نسخه متنی مقاله

میهمان سردبیر

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مهدي مجيدپور

  عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اطلاعات تماس:
 • مهدي مجيدپور

  Affiliation: عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

میهمان سردبیر

رفرانس :