نسخه متنی مقاله

اولویت بندی نانومواد با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در تصمیمات سیاستی کلان فناوری نانو در کشور

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سودابه   نامدار زنگنه

 • زهرا  محمدي دانیالی

اطلاعات تماس:
 • سودابه   نامدار زنگنه

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • زهرا  محمدي دانیالی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در این مقاله خطراتی که در پی استفاده از نانو مواد به وجود می‌آید در رتبه بندی این مواد لحاظ شده است. به‌عبارتی با توجه به اهمیت سـمیّت ایجاد شده توسـط نانو مواد، جهت تعیین اولویت آلترناتیوها، حداکثر مقدار مجاز نانومواد در هوا علاوه بر عوامل عنوان شده در ادبیات، برای اولین بار به عنوان یک عاملی کمی موثر در این تحقیق در نظر گرفته شده است. مدل چند هدفه ابتکاری با توجه به ویژگی‌های این مساله جهت تعیین اولویت این مواد طراحی شده است. پس از حل مدل مشاهده شدکه با لحاظ کردن عامل سمیت رتبه‌بندی متفاوتی به دست می‌آید. با استفاده از روش سنجش، اعتبار رتبه‌بندی حاصل از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن تعیین شد و مشخص گردید که اختلاف رتبه‌بندی حاصل، تنها به دلیل لحاظ کردن عامل سمیت، بوده است. این موضوع خود تاییدی بر اهمیت درنظر گرفتن یک عامل تاثیرگذار در رتبه‌بندی نانومواد است که تا به حال نادیده گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند مرجعی برای تحقیقات آینده، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و کارخانه‌ها در انتخاب بهترین زمینه فناوری نانو باشد.

رفرانس :
 1. Ken, G., 2004, “Nanotechnology and Environmental and public health considerations”, Journal of environmental and occupational health policy, 14(1), pp. 9-18.
 2. کارگر شورکی، سعید، 1386، "بررسی کارایی نسبی قیمت­گذاری بازار سهام با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­ها"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
 3. Smiley, S.E., Hosgood, H.D., Michleson, E.S. and Stowe, M.H., 2008, “Americans’ nanotechnology risk perception”, Journal of Industrial ecology, 12(3), pp. 459-473.
 4. Siegrist, M., Keller, C., Kastenholz, H. and Frey, S., 2007, “Lay people’s and experts’ perception of hazards”, Risk Analysis, 27, pp. 59-69.
 5. Linkov, I., Satterstrom, F.K., Steevens, J., Ferguson, E. and Pleus, R.C., 2007, “Muilt-criteria decision analysis and environmental risk assessment for nanomaterials”, Journal of nanoparticle research, 9, pp. 543-554.
 6. Bundesinstitut fur Risikobewertung, 2006, “Exercise Caution when Using "Nano-Sealing Sprays" Containing a Propellant! ’’, Rachel's Democracy & Health News. Available from: http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2006/08/exercise_caution_when_using__nano_sealing_sprays__containing_a_propellant_-7699.html
 7. Farshchi, P., Sadrnezhaad, S.Kh., Moharram Nejad, N., Mahmoodi, M. and Ibrahimi Ghavam Abadi, L., 2011, “Nanotechnology in the public eye: the case of Iran,as a developing country”, Journal of Nanoparticle Research, 13, pp. 3511-3519.
 8. سازمان ملی استاندارد ایران، 1388، "آیین کار سلامت و ایمنی در محیط‌های کار با نانومواد"، قابل دسترس در: http://www.isiri.org /portal/files/std/12325.pdf
 9. Ghazinoory, S., Daneshmand-Mehr, M. and Azadegan, A., 2012, “Technology selection: Application of the PROMETHEE in determining Preferences-a real case of nanotechnology in Iran”, Journal of the Operational Research Society, 64, pp. 884-897.
 10. عبدی، منصوره، امین‌ناصری، محمدرضا و شریعتی نیاسر، مجتبی، 1387، "اولویت‌یابی کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(2)، صص. 41-29.
 11. Kim, Y.S., Yong Song, M., Park, J.D., Song, K.S., Ryu, H.R., Chung, Y.H. et al., 2010, “Subchronic oral toxicity of silver nanoparticles”, Particle and Fiber Toxicology, available from: http://www.particleand fibretoxicology.com/content/7/1/20.
 12. kalbassi, M., Salari-joo, H. and Johari, A., 2011, “Toxicity of silver nanoparticles in aquatic ecosystems: salinity as the main cause in reducing toxicity”, Iranian Journal of Toxicology, 5(1&2), pp. 436-443.
 13. Quantum Dot Corporation, 2005, “Material Safety Data Sheet”, Research Road Hayward , 94545. CA 94545, 510.
 14. DropSens, 2006, “Material Safety Data Sheet: Carbon nanofibers solution”, MSDS according to directive CE N 1907/2006, available from: http://www.dropsens.com/pdfs_productos/msds_drp-cnfsol_carbon_nanofibres_solution_en.pdf.
 15. Byrne, F., Prina-Mello, A., Whelan, A., Mohamed, B.M., Davies, A. and Gun'ko, Y.K., 2009, “High content analysis of the biocompatibility of nickel nanowire”, Journal of magnetism and magnetic materials, 321, pp. 1341-1345.
 16. قویدوست، عاطفه، 1391، "نقاط کوانتومی چیست؟"،سایت شبکه ملی مدارس، قابل دسترس در: http://www.roshd.ir/Default. as
 17. Helth & safety laboratory, 2008, “Health & Safety Executive NanoAlert Service”, HSE NanoAlert Service, Health & safety Executive, Health & safety laboratory, boxtun, Uk., available from: http://www.hse.gov.uk/nanotechnology/nanoalert005.pdf.
 18. Michael L. and Rataj, C.I.H., 2002, “90-day inhalation toxicity study of a non-fibrous synthetic zeolite analog in the rat”, Manager, HSE skill center, UOP HSE Dept. Fraunhofer ITA study no. 02G01017, available from: http://www.epa.gov/oppt/tsca8e/pubs /8ehq/2002/jun02/8ehq_0602_15157a.pdf
 19. Morimoto, Y., Horie, M., Kobayashi, N., Shinohara, N. and Shimada, M., 2013, “Inhalation Toxicity Assessment of Carbon-Based Nanoparticles”, Accounts of Chemical Research, 46(3), pp. 770-781.
 20. اصغر پور، محمدجواد، 1382، تصميم‌گيري گروهي و نظريه بازي‌ها با نگرش تحقيق در عمليات، انتشارات دانشگاه تهران.
 21. تیموری، ابراهیم و حافظ‌الکتاب، اشکان، 1387، "طراحی شبکه تامین چند محصولی با استفاده از برنامه‌ریزی غیر خطی دو هدفه و به‌کارگیری روش AHP: مطالعه موردی لجستیک خودرو"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 47، صص. 205-169.
 22. آذر، عادل، 1379، تحقیق در عملیات، موسسه نشر علوم نوین.