعي در انديشه ديني و تمدن اسلامي. رساله دكتري رشته فلسفه. حوزه علميه قم.

[9] گلشني، مهدي. (1380). از علم سكولار تا علم ديني. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

[10] مجموعه مطالعات پشتيبان سند تحول راهبردي علم و فناوري (مباني بينشي و ارزشي). (1389). تهران: مركز نشر دانشگاهي. صفحه 54-147.

[11] نوروزي، ابراهيم. (1391). تبيين مفهوم پيشرفت در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت. نقشه راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، جلد دوم، صفحه 753. تهران: دبيرخانه كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[12] اسفنديار، محمد. (1391). مؤلفه‌هاي اصلي تمدن‌سازي اسلامي-ايراني. پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته علوم سياسي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب.

[13] مؤمن، زكيه. (1391). ويژگي‌هاي سياستگذاري علم و فناوري از ديدگاه مقام معظم رهبري. پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته مديريت تكنولوژي. دانشگاه علامه طباطبائي.

[14] مؤمن، زكيه. (1391). سياستگذاري علم و فناوري در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت. نقشه راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، جلد دوم، صفحه 890. تهران: دبيرخانه كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[15] الويري، محسن. (1391). چيستي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت و نقش حوزه‌هاي علميه در تدوين آن. نقشه راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، جلد دوم، صفحه 142-143. تهران: دبيرخانه كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[16] ساروخاني، باقر. (1377). روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي: اصول و مباني، جلد دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

[17] تقوي، مصطفي. (1392). علم انساني-اجتماعي اسلامي: مسأله امكان‌پذيري و راهبردهاي رشد. فصلنامه علمي-پژوهشي انديشه نوين ديني، شماره 34، 97-114.

[18] سلطاني، بهزاد و كيامهر، مهدي. پيشنهاد چارچوبي مفهومي براي تدوين نقشه جامع علمي كشور (برنامه ملي توسعه علم، فناوري و نوآوري). فصلنامه سياست علم و فناوري، سال سوم، شماره 1، 43-60.

[19] طباطبائيان، سيدحبيب الله و انتظاري، محمد. مطالعه موردي نگاشت نهادي نوآوري در صنعت برق كشور. فصلنامه سياست علم و فناوري، سال اول، شماره 1، 53-63.

[20] اصلاني، رعنا. (1392). تحليل محتواي كتاب‌هاي تعليمات اجتماعي دوره متوسطه بر اساس شاخص‌هاي رويكرد تلفيقي از ديدگاه معلمان. پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته برنامه‌ريزي درسي. دانشگاه علامه طباطبائي.