نسخه متنی مقاله

همپایی دوسطحی در صنعت ساخت نیروگاه های حرارتی ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد زروان  شهرزاد

  دانشجوي دكتري مديريت فناوري، دانشكده مديريت دانشگاه تهران
 • محسن  حامدي

  استاد دانشكده مكانيك، دانشگاه تهران
 • مهدي  محمدي

  استاديار دانشكده مديريت، دانشگاه تهران
اطلاعات تماس:
 • سيد زروان  شهرزاد

  Affiliation: دانشجوي دكتري مديريت فناوري، دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محسن  حامدي

  Affiliation: استاد دانشكده مكانيك، دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مهدي  محمدي

  Affiliation: استاديار دانشكده مديريت، دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

شرکت‌های متأخر برای همپایی بایستی شکاف‌های فناوری، مدیریت و بازاریابی با شرکت‌های پیشرو را ترمیم کنند. به نظر می‌رسد در گروه‌های صنعتی بزرگ که به تولید سامانه‌ها و محصولات پیچیده می‌پردازند توانمندی‌های متفاوتی در سطوح مختلف گروه برای ترمیم فواصل موجود با شرکت‌های پیشرو شکل می‌گیرد. در این مقاله، همپایی گروه مپنا در صنعت ساخت نیروگاه‌های حرارتی بررسی شده که نتایج نشان می‌دهد همپایی در سطح گروه برای پُرکردن شکاف‌های ذکرشده با پیچیدگی‌های قابل توجهی همراه بوده ولی همپایی فناورانه در سطح واحدهای تولیدی به عنوان بخشی کلیدی و قابل افراز از همپایی در گروه با برخی مدل‌های کلاسیک همپایی شباهت‌های قابل توجهی داشت. نقش و اهمیت اهرم کردن یادگیری از طریق همکاری‌های فناورانه در کنار تلاش‌های داخلی هدفمند برای پُرکردن سه شکاف مدیریت، بازاریابی و فناوری نیز در گروه مپنا بررسی شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان راهنمایی برای همپایی در گروه‌های صنعتی بزرگ مدنظر قرار گیرد.

رفرانس :

[1]Soete, L. (1996). The Challenges of Innovation. The IPTS Report Seville.
[2] Radosevic, S. (1999). International technology transfer and catch-up in economic development. Edward Elgar Publishing.
[3] Mokyr, J. (1990). The lever of riches: Technological creativity and economic progress. Oxford University Press.
[4] Sandberg, M. (1992). Learning from capitalists: A Study of Soviet Assimilation of Western Technology. Goteborg: Almquist and Wirksell International.
[5] Sohn, E., Chang, S. Y., & Song, J. (2009). Technological catching-up and latecomer strategy: A case study of the Asian shipbuilding industry.
[6] Lee, J., Lee, J., & Lee, H. (2003). Exploration and exploitation in the presence of network externalities. Management Science, 49(4), 553-570.
[7] Perez, C., & Soete, L. (1988). Catching up in technology and windows of opportunity, in Technical Changeand Economic Theory. Editor: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., & Soete, L. Pinter Publishers: London/New York. pp. 458–479.
[8] Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.
[9] Song, J., Almeida, P., & Wu, G. (2001). Mobility of engineers and cross-border knowledge building: The
technological catching-up case of Korean and
Taiwanese semiconductor firms. In Comparative
Studies of Technological Evolution (pp. 59-84).
Emerald Group Publishing Limited.
[10] Lee, K., & Lim, C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. Research policy, 30(3), 459-483.
[11] Hobday, M. (1995). East Asian latecomer firms: learning the technology of electronics. World development, 23(7), 1171-1193.
[12] Gao, X. (2014). A latecomer's strategy to promote a technology standard: The case of Datang and TDSCDMA. Research Policy, 43(3), 597-607.
[13] Dosi, G., Nelson, R., & Winter, S. (Eds.). (2001). The nature and dynamics of organizational capabilities. OUP Oxford.
[14] Xu, B. (2000). Multinational enterprises, technology diffusion, and host country productivity growth. Journal of development economics, 62(2), 477-493.
[15] Griffith, R., Redding, S., & Van Reenen, J. (2004). Mapping the two faces of R&D: Productivity growth in a panel of OECD industries. Review of economics and statistics, 86(4), 883-895.
[16] Li, X. (2011). Sources of external technology, absorptive capacity, and innovation capability in Chinese state-owned high-tech enterprises. World Development, 39(7), 1240-1248.
[17] Fu, X., & Gong, Y. (2011). Indigenous and foreign innovation efforts and drivers of technological upgrading: evidence from China. World development, 39(7), 1213-1225.
[18] Majidpour, M. (2016). International technology transfer and the dynamics of complementarity: a new approach. Technological Forecasting and Social Change.
[19] Kiamehr, M., Hobday, M., & Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems. Research Policy, 44(6), 1240- 1251.
20 ] کیامهر، مهدي. ( 1392 ). توانمندي هاي فناورانه عرضه کالاهاي سرمایه اي پیچیده در کشورهاي در حال توسعه: مطالعه موردي یک  شرکت در صنعت برقابی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوري، 67-80.
[21] Kiamehr, M., Hobday, M., & Kermanshah, A. (2014). Latecomer systems integration capability in complex capital goods: the case of Iran’s electricity generation systems. Industrial and Corporate Change, 23(3), 689-716.
[22] Kim, L. (1998). Crisis construction and organizational learning: Capability building in catching-up at Hyundai Motor. Organization science, 9(4), 506-521.
[23] Lee, J. J., & Yoon, H. (2015). A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research Policy, 44(7), 1296-1313.
[24] Kim, L. (1999). Building technological capability for industrialization: analytical frameworks and Korea's experience. Industrial and corporate change,
8(1), 111-136.
25 ] بازرگان، عباس. ( 1391 ). مقدمه اي بر روش هاي تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نشر دیدار.
[26] Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Sage publications.
[27] He, X., & Mu, Q. (2012). How Chinese firms learn technology from transnational corporations: A comparison of the telecommunication and automobile industries. Journal of Asian Economics, 23(3), 270- 287.
[28] Aitken, B. J., & Harrison, A. E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. American economic review, 605-618.
[29] Dyer, J. H., & Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: the Toyota case. Strategic management journal, 345-367.
[30] Goldstein, A. (2002). EMBRAER: From national champion to global player. Cepal Review, 77, 97-115.
[31] Saunders, P. C., & Wiseman, J. K. (2011). Buy, Build, Or Steal: China's Quest for Advanced Military Aviation Technologies. NATIONAL DEFENSE UNIV FORT MCNAIR DC INST FOR NATIONAL STRATEGIC STUDIES.
[32] Powell, W. W., White, D. R., Koput, K. W., & Owen-Smith, J. (2005). Network dynamics and field evolution: The growth of interorganizational collaboration in the life sciences 1. American journal of sociology, 110(4), 1132-1205.
[33] Majidpour, M. (2012). Heavy duty gas turbines in Iran, India and China: Do national energy policies drive the industries?. Energy policy, 41, 723-732.
[34] Fu, X., Pietrobelli, C., & Soete, L. (2011). The role of foreign technology and indigenous innovation in the emerging economies: technological change and catching-up. World development, 39(7), 1204-1212.
[35] Hoekman, B. M., Maskus, K. E., & Saggi, K. (2005). Transfer of technology to developing countries: unilateral and multilateral policy options. World Development, 33(10), 1587-1602.