نسخه متنی مقاله

پیمایش عملکرد استانی گروه آزمایشی ریاضی - فنی آزمون سراسری در چهارچوب توسعه ملی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سليمان  ذوالفقارنسب

 • عبدالکريم  شادمهر

 • سیما  نقی زاده

اطلاعات تماس:
 • سليمان  ذوالفقارنسب

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • عبدالکريم  شادمهر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سیما  نقی زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

کارکرد هدفمند نظام آموزشی تضمین کننده توسعه ملی هر کشوری است. آن­چه دانشمندان، مهندسان و نیروی کار تریبت یافته از چنین نظامی در فرایند آموزش یاد می‌گیرند اهرمی است برای گردش چرخه اقتصادی کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و هم­زمان کسب درآمد فردی. به شرط ثابت بودن عوامل اثرگذار دیگر. انتظار آن است که در یک نظام آموزشی خوب ساختار یافته در جهت اهداف ملی، همه­ افراد به یک اندازه از مزایای این نظام آموزشی بهره ببرند. یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی، برنامه‌های اجرای آزمون‌های ملی و بین‌المللی استاندارد است. این برنامه‌های آزمون‌گیری که به منظور اندازه‌گیری رشد شناختی دانش آموزان اجرا می­شوند، نشان می­دهند که دانش آموزان هر کشوری به چه خوبی از مزایای یک سیستم آموزشی بهره­مند شده‌اند. این تحقیق به بررسی عملکرد استانی گروه ریاضی و فنی در دو خرده آزمون سراسری ریاضی و فیزیک و مقایسه نتایج دو آزمون به تفکیک استان و جنسیت طی سال‌های 1387 تا 1391 می پردازد. همچنین برای شناخت جایگاه استان‌ها در پیوستار جهانی مبتنی بر آزمون‌های بین‌المللی TIMSS اعداد و ارقامی ارایه شده است. این پژوهش با طرح تحقیق پس رویدادی اجرا و برای تحلیل داده‌های استانی از روش اندازه‌گیری های مکرر استفاده شده است. داده‌های این تحقیق از بانک داده‌های سازمان سنجش آموزش کشور و جداول مرکز مطالعات ملی تیمز و پرلز جمع‌آوری شده است. نتایج نشان داد که در این دوره 5 ساله استان‌هایی با عملکرد بالا در مقایسه با استان‌های محروم بین 4 تا 5 واحد انحراف معیار در مقیاس استاندارد z فاصله­ای ثابت دارند. میانگین عملکرد دختر­ها پایین‌تر از پسرها است و دانش آموزان استان‌هایی که در آزمون‌های بین‌المللی عملکرد ضعیفی دارند به همان ترتیب در آزمون سراسری نیز ضعیف هستند.

رفرانس :
 1. Krueger, B. ALAN and LINDAHL, M., 2001, “Education for Growth: Why and For Whom?”, Journal of Economic Literature, 39. pp. 1101-1136.
 2. Mincer, A., 1974, Schooling, Experience, and Earnings, Columbia University Press.
 3. Miller, R., 2007, “Education and economic growth from the 19th to 21st century”, Cisco, available from: https://www.cisco.com/web/strategy/docs/educa tion/Education-and-Economic-Growth.pdf.
 4. Barnett, S., Ackerman, J., 2006, “Costs, Benefits, and Long-Term Effect of Early Care and Education Programs: Recommendations and Cautions for Community Developers”, Journal of the Community Development Society, 37(2), pp. 86-100.
 5. Paine, S.L. and Schleicher, A., 2011, “What the U.S. Can learn from the world’s most successful education reform efforts”, McGraw-hill research foundation policy paper: lessons from PISSA, available from: http://www.mcgraw-hillresearchfoundation.org/wp-content/uploads/pisa-intl-competitiveness.pdf.
 6. United Nations, 2005, World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United Nations Publication, United Nations New York and Geneva.
 7. ذوالفقارنسب، سليمان و يادگارزاده، غلامرضا، 1391، "چهارچوب سامانه نوآوري و کارکرد آن در رشد و توسعه ملي: رويکردي بر پايه نشانگرهاي سازمان ملل متحد"، رهيافت، 51، صص. 50-41.
 8. ايزدخواه روح الله و رضوي، محمدرضا، 1392، "مقايسه نظريات مکاتب اقتصادي منتخب به منظور استخراج چارچوب نظري سياست‌هاي صنعتي"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 6(1)، صص. 20-2.
 9. OECD, 2012, “What do student expect to do after finishing upper secondary school?”, PISA in Focus, available fom: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF23.pdf.pdf.
 10. UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2013, “UIS Methodology for Estimation of Mean Years of Schooling”, UNESCO Institute for Statistics, available from: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/mean-years-schooling-indicator-methodology-2013-en.pdf.
 11. UNESCO, 2012, World Atlas Of Gender Equality In Education, Published by the United Nations educational, scientific and cultural organization 7, place de fontenoy, 75352 Paris 07 sp, France.
 12. Schwab, K., 2013, “The Human Capital Report”, World Economic Forum, 91-93 route de la Capite, CH-1223 Cologny/Geneva, Switzerland, available from: www.weforum.org. ISBN 92-95044-52-5.
 13. Webb, Norman L., Alt, M., Ely, A. and Vesperman, B., 2005, “Web Alignment Tool”, Wisconsin Center of Educational Research, University of Wisconsin-Madison, available from: http://www.wcer.wisc.edu/WAT/index.aspx.
 14. BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, 2007, “Measuring the Economy: A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts”, Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Commerce, available from: http://www.bea.gov/national/pdf/nipa_primer.pdf.
 15. OECD, 2011, “Lessons from PISA for the United States, Strong Performers and Successful Reformers in Education”, OECD Publishing, available from: http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf.
 16. OECD, 2010, “The High Cost of Low Educational Performance: The Long-Run Economic Impact of Improving PISA Outcomes”, Program for International Student Assessment, available from: http://www.mathematicalbrain.com/pdf/2010OECD.PDF.
 17. کريمي، عبدالعظيم، 1387، "مهمترين يافته‌هاي پژوهشي مطالعات تيمز و پرلز"، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مرکز ملي مطالعات تيمز و پرلز.
 18. De La Fuente, Angel and Ciccone, Antonio, 2002, “Human Capital and Growth in a Global and Knowledge-based Economy”, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, available from: http://www.antoniocic cone .eu/wp-content/uploads/2007/07/humancapitalpolicy.pdf.
 19. Mayer, J., 1996, “Implications of New Trade and Endogenous Growth Theories for Diversification Policies of Commodity-Dependent Countries”, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), available from: http://unctad.org/en/docs /dp_122.en.pdf.
 20. Sala-I-Martin, Xavier, Gernot Doppelhofer, and Ronald I. Miller, 2004, “Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach”, American Economic Review, 94(4), pp. 813-835.
 21. محمد اسماعيل، الهه، 1385، "مقايسه عملكرد دانش آموزان مدارس استان هاي كشور در دروس رياضيات وعلوم تيمز ٢٠٠٣پاية سوم راهنمايي"، وزارت آموزش و پرورش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مركز ملي مطالعات بين‌المللي تيمز و پرلز.
 22. Hanushek, E., Jamison, D., Jamson, E. and Wossmann, L., 2008, “Education and it’s not just going to school, but learning”, Program in education policy and governance, Harvard university, available from: http://www.hks.harvard.edu/pepg/PDF/Annual_ Reports/2013AR.pdf.
 23. صراف، حميد و بزرگي، کورش، 2006، "درباره لايحه بودجه سال 1385 کل کشور (31) نشانگرهاي بخش مالي آموزش و پرورش"، کميسيون آموزش و تحقيقات، دفتر مطالعات فرهنگي، شماره مسلسل 8685.، صص. 20-1.
 24. جمالي، احسان، 1391، "روند تاثير موقعيت اجتماعي و اقتصادي بر عملکرد تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري طي سال‌هاي 1380 تا 1388"، فصلنامه آموزش عالي ايران، 4(4)، صص. 56-25.
 25. 25 Barnett, W.S., 2008, “Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications”, Boulder and Tempe: Education and the Public Interest Center & Education Policy Research Unit, available from: http://epicpolicy.org/publication/preschool-edu cation.
 26. نوذري، ميترا، 1392، "مقايسه مدارس هوشمند و عادي در يادگيري دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه علوم تجربي شهرستان شهريار، پايان‌نامه دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي (علوم تحقيقات) زنجان.
 27. وزارت آموزش و پرورش، 1391، "هوشمند‌سازي مدارس راهبرد تحولي وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات"، مرکز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات.
 28. ذوالفقارنسب، سليمان، 1391، "ارزيابي توليد علم در 17 کشور در حال توسعه در پنج سال اول قرن 21"، فصلنامه مطالعات اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي، 1(1)، صص. 109-93.
 29. European commission, 2011, “Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and social Committee and the committee of the regions Supporting growth and jobs – an agenda for the modernization of Europe’s higher Education systems”, {sec(2011) 1063 final}, Luxembourg: Publications Office of the European Union, available from: http://ec.europa.eu/education/library/policy/modernisation_en.pdf.