نسخه متنی مقاله

بررسی میزان تحقق شاخص‌های علم‌سنجی در سند چشم ‏انداز 1404

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • امیرحسام  رادفر

اطلاعات تماس:
 • امیرحسام  رادفر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص‌های علم‌سنجی مورد اشاره در سند چشم‏انداز بیست ساله ایران به منظور تعیین میزان تحقق آن‌ها و مقایسه با وضعیت مورد انتظار انجام گرفته و در آن، با بهره‌گیری از روش مطالعه‌ اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، شاخص‌های موجود در سه مقوله‌ انتشارات علمی (5 مورد)، فناوری و نوآوری (4 مورد) و مشارکت بین‌المللی (2مورد) که به مطالعات علم‌سنجی مربوط می‌شود، بررسی گردید. داده‌های گردآوری شده از متن سند به عنوان وضعیت مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌گرفته و وضعیت مورد انتظار به نسبت سال‏های سپری شده از تصویب سند محاسبه شد. از سوی دیگر، بررسی این شاخص‌ها در وضعیت فعلی به منظور سنجش میزان توفیق به وضعیت مطلوب پیش‌بینی شده در سند مورد ارزیابی قرار گرفت. این سنجش با استفاده از داده‌های معتبر حاصل از گزارش‏های ملی و بین‌المللی از نهادها و پایگاه‌های رسمی صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری میان وضعیت موجود شاخص‏های علم‌سنجی در هر دو حوزه‌ انتشارات علمی و فناوری و نوآوری نسبت به وضعیت مورد انتظار در سند چشم انداز وجود ندارد. هرچند در مواردی از قبیل میزان استنادات در هر واحد انتشارات، شمار نشریات با نمایه بین المللی معتبر (ضریب تأثیر بالاتر از 3) و اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده بین‌المللی، فاصله تا تحقق وضعیت پیش‏بینی شده فاحش است. لیکن تفاوت میان وضعیت موجود در شاخص‏های مشارکت بین‌المللی و تأثیر آثار علمی ایران در سند چشم انداز نسبت به وضعیت مورد انتظار معنی‌دار است. همچنین، اهداف سند چشم انداز در اغلب شاخص‌هایی که به جنبه‌های کمی مربوط می‌شوند، از قبیل تعداد دانش‌آموختگان، اعضای هیئت علمی، مقالات نمایه شده و غیره، نسبت به شاخص‌هایی که ابعاد کیفی‌تری دارند از جمله، ضریب تأثیر مجلات، مقالات پراستناد و غیره، در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند.

رفرانس :

[‍1]سلطانی، بهزاد ، ( 1387 )، "پیشنهاد چارچوبی مفهومی براي تدوین  نقشه جامع علمی کشور"، فصلنامه سیاست علم و فناوري
2] حسنوي، رضا، ( 1392 )، "طراحی مدل تاثیر آینده نگاري بر سیاست گذاري علم، فناوري و نوآوري در طرح ملی"، فصلنامه سیاست علم و فناوري
3] حیدري عبدي، احمد، ( 1388 ) ،" نقشه ي جامع علمی کشور. راهبرد توسعه". (بهار) 17
4] نفیسی، عبدالحسین ( 1378 ) ،" تجربه برنامه ریزي در بخش آموزش در ایران. مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزي توسعه در ایران. مرکز تحقیقات اقتصاد ایران"، سازمان برنامه و بودجه.
5] عزیزي، نعمت الله ( 1383 ) ،" اشتغال و آموزش عالی. دایره المعارف آموزش عالی،" جلد اول. تهران دانشنامه بزرگ فارسی.
6] ذاکر صالحی، غلامرضا، ( 1383 ) ،" پیش نیازهاي توسعه ي علمی کشور، دایره المعارف آموزش عالی، جلد اول ، تهران دانشنامه بزرگ فارسی.
7] زلفی گل، محمدعلی، ( 1387 )، " راهبردهاي علمی براي تحقق سند  چشم انداز"، ندبیر، شماره 201
8] قصري، محمد ( 1388 ) ،"جایگاه امنیت انسانی در سند چشم انداز  1404 جمهوري اسلامی ایران"، فصلنامه دانش انتظامی.
9] باب الحوائجی، فهیمه، ( 1388 ) ،" تحلیل محتواي میزان به کارگیري استانداردهاي سواد اطلاعاتی در دو ساحت تربیت سند ملی چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش (ساحت فرهنگی- هنري و ساحت علمی– فناوري)"، فصلنامه کتابداري و اطلاع رسانی،(زمستان) 48
10 ] طاعتی، مهکامه، ( 1388 )،" بررسی مقایسه اي موثر در آینده مدیریت علم و فناوري ایران تا افق 1404 از دیدگاه متخصصان و سیاست گذران". سیاست علم و فناوري، شماره 2
11 ] مبینی دهکردي، علی، ( 1389 )، " سند چشم انداز بیست سال کشور از منظر مکاتب فکري مدیریت راهبردي "، فصلنامه مطالعات دفاعی - استراتژیک.
12 ] علایی، حسین ( 1391 )، "امنیت پایدار در سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسلامی ایران.
13 ] نوروززاده، رضا، ( 1392 )، "ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوري ، قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی"،راهبرد، 66
14 ] مهراد، جعفر، "ویژگی هاي معتبرترین نظام هاي رتبه بندي دانشگاهی" آبان 1392
15 ] عبدخدا، محمدهیوا، ( 1390 )، "تحلیل موضوعی پروانه هاي ثبت اختراعات مخترعان ایرانی در پایگاه هاي بین المللی ثبت اختراع در فاصله سال هاي 1976- 2011.
.5( 2011 "، پیاورد سلامت، ( 5 -
16 ] مرکز آمار ایران، ( 1391 ) ،" گزیده نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن " 1390 ، تهران، مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاري هاي بین الملل. صص. 23
17 ] عامري، رضا، ( 1389 ) ، " آمار ورودي هاي جدید و فارغ التحصیلان  آموزش عالی در سال تحصیلی جدید"، مهر 1389 دسترسی ) http://www.hamshahrionline.ir/details/ 116827 .(1393/02/ در 24
18 ] خبرگزاري قرآنی ایران (ایکنا)، "تشکیل 30 هزار پرونده براي دانش آموختگان حوزوي"، اردیبهشت 1390
.(1392/04/ 795054 (دسترسی در 19
19 ] خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا)، "آمار کمی آموزش عالی کشور ، منتشر شد :کاهش سهم دانشگاه آزاد"، شهریور 1391 دسترسی در  http://isna.ir/fa/news/91060502718
20 ] سازمان ثبت اسناد و املاك کشور ،"تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك کشور بر لزوم تمرکز ثبت حقوقی انواع مالکیت هاي فکري در این .(1392/03/ سازمان"،اردیبهشت 1392 (دسترسی در 20
http://www.ssaa.ir/NewsPrint/tabid/424/Code/5015/Def ault.aspx
[21] Ghane, R. M, (2011) , "To What Extent Are Highly Cited Papers Influenced by Author Selfcitation? A Comparison between Iran and Turkey". International Journal of Information Science and Management, 9(1)
22 ] مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی (سید). "نشریات ایرانی نمایه شده در دسترسی در ) http://sid.ir/fa/ISI_IRAN ."ISI پایگاه بین المللی
.(1392/09/11
[23] Thomson Reuters Master Journal List [online]. Available from http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl Accessed June 5, 2014.