نسخه متنی مقاله

شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری‏سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخگی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • حسین  عباسی اسفنجانی

 • لطف‏اله  فروزنده دهکردی

اطلاعات تماس:
 • حسین  عباسی اسفنجانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • لطف‏اله  فروزنده دهکردی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

تحولات در محیطهای دانشگاهی باعث شده که نگرش سنتی به دانشگاهها به­عنوان تولید کننده دانش مورد تجدید نظر قرار گیرد. در نگرش جدید، دانشگاهها در تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهم‏‏کننده رشد اقتصادی، ثروت جامعه و رفاه عمومی مسئولیت بیشتری دارند و بایستی تلاشهای زیادی جهت انتقال و بکارگیری دانش در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و صنعت انجام دهند. از این تلاشها که به­عنوان تجاریسازی نتایج تحقیقات تعبیر شده، به صورت یکی از ماموریتها و کارکردهای اصلی دانشگاهها در کنار آموزش و پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی به­عنوان هدف مطالعه حاضر تعریف شده و انتظار میرود با تحقق هدف مذکور بتوان بخشی از یک مساله واقعی دانشگاهها را حل نمود. روش مطالعه با توجه به گزارههای تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی بوده که در دو مرحلۀ کتابخانه ای و با استفاده از روش دلفی و مراجعه به 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و دست‏اندرکاران اجرایی حوزۀ تجاری‏سازی انجام گرفته است. در مرحله اول و با مرور و مطالعه پیشینه با رویکرد اکتشافی و تطبیقی، مهمترین عوامل شکلدهنده و زمینهساز برای تحقق تجاریسازی شناسایی و بر اساس ویژگیهای هر مولفه/ متغیر در قالب الگوی سه شاخگی طبقهبندی گردید. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بًعد زمینهای، محتوایی و ساختاری چارچوب مفهومی تحقیق طراحی و سپس با استفاده از روش دلفی و مراجعه به خبرگان در طی سه دور، ضرورت هر یک از مولفههای مدل استخراج شده برای تجاری شدن تحقیقات دانشگاهی بررسی گردید. پس از اعتباربخشی ساختار مدل و کسب اطمینان از هماهنگی درونی آن با مراجعه به صاحبنظران، مدل نهایی تحقیق ارائه شد. بر اساس یافتههای این پژوهش و در ضمن مراحل سهگانه فرایند دلفی و پس از حذف مولفه های با میانگین کمتر از عدد 4 در طیف لیکرت، تعداد 10 مولفه زمینه ای، 9 مولفه ساختاری و 10 مولفه محتوایی تاثیرگذار بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی با ضریب کندال 804/0=W مورد توافق و اجماع صاحبنظران قرار گرفت.

رفرانس :

Etzkowitz, H. 2003, “Research groups as “quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university”, Research Policy , (32), PP 109–121.

[2] Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L.E., Link, A. N., 2003,“Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration” , Journal of High Technology Management Research Vol.14, PP 111–33.

[3] شمس، ناصر و افضلان ،فریده.، 1383، «شرکت‎های تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاهها». فصلنامه رهیافت، مركز تحقيقات سياستهاي علمي كشور، 34) زمستان(، صص52-42.

[4] Etzkowitz, H., Leydesdorff, L., 2000, “The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university– industry–government relations”, Research Policy , 29,PP 109–123.

[5] Baldini, N., Grimaldi, R., Sobrero, M., 2006, “Institutional changes and the commercialization of academic knowledge: A study of Italian universities’ patenting activities between 1965 and 2002”, Research Policy , 35,PP: 518–32.

[6] young T. A, 2007, “Establishing a Technology Transfer Office”, A handbook of best practices available in: www.snitts.se/document/ipHandbook-YoungEstablishingTTOs.pdf.

[7] Diane, A.I., 2004, “S&T Commercialization of Federal Research Laborites and University Research”, Carleton University Eric Sport, School of Business, Canada.

[8] علی احمدی، علیرضا؛ فروزنده دهکردی، لطف اله و عباسی اسفنجانی، حسین. 1389, «شناسایی ابزارهای حمایتی دولت ها برای تجاری‏سازی تحقیقات دانشگاهی», فصلنامه رهیافت، مركز تحقيقات سياست‏هاي علمي كشور، 47) پائیز و زمستان(، صص56-45.

[9] Magnus, K. 2004. “Commercialization of Research Results in the United States”, ITPS, Swedish Institute for Growth Policy Studies,. PP.14,15 , Accessed in www.itps.se

[10] Mahdi, Reza. 2007, “ Development of a methodology for problem solving of commercialization of technology and research achievements”, First InternationalConference on strategies and techniques of problem solving, Tehran.

[11] Devrim Göktepe,. 2004, “Investigation of University Industry Technology Transfer Cases: A Conceptual and Methodological Approach”, Division of Innovation-LTH Lund University

[12] Goldsmith, H. R. 1995, “A Model for Technology Commercialization”, Mid-Continent Regional Technology Transfer Centre Affilliate's Conference. NASA Johnson Space Centre, Houston.

[13] Goldsmith H.R., 2003, “Model of Commercialization. Arkansas Small Business and Technology Development Center”, Available from: http://asbdc.ualr.edu/technology/ commercialization/the model.asp.

[14] Jolly, V.J ., 1997, “Commercializing  new technologies: getting from mind to market”. Harward business school press. Online available at: http://books.google.com/books?id=wxCjNljWdZoC&pg=PA1&lpg=PA1&dq = jolly%2 Bcommercializing+new+technology&source=bl&ots=hjacjfOSwR&sig =1IEOzhALsbrvP1dt4rpK3Ja4bjk&hl=en&ei=unVYSs7hLImGnQPruq3dCQ&sa=X&oi=book_ result&ct=result&resnum=3

[15] Cooper, R.G, 1983,. “A process model for industrial new product development”, IEEE Transactions on Engineering Management, 30, PP 2-11

[16] Rothwell, R. and W. Zegfeld ,1985, “Reindustrialization and Technology”. London, Longmans.

[17] University of British Colombia, 2009. “commercialization procedures” University Industrial Liaison Office, Canada. Available at: http://www. Uilo.ubc.ca/researcher_commercialization.asp.

[18] Bontoux, Thierry. , 2011,”Getting Technologies Such as Nanotechnology Out of the Universities”.http://www.azonano.com/details.asp?ArticleId=2548. Accessed in: 2011-03-10.

[19] Industry Canada , 2006,“People and Excellence: the Heart of Successful Commercialization”,2, Supporting Material. Ottawa, Industry Canada.

[20] Bandarian, R., 2005, “Enablers of Commercialization in Research Organizations”. Proceeding of International Management Conference, Sharif University of Technology, Iran.

[21] سلامی، رضا و محمدی، کمال. 1389. «بررسی مکانیسمهای انتقال فناوری و تجاریسازی تحقیقات در همکاریهای سه جانبه دانشگاه، دولت و صنعت ایران». مجموعه مقالات نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، 8 و 9 آذرماه، تهران.

[22] نیکنام، منوچهر؛ بهبودی، مهدی؛ جلیلی، نازنین، 1389. «شناسایی عوامل موثر بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و ارائه الگوی ملی»: مورد مطالعاتی سازمان تبلیغات اسلامی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، بهمن ماه، شیراز.

[23] Jalili, N. Mousakhani, M., Behboudi, M. 2011.  “Nationalized Model For Commercialization”, Field Study In Iran. Interdisciplinary Journal of Research in Business 1(4), April ,pp.118-129.

[24] پور عزت، علی اصغر؛ قلی پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا. (1389-الف). «شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار در تجاریسازی دانش در دانشگاهها». فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه کارآفرینی، شماره 7، بهار، صص 66-35.

[25] مقیمی، سیدمحمد,. صدیق زاده، اصغر,. جعفرزاده کوچکی، احمد.، 1389. «تأثیر عوامل محیطی بر تجاري‏سازي ایدهها و نتایج تحقیقات». فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردي، شماره 2 تابستان، صص126-113.

[26] Andrew O. Martyniuk, Ravi K. Jain, Harry J. Stone, 2003, “Critical success factors and barriers to technology transfer: case studies and implications”, International Journal of  Technology Transfer and Commercialisation,2(3),pp. 306-327.

 [27] رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدنی، حسام الدین.1388. «تجاریسازی عامل موثر در توسعه فناوری و اقتصاد». فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد شماره 20، صص 40-33.

[28] فیروزمنش، محمدرضا، 1389، «تجاریسازی تحقیقات در شرکتهای بافناوری برتر». نهمین کنفرانس سالانه انجمن تخصصی تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن ایران، تهران.

[29] Swedish Institute for Growth Policy Studies, ITPS, 2004 "Commercialization of Research Results in the united states”. An overview of federal and academic technology transfer

[30] Braun, M., Brown, D., Graf,G., Leroyer, J., Sabisch, H., Meissner, D., Rouach D., Santi, P. 2000. “Getting More Innovation from Public Research”,European Commission, Enterprise Directorate General, pp.4-6, http://www.cordis.lu/innovationpolicy/studies/published.htm

[31] Allen Consulting Group. 2004. “Building Effective Systems for the Commercialization of University Research”. Prepared for Business Council of Australia and Australian Vice- Chancellors` committee.

[32] محمدنژاد، نعمت؛ دل انگیزان، سهراب. 1384. ساختار، «زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران». نهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه.

[33] سخدری، جواد. 1392.کارآفرینی دانشگاهی. «کارگاه کارآفرینی»، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، قابل دسترس در سایت www.vcr.um.ac.ir/parameters/vpb2/.../karafarini1

 

[34] Masudian, P; Farhadpoor, M.R, and Ghashgayizadeh, N., 2013, “Commercializing University Research results: A Case Study by Behbahan Islamic Azad University”, Library Philosophy and Practice (e-journal). PP. 1-19.

[35] Krabel, S & Schacht, A ,2012, “the influence of leadership on academic scientists' propensity to commercialize research findings”, Jena Economic Research Papers, No. 027. PP 1-22.

[36] Chen, C.J., Chang, C.C., & Hung, S.W. ,2011, “Influences of technological attributes and environmental factors on technology commercialization”. Journal of Business Ethics, 104(4), PP525-535.

[37] Ferasatkheh, M., 2010, “A survey of interactions between higher education and other systems of production and services”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(3), PP45-64 (in Persian).

[38] MirzaeiAhranjani, H., & Amiri, M. 2002. “Developing a Three Dimensional Model for Analysis of Philosophical Bases and Fundamental Sub Structures of Management Theories”, Iran. Journal of Management Knowledge, 3-21.

[39] Forouzandeh, D. L, Sarlak, M. M.,Pourezzat, A. A. and Ghorbani, A. , 2012, “A Comprehensive Conceptual Framework for the E-Government Realization”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(8),pp 50-64.

[40] عباسی اسفنجانی، حسین. 1385. «چارچوبی برای پشتیبانی مدیریت دانش فنی». مجله تدبیر، اسفند، سال هفدهم شماره 178 صص79-74 .

 [41] فکور، بهمن. 1386. «شرایط زمینهساز برای پیشبرد تجاریسازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی»، فصلنامه رهیافت، مركز تحقيقات سياستهاي علمي كشور، شماره 40، تابستان، صص54-46.

[42] مشایخی، علینقی ، فرهنگی، علی اکبر ، مومنی، منصور و علیدوستی، سیروس. ،1384، « بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی».

[43] Baumard ,P., Ibert, J., 2001, “What approach with which data; In Doing Management Research: A Comprehensive Guide; London: Sage.

[44] احمدی، فضل اله؛ نصیریانی، خدیجه و اباذری، پروانه، 1387. «تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان، 8 (1) 185صص-175.

[45] Hasson, F., S.K., McKenna ,H. 2000; “Research guidelines for the Delphi survey technique”; Journal of Advanced Nursing,.32(4).

[46] Okoli, C., Pawlowski ,S.D, 2004, “The Delphi method as a research tool: An example”, design considerations and applications; Information & Management, 42(1).

[47] Hung, HL., Altschuld ,JW., Lee, YF.,2008, “Methodological and conceptual issues confronting a cross-country Delphi study of educational program evaluation”. Evaluation and Program Planning.31,pp191–8.

[48] تبریزی، جعفرصادق و غریبی، فرید. ، 1391، « طراحی مدل ملی اعتباربخشی با استفاده از تکنیک دلفی». دانشگاه علوم پزشکی تبریز،11(2)، فصلنامه بیمارستان.

[49] Keeney S, Hasson F, McKenna HP,2001, “A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing”. International Journal of Nursing Studies.38,pp:195-200.

[50] Culley JM.,2011, “ Use of a Computer-Mediated Delphi Process to Validate a Mass Casualty Conceptual Model. CIN: Computers, Informatics, Nursing. 29(5),pp:272–9.

[51] سرلک، محمدعلی؛ ویسه، صیدمهدی؛ پوراشرف، یاسان ا... و مهدی زاده، حسین. ،1391،«طراحی مدل سازمان معنویتگرا درآموزش عالی ایران». پژوهشهای مدیریت عمومی، سال هیجدهم،صص 24-5.