نسخه متنی مقاله

چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط مشی؛ تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • طیبه  عباسی

 • حسن دانايي فر

اطلاعات تماس:
 • طیبه  عباسی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حسن دانايي فر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

تغییر خط‌مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه‌های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه‌های تغییر خط‌مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می‌دهد که تغییر خط‌مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف‌ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می‌کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی‌رغم برخی محدودیت‌ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده‌اند.

رفرانس :
 1. Litfin, K.T., 2000, “Advocacy coalitions along the domestic-foreign frontier: Globalization and Canadian climate change policy”, Policy Studies Journal, 28(1), pp. 236-252.
 2. Sato, H., 1999, “The Advocacy Coalition Framework and the Policy Process Analysis: The Case of Smoking Control in Japan”, Policy Studies Journal, 27(1), pp. 28-44.
 3. Nohrstedt, D., 2005, “External Shocks and Policy Change: Three Mile Island and Swedish Nuclear Energy Policy”, Journal of European Public Policy, 12(6), pp. 1041-1059.
 4. Green, M. and Houlihan, B., 2004, “Advocacy Coalitions and Elite Sport Policy Change In Canada and the United Kingdom”, International Review for the Sociology of Sport, 39(4), pp. 387-403.
 5. Chen, P., 2003, “Advocating online censorship”, Australian journal of public administration, 62(2), pp. 41-64.
 6. منطقی، منوچهر، حسنی، علی، بوشهری، علیرضا، 1388، "شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(3)، صص. 102-87.
 7. آذر، عادل، غلامرضایی، داود، دانایی‌فرد، حسن و خدادا حسینی، حمید، 1392، "طراحی مدل تحلیل سیاست‌های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(4)، صص. 18-1.
 8. عباسی، طیبه، دانایی‌فرد، حسن، آذر، عادل و الوانی، سیدمهدی، 1389، "تبیین تغییر خط‌مشی با استفاده از تئوری جریانات چندگانه کینگدون؛ مورد کاوی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(1)، صص. 97-81.
 9. Jenkins-Smith, H.C., 1990, Democratic politics and policy analysis, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 10. Sabatier, P.A. and Jenkins-Smith, H.C., 1999, “The advocacy coalition framework: An assessment”, In: P.A. Sabatier (ed.), Theories of the policy process, Boulder, CO: Westview Press.
 11. Sabatier, P.A. and Jenkins-Smith, H.C. (Eds.), 1993, Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach, Boulder, CO: Westview Press. 
 12. Sabatier, P.A., 2007, Theories of the Policy Process, Boulder, CO: Westview Press.
 13. Chanley, J.J., 2005, “An Analysis of Civic Education Policy Making In Arizona Using the Advocacy Coalition Framework and Policy Design Theory”, Phd Dissertation, Arizona State University.
 14. Sabatier, P., 1993, “The Advocacy Coalition Approach”, In: P. Sabatier and H.C. Jenkins-Smith (eds.), Policy Change and Learning: .an advocacy Coalition Approach, Boulder, Colorado: Westview Press.
 15. Kingdon, J.W., 2003, Agendas, Alternatives and Public Policies, (2nd ed.), New York: Longman.
 16. Weible, C.M., 2005, “Beliefs and perceived influence in a natural resource conflict: An advocacy coalition framework approach to policy networks”, Political Research Quarterly, 58(3), pp. 461-75.
 17. Weible, C.M., 2006, “An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis: Understanding the Political Context of California Marine Protected Area Policy”, Journal of Public Administration Research and Theory, 17, pp. 95-117.
 18. فراستخواه، مقصود، 1381، "آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران"، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 19. داوری اردکانی، احمد، 1382، "بررسی رویکرد مجلس شورای اسلامی‌به بخش آموزش عالی از منظر طرح‌های قانونی"، مجلس و پژوهش، 10(41)، صص. 276-245.
 20. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1373، "طرح بازنگری نظام آموزش عالی"، معاونت آموزشی.
 21. شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1376، "قانون تركيب هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي".
 22. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1376، "اولویت‌های وزیر علوم".
 23. نوروززاده، رضا، فتحی واجارگاه، کورش و کیذوری، امیرحسین، 1388، "تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین به منظور استنتاج سیاست‌های برنامه‌های پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 53، صص. 50-29.
 24. ملکی فر، عقیل و طباطبائیان، سیدکمال، 1379، "پیش‌نویس لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 25. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1377، "سند برنامه سوم توسعه، امور بخشی، سیاست‌های بخش آموزش عالی". 
 26. آذرگشب، اذن‌اله، آراسته، حمیدرضا، صباغیان، زهرا و توفیقی، جعفر، 1386، "کارکردهای هیأت‌های امنای دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی سال‌های 1370-1385"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 46، صص. 20-1.
 27. Heclo, H., 1978, “Issue Networks and the Executive Establishment”, In: A. King (ed.), The New American Political System, Washington, DC: American Enterprise Institute.
 28. جاودانی، حمید، توفیقی، جعفر، قاضی طباطبایی، محمود و پرداختچی، محمد حسن، 1387، "بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (2)48، صص. 161-139.
 29. غفرانی، محمدباقر، 1377، "مسائل ساختاری نظام آموزش عالی کشور، راهبردها و سیاست‌های اجرایی"، کمیته بررسی مسائل ساختاری آموزشی عالی.
 30. بازرگان، عباس، 1376، "از خودارزیابی تا اعتبار سنجی دانشگاهی در ایران"، سمینار منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده، 29-27 بهمن، تهران.
 31. رمضانی، رضا، 1381، "مشکلات کنونی دانشگاه‌ها و نظام توسعه علمی‌کشور"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 25، صص. 62-37.
 32. بنی‌اسدی، محمدحسین، زنجانی، محمد، مشایخی، علی‌نقی، مکنون، رضا، ناصرشریعتی، تقی و نصیرزاده، غلامرضا (مصاحبه شوندگان)، 1376، "میزگرد ضرورت سازماندهی مدیریت علم و تکنولوژی"، ماهنامه تدبیر، 77، صص. 21-12.
 33. توفیقی، جعفر، صادقی تهرانی، علی، مشایخی، علی‌نقی، مکنون، رضا و ناصرشریعتی، تقی 1379، "نگاهی به ساختار نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاثیر آن بر مدیریت؛ همخوانی ساختار و رسالت، چگونه"، ماهنامه تدبیر، 102، صص. 15-8.
 34. خانیکی، هادی، 1376، "آسیب‌پذیری‌های آموزش عالی در فرایند ارتباط با جامعه"، سمینار منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده، 27-29 بهمن، تهران.
 35. غفرانی، محمدباقر، 1376، "رسالت‌های آموزش عالی در دنیای جدید و در ایران اسلامی"، سمینار منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده، 27-29 بهمن، تهران.
 36. منصوری، رضا، 1376، "نیازهای جامعه و نقش آموزش عالی در این زمینه"، سمینار منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده، 27-29 بهمن، تهران.
 37. Hamm, K.E., 1983. “Patterns of influence among committees, agencies, and interest groups”, Legislative Studies Quarterly, 8(3), pp. 379-426.
 38. Freudenburg,W.R. and Gramling, R., 2002, “How Crude: Advocacy Coalitions, Offshore Oil, and the Self-Negating Belief”, Policy Sciences, 35, pp. 17-41.
 39. Mintrom, M., 1994, “Policy Entrepreneurship In Theory And Practice: A Comparative State Analysis Of The Rise Of School Choices As Policy Issues”, PhD Dissertation, State University Of New York At Stony Brook.
 40. Mintrom, M. and Vergari, S., 1996. “Advocacy coalitions, policy entrepreneurs, and policy change”, Policy Studies Journal, 24, pp. 420-434.