نسخه متنی مقاله

فرآیند شکست شبکه‎های نوآوری: رویکرد پایه دانش

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • هادي  نیلفروشان

 • محمدرضا  آراستی

اطلاعات تماس:
 • هادي  نیلفروشان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمدرضا  آراستی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

مدّعای این مقاله آن است که شکست شبکههای نوآوری میتواند متاثر از نوع دانشی باشد که مبنای فعالیتهای نوآورانه در آن شبکه است. اجزا و عناصر مختلفی از شبکه های نوآوری، نظیر پیکربندی جغرافیایی شبکهها، ساختار، بازیگران کلیدی و نوع روابط اعضاء، تحت تاثیر ویژگیهای پایه دانش فعالیتهای نوآورانه آن شبکه قرار دارند. مقاله پیش رو ضمن طرح یک بحث مفهومی پیرامون شکست شبکه­های نوآوری، رابطه بین پایه دانش و شکست شبکههای نوآوری را از خلال تحلیل دادههای تجربی در مورد شبکههای با پایه دانش ترکیبی در صنعت نفت و گاز مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار داده است. دادههای تجربی این مقاله با استفاده از مورد کاوی چهار شبکه نوآوری در صنعت نفت و گاز ایران بدست آمده است که دوتای آنها موفق بوده و دوتای آنها شکست خوردهاند. یافتههای این مقاله نشان می دهند که در شبکه‎های با پایه دانش ترکیبی، هرقدر استفاده از محققان دانشگاهی بیشتر باشد، ساختار شبکه غیرمتمرکزتر باشد، ارتباطات غیر رسمی در شبکه کمتر باشد و مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده‏تر باشد، احتمال بروز پدیده شکست در شبکه بیشتر است. 

رفرانس :

[1] Carlsson, B., Jacobsson, S., 1997, “In search of useful public policies: key lessons and issues for policy makers”. In: Carlsson, B., (Ed.), Technological Systems and Industrial Dynamics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

[2] Bizzi, L., & Langley, A. , 2012 , “Studying processes in and around networks”. Industrial Marketing Management, 41(2),PP 224-234.

[3] Oliver, C. ,1990, “Determinants of Inter-organizational Relationships: Integration and Future Directions,” Academy of Management Review, 15(2), PP 241–265.

[4] Hagedoorn, J., 1993, “Understanding the rationale of strategic technology partnering: inter-organizational modes of cooperation and sectoral differences”. Strategic Management Journal 14, PP 371–385.

[5] Miotti, L. & Sachwald, F. ,2003, “Co-operative R&D: why and with whom?: An integrated framework of analysis”. Research Policy, 32(8), PP1481-1499.

[6] Ozman, M., 2005, “Networks, Organizations and Knowledge”. PhD thesis, MERIT, Maastricht University.

[7] Powell, W. W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L.,1996, “Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology”. Administrative science quarterly, PP 116-145.

[8] March, J. G,1991,”Exploration and exploitation in organizational learning”.Organization science, 2(1), PP 71-87.

[9] Mohr, L. B,1982, Explaining organizational behavior (Vol. 1). San Francisco: Jossey-Bass.

[10] Easton, G,1995, “Case research as a methodology for industrial networks: a realist apologia”. In IMP Conference (11th) ,(Vol. 11). IMP.

[11] Halinen, A., &Törnroos, J. Å. ,1995, “The meaning of time in the study of industrial buyer-seller relationships”. Business marketing: An interaction and network perspective, PP 493-529.

[12] Halinen, A., &Törnroos, J. Å. ,2005, “Using case methods in the study of contemporary business networks”. Journal of Business Research, 58(9), 1285-1297.

[13] نيلفروشان ،هادی، آراستی، محمد رضا.، 1392 ، "فرآيند شکست ضعيف شبکه‌های نوآوری مهندسیشده در مرحله راه‌اندازی: مطالعه موردی صنعت گاز ايران" . سیاست علم و فناوری; 6 (2)، صص77-93

 

[14] Ebers, M. ,1997,. “Explaining inter-organizational network formation”. The formation of inter-organizational networks, 1,PP 3-40.

[15] Ozman, M,2009, “Inter-firm networks and innovation: a survey of literature”. Economic of Innovation and New Technology, 18(1), PP 39-67.

[16] Martin, R., & Moodysson, J. ,2013, “Comparing knowledge bases: on the geography and organization of knowledge sourcing in the regional innovation system of Scania, Sweden”. European Urban and Regional Studies, 20(2), PP 170-187.

[17] Asheim, B., &Gertler, M. , 2005, “The geography of innovation”.The Oxford handbook of innovation, PP 291-317.

[18] Laestadius, S. ,1998, “Technology level, knowledge formation, and industrial competence in paper manufacturing”.

[19] Asheim, B., Coenen, L., Moodysson, J., &Vang, J., 2007, “Constructing knowledge-based regional advantage: implications for regional innovation policy”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 7(2), PP 140-155.

[20] Arundel, A., Lorenz, E., Lundvall, B. Å., &Valeyre, A, 2007, “How Europe's economies learn: a comparison of work organization and innovation mode for the EU-15”. Industrial and corporate change, 16(6), PP 1175-1210.

[21] Hildreth, P. M. and Kimble.C ,2004,“Knowledge Networks.Innovation through Communities of Practice”. Hershey: Idea Group.