نسخه متنی مقاله

ویژگی‌های اصلی "نظام علم" در دیدگاه اسلامی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • زهرا  ابوالحسني

 • احمدرضا   اخوت

اطلاعات تماس:
 • زهرا  ابوالحسني

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • احمدرضا   اخوت

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

ناکارآمدی‌ها و محدودیت‌های متعدد مدل‌های رایج نوآوری که در سال‌های اخیر بیشتر ظهور پیدا کرده، ضرورت تدوین مدل‌هایی جدید در این حوزه را آشکار می‌کند. همچنین جهان‌بینی متمایز اسلامی و لزوم ملاحظه اقتضائات بومی، از دیگر عواملی است که نیاز به تدوین مدل‌های نوآوری بومی-اسلامی را نشان می‌دهد. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر تلاش دارد تا گامی اولیه در مسیر تدوین این مدل بردارد. شیوه مورد استفاده در این تحقیق تفسیر اجتهادی است که با استفاده از آن ماهیت اصلی نظام اسلامی علم، ارکان این نظام و ویژگی‌های اصلی آن توصیف شده است. بر این اساس، ارکان نظام اسلامی علم شامل «جریان اجتماعی علم» و «حکومت اسلامی» است و مدل علم در نگاه اسلامی علاوه بر ویژگی نظام‌مندی، برخوردار از سیر و صیروریت و دارای شاکله می‌باشد.

رفرانس :

 [1] قانعي‌راد، م. ا. و رياحي، پ. (1389). نگاه به علم و فناورى از منظر توسعه: بررسي رابطه نوآوري و نابرابري. رشد فناوري، شماره 25، 48-58.

[2] مختاريان‌پور، م. (1391).پارادايم تعالى، جايگزين پارادايم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص‌گذارى براى پيشرفت. اولين كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت: نقشه‌راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[3] قائمي اصل، م. و حسيني دولت‌آبادي،س.م. (1388). فراتر از شاخص توسعه انساني بارويكردي اسلامى. ششمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي. دانشگاه تربيت مدرس.

[4] Arocena, R., &Sutz, J. (2003). Inequality and innovation as seen from the South. Technology in Society, 25(2), 171-182.

[5] Cozzens, S. E. (2007). Distributive justice in science and technology policy. Science and Public Policy, 34(2), 85-94.

[6] Moulaert, F., &Nussbaumer, J. (2005). The social region beyond the territorial dynamics of the learning economy. European urban and regional studies, 12(1), 45-64.

[7] Arocena, R., &Sutz, J. (2000). Looking at national systems of innovation from the South. Industry and Innovation, 7(1), 55-75.

[8] خسروپناه، ع. (1389). چيستي و گستره علم ديني از نظرگاه آيت‌الله جوادي آملي. اسراء، 3(2): 27-48.

[9] پارسانيا، ح. (1376). علم سكولار و علم ديني. معرفت، 6(3): 35-43.

[10] پارسانيا، ح. (1388). علم ديني از منظر حكمت اسلامي. راهبرد فرهنگ، 6: 19-30.

[11] واعظي، ا. (1387). علم ديني از منظر آيت‌الله جوادي آملي. روش‌شناسي علوم انساني، 14(1): 9-24.

[12] سوزنچي، ح. (1388). علم ديني به منزله مبنايي درباب نحوه تعامل علم و دين. راهبرد فرهنگ، 6: 31-56.

[13] رجبي، م. (1390). امكان علم ديني. معرفت فرهنگي‌اجتماعي، 3(4): 5-28.

[14] رضايي، ع. (1383). تحليل ماهيت فناوري آسيب‌شناسي علل بنيادي عقب‌افتادگي علمي و فناوريكي جوامع اسلامي. تهران: مجنون.

[15] صادقي، ع. (1392). الگوي بومي توسعه نوآوري مبتني بر انديشه‌هاي مقام معظم رهبري بر اساس روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد. دومين كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت: مفاهيم، مباني و اركان پيشرفت.

[16] سرآباداني، ا. و سلامي، ر. (1391). زيرساخت‌هاى نرم الگوى اسلامى-ايرانى پيشرفت: سرمايه اجتماعى و تكنولوژى. اولين كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت: نقشه‌راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[17] حيدري، م. و اقبالي، م. (1391). شاخص‌هاى نوآورى با توجه به الگوى اسلامى-ايرانى پيشرفت. اولين كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت: نقشه‌راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[18] مؤمن، ز. (1391). سياستگذارى علم و فناورى در الگوى اسلامى-ايرانى پيشرفت. اولين كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت: نقشه‌راه تدوين و طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت.

[19] فاتح‌راد، م. و نقوي، م.ح. (1392). دانشگاه حكمت‌بنيان و قلب الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت. دومين كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت: مفاهيم، مباني و اركان پيشرفت.

[20] شاه‌ولي، م. (1392). تبيين پارادايم نظام متعاليه نوآوري براي تحقق پايداري. دومين كنفرانس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت: مفاهيم، مباني و اركان پيشرفت.

[21] خسروپناه، ع. (1390). الگوي حكمي-اجتهادي علوم انساني. دوفصلنامه حكمت و فلسفه، 19: 29-66.

[22] راد‌منش، سيدعليرضا و تقوي، مصطفي. (1394). تحليل بخش علم و فناوري لايحه الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت با توجه به اقتضائات اسلامي. فصلنامه سياست علم و فناوري، سال 7، شماره 3، 57-70.