نسخه متنی مقاله

دولت الکترونیک به مثابه نظام فنی- اجتماعی: دسته بندی الگوهای پیاده سازی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مهدی  فقیهی

 • غلامرضا  معمارزاده طهران

اطلاعات تماس:
 • مهدی  فقیهی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • غلامرضا  معمارزاده طهران

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

پیاده‏سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می‏گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت‏ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می‏شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می‏پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه‏ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده‏های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه‏بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده‏ سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته‏بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه‌یافته‌ها، خدمت‌دهندگان، مایل به رشدها و عقب‌ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.

رفرانس :

[1] Lekoko, R. &  Semali L., 2012, Cases on Developing Countries and ICT Integration: Rural Community Development, Idea Group Inc (IGI). pp. 77-78.

[2] Han, K., and Mithas, S., 2013, Information technology outsourcing and non-IT operating costs: An empirical investigation, MIS Quarterly 37(1), pp. 315-331.

[3] Mithas, S., Tafti, A.R., Bardhan, I.R., and Goh, J.M., 2012, “The impact of IT investments on profits”, MIT Sloan Management Review, 53(3), pp 15.

[4] Arif, M., 2008, Customer Orientation in e-Government Project Management: a Case Study”, Electronic Journal of e-Government, 6(1), pp. 7-8.

[5] Ari-Veikko Anttiroiko,2007,Encyclopedia of Digital”, Volume 1, Idea Group, pp. 123-132.

[6].Boulding, K. E. 1956. General systems theory—the skeleton of science”. Management science .

[7] Garson D. 2006, Public Information Technology and E-Governance: Managing the Virtual State”, Jones & Bartlett publisher, Mississauga, Canada

[8] Brown, M., & Garson, G. ,2013, Public Information Management and E-Government: Policy and Issues”. Idea Group Inc (IGI).

[9] ثقفي، فاطمه ، زارعي، بهروز، ديباج، مهدي،1390، " مدل ملي توسعه دولت الكترونيكي ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، (2)4، صص 40-27.

[10] Evangelidis, A. 2005, FRAMES – A Risk Assessment Framework for e-Services“. Electronic Journal of e-Government , 2 (1).

[11] Whitworth, B., 2009, A brief introduction to socio-technical systems, Encyclopedia of Information Science and Technology, Second ed, Ed Claude Ghaoui, Hershey: Idea Group Publishing, pp.394-400.

[12] Whitworth, B., and Moor, A.d. 2009, Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems. IGI, Hershey, PA.

[13] Whitworth, B, 2009, The Social Requirements of Technical Systems, Chapter 1 of Whitworth, B., and Moor, A.d. (eds.) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems. IGI, Hershey, PA.

[14] Bostrom, R., & Heinen, J. S, 1977, MIS Problems and Failures: A Socio-Technical Perspective PART I: THE CAUSES ,MIS Quarterly , PP.17-37.

[15] Maguire, M. , 2013, Socio-technical systems and user interaction design: 21st century relevance.ALP.

[16] United Nations Development Program(UNDP), 2012, United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People .UNDP.

[17] International Telecommunications Union (ITU), 2009, E-Government implementation toolkit . ITU.

[18] Economist Intelligence Unit (EIU), 2009e-Readiness rankings 2009: The usage imperative, A report from the Economist Intelligence Unit,

[19] European Commission (EC) ,2009, Study on User Satisfaction and Impact in EU27. Final Draft, Version 2(1), Bruxelles , European Commission

[20] Tung X. Bui, 2003, A framework for measuring national e-readiness Int. J. Electronic Business,1(1),Inderscience Enterprises Ltd.

[21] Danish Dada, 2006, E-READINESS FOR DEVELOPING COUNTRIES:MOVING THE FOCUS FROM THE ENVIRONMENT TO THE USERS , The Electronic Journal on Information Systems in Developing COuntries, EJISDC , pp 27,6,1-14.

[22] Waseda University, 2013, Waseda University International e-Government , Waseeda University.

[23] Laura Ferreira and David B. Hitchcock , 2009, A COMPARISON OF HIERARCHICAL METHODS FOR CLUSTERING FUNCTIONAL DATA , University of South Carolina.

[24] فقيهي، مهدي و رجبي1391، " بررسي وضعيت شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و جهان"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.

[25] فقيهي، مهدي و رجبي،1392، "بررسي وضعيت كيفيت قوانين و مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب غربي"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي .

[26] Dada, D., 2006, The failure of e-government in developing countries: A literature review, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries , pp.1-10.

[27] Dalpiaz, F., Giorgini, P., & Mylopoulos, J. , 2013, Adaptive socio-technical systems: a requirements-based approach,Requirements engineering , pp.1-24.

[28] Evangelidis, A. , 2005, FRAMES – A Risk Assessment Framework for e-Services. Electronic Journal of e-Government , 2(1),pp.24-43.

[29] Fang, Z. , 2002, E-government in digital era: concept, practice, and development. International journal of the Computer, the Internet and management , pp.1-22.

[30] Gil-García, J. R., & Pardo, T. A., 2005, E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. Government Information Quarterly , pp.187-216.

[31] فقيهي، مهدي و رجبي 1391، " بررسي وضعيت شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و جهان"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.

[32] فقيهي، مهدي و رجبي، 1392، "بررسي وضعيت كيفيت قوانين و مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب غربي"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي .

 

[33] Heeks, R. 2002, e-Government in Africa: Promise and practice.  Information Polity ,pp. 97-114.

[34] Helbig, N. R.-G. 2009, Understanding the complexity of electronic government: Implications from the digital divide literature. Government Information Quarterly , 26 (1), pp.89-97.

[35] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. , 2004, Design science in information systems research, MIS quarterly , pp.75-105.

[36] Markus, M. Lynne, and D, Robey., 1998,“Information Technology and Organizational Change: Causal Structure in Theory and Research.” Management Science, 34(5), pp.583–598.

[37] Charlene McQueen., 2010. Comprehensive Toxicology. Newnes ,189-191.

[38] قاضي نوري، سيدسروش ، الفت، لعيا، اعرابي، سيد محمد، اميري، مقصود،1390، " بررسي تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنايع الکترونيک ايرانفصلنامه سياست علم و فناوري ، (3)4، صص 19-1.