نسخه متنی مقاله

فرآیند شکست ضعیف شبکه‌های نوآوری مهندسی شده در مرحله راه‌اندازی: مطالعه موردی صنعت گاز ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • هادي  نیلفروشان

 • محمدرضا  آراستی

اطلاعات تماس:
 • هادي  نیلفروشان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمدرضا  آراستی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

شکست شبکه­ها یکی از انواع شکست نظام­های نوآوری است که نسبت به سایر انواع شکست، کمتر مورد توجه محققین بوده است. در یک تقسیم‌بندی کلی، شبکه­ها یا در مرحله تشکیل، با شکست مواجه می‌شوند و یا پس از شکل­گیری، ناپایدار می‌شوند. حالت اول به شکست ضعیف و حالت دوم به شکست قوی شبکه­ها معروف است. شکست در نظام نوآوری، ضرورتی را برای مداخله دولت در این عرصه فراهم می­آورد. با این حال، به دلیل آنکه این فرآیند به خوبی تحلیل نشده است، چارچوب مداخله دولت در این عرصه نیز مشخص نیست. در این مقاله، فرآیند شکست ضعیف در شبکه­های نوآوری مهندسی شده بر مبنای رویکرد فرآیندی و اکتشافی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و از روش موردکاوی برای اعتبارسنجی مدل مفهومی استخراج شده استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که به طور کلی شبکه­ها به دو دلیل "از دست رفتن اعتماد" و "بی‌انگیزگی اعضاء" دچار ناپایداری می‌شوند. چهار زیرفعالیت کلیدی در تشکیل شبکه­ها، که عبارتند از انتخاب اعضاء، طراحی ساختار، رسمیت بخشیدن به شبکه و مدیریت مخاطرات؛ هر یک می­توانند به انحاء مختلف باعث ایجاد بی‌اعتمادی و یا بی‌انگیزگی در میان اعضای شبکه‌ها و متعاقبا ناپایداری گردند. با ارائه یک چارچوب مفهومی، نحوه تاثیر هر یک از فعالیت‌های چهارگانه در شکست شبکه‌های نوآوری از طریق دو عامل بی‌اعتمادی و یا بی‌انگیزگی، نشان داده شده است. در پایان، مکانیزم‌های موثر در شکست یکی از شبکه‌های نوآوری و توسعه فناوری صنعت نفت و گاز ایران با استفاده از چارچوب مفهومی پیشنهاد شده، تشریح شده است.

رفرانس :
 1. Carlsson, B.and Jacobsson, S., 1997, “In search of useful public policies: key lessons and issues for policy makers”, In: B.Carlsson (ed.), Technological Systems and Industrial Dynamics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 2. Smith, K., 1997, “Economic infrastructures and innovation systems”, In: C. Edquist (ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations, Pinter, London.
 3. Johnson, B. and Gregersen, B., 1994, “System of innovation and economic integration”, Journal of Industry Studies, 2, pp. 1-18.
 4. Edquist, C., Hommen, L., Johnson, B., Lemola, T., Malerba, F., Reiss, T. and Smith, K., 1998, “The ISE Policy Statement—the Innovation Policy Implications of the ‘Innovations Systems and European Integration’”, Research project funded by the TSER programme (DG XII). Linko ping University.
 5. Freeman, C., 1987, Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London.
 6. Freeman, C., 1988, The Economics of Industrial Innovation, Pinter, London.
 7. Lundvall, B.-A., 1992, National Systems of Innovation, Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.
 8. Nelson, R.R., 1993, National Innovation Systems: A Comparative Study, Oxford University Press, Oxford.
 9. Weck, M., 2006, “Knowledge Creation and Exploitation in Collaborative R&D Projects: Lessons Learned on Success Factors”, Knowledge and Process Management, 13(4), pp. 252-263.
 10. Eisenhardt, K.M. and Schoonhoven, C.B., 1996, “Resource-based view of strategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms”, Organization Science, 7(2), pp. 136-50.
 11. سپهري، محمد مهدي، صالحي يزدي، فاطمه و بحريني، محمد علي، 1390، "مطالعه فضاي همکاري‌هاي علمي-فني شرکت‌هاي نانو در ايران با استفاده از نظريه شبکه‌هاي اجتماعي و رجوع به خبرگان"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 60-49.
 12. Shipilov, A., 2005, “Should you bank on your network? relational and positional embeddedness in the making of financial capital”, Strategic Organization, 3(3), pp. 279-309.
 13. Stuart, T., 2000, “Inter-organizational alliances and the performance of firms: a study of growth and innovation rates in a high-technology industry”, Strategic Management Journal, 21(8), pp. 791-811.
 14. Mitchell, J.C., 1969, “The concept and use of social networks”, In: J.C. Mitchell (ed.), Social networks in urban situations, Manchester, Engl.: University of Manchester Press.
 15. Carlsson, B. and Stankiewicz, R., 1991, “On the nature, function and composition of technological systems”, Journal of evolutionary economics, 1(2), pp. 93-118.
 16. Woolthuis, R.K., Lankhuizen, M. and Gilsing, V., 2005, “A system failure framework for innovation policy design”, Technovation, 25, pp. 609-619.
 17. Suvinen, N., Konttinen, J. and Nieminen, M., 2010, “How Necessary are Intermediary Organizations in the Commercialization of Research?”, European Planning Studies, 18, pp. 1365-1389.
 18. Fernandez-Esquinas, M. and Ramos-Vielba, I., 2011, “Emerging forms of cross-sector collaboration in the Spanish innovation system”, SCIENCE AND PUBLIC POLICY, 38(2), pp. 135-146.
 19. Schröter, A., 2009, “New rationales for innovation policy?: a comparison of the systems of innovation policy approach and the neoclassical perspective”, Jena economic research papers, No. 2009,033.
 20. Riemer, K. and Klein, S., 2006, “Network management framework”, In: S. Klein and A. Poulymenakou (eds.), Managing dynamic networks, pp. 17-66, Springer, Berlin, Heidelberg.
 21. Ring, P.S., Doz, Y.L. and Olk, P.M., 2005, “Managing Formation Processes in R&D Consortia”, California Management Review, 47(4), pp. 137-156.
 22. Doz, Y.L., Olk, P.M. and Ring, P.S., 2000, “Formation Processes of R&D Consortia: Which Path to Take? Where Does It Lead?”, Strategic Management Journal, 21(3), pp. 239-266.
 23. Hagedoorn, J., Link, A.L. and Vonortas, N., 2000, “Research partnerships”, Research Policy, 29, pp. 567-586.
 24. Dhanaraj, C. and Parkhe, A., 2006, “Orchestrating innovation networks”, Academy of Management Review, 31(3), pp. 659-669.
 25. Human, S.E. and Provan, K.G., 2000, “Legitimacy building in the evolution of small-firm networks: A comparative study of success and demise”, Administrative Science Quarterly, 45, pp. 327-65.
 26. Maillat, D., Crevoisier, O. and Lecoq, B., 1994, “Innovation Networks and Territorial Dynamics; a Tentative Typology”, In: B. JOHANSSON, C. KARLSSON and L. WESTIN (eds.), Patterns of a Network Economy, Springer-Verlag.
 27. Edquist, C. (ed.), 1997, Systems of Innovation, Technologies, Institutions and Organizations, Pinter, London.
 28. Huggins, R., 1998, “Building and sustaining inter-firm networks: lessons from Training and Enterprise Councils”, Local Economy, 13, pp. 133-150.
 29. Rosenfeld, S., 1996, “Does cooperation enhance competitiveness? Assessing the impacts of inter-firm collaboration”, Research Poticy, 25, pp. 247-263.
 30. Langley, A., 2009, “Processual case research”, In: A. Mills, G. Durepos and E.Wiebe (eds.), Sage encyclopedia of case study research, pp. 736-740, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 31. Bizzi, L. and Langley, A., 2012, “Studying processes in and around networks”, Industrial Marketing Management, 41(2), pp. 224-234.
 32. Van Raaij, D., 2006, “Norms Network Members Use: An Alternative Perspective for Indicating Network Success or Failure”, International Public Management Journal, 9(3), pp. 249-270.
 33. Madhavan, R., Koka, B.R. and Prescott, J.E., 1998, “Networks in transition: How industry events (re)shape inter-firm rivalry”, Strategic Management Journal, 19, pp. 439-460.
 34. Gulati, R. and Singh, H., 1998, “The architecture of cooperation: Managing coordination uncertainty and interdependence in strategic alliances”, Administrative Science Quarterly, 43, pp. 781-814.
 35. Milward, H.B. and Provan, K.G., 2006, “A manager's guide to choosing and using collaborative networks”, Washington, DC: IBM Center for the Business of Government.
 36. Falk, C., Araújo de Moraes, W.F. and Medeiros, J.J., 2009, “Partner Selection in Strategic Alliances in the Brazilian Ethanol Industry”, paper presented at XXXIII Encontro da ANPAD, São Paulo.
 37. اسدي فرد، رضا، طباطباييان، سيدحبيب الله، بامداد صوفي، جهانيار و تقوا، محمد رضا، 1390، "گونه‌شناسي ساختارهاي مديريتي شبکه‌هاي رسمي همکاري علم و فناوري در ايران: مطالعه چندموردي"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 78-61.
 38. Kamensky, J.M.and Burlin, T.J., 2004, Collaboration: Using Networks and Partnerships, New York: Rowman and Littlefield.
 39. Ahrweiler, P. and Keane, M.T., 2013, “Innovation networks”, Mind & Society, pp. 1-18.
 40. Ojasalo, J., 2008, “Management of innovation networks: a case study of different approaches”, European Journal of Innovation Management, 11(1), pp. 51-86.