نسخه متنی مقاله

شامتک و درس های شکست آن برای شبکه های نوظهور علم و فناوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • رضا  اسدي فرد

  عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوري ریاست جمهوري
 • سید حبیب اله  طباطبائیان

  دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
اطلاعات تماس:
 • رضا  اسدي فرد

  Affiliation: عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوري ریاست جمهوري
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سید حبیب اله  طباطبائیان

  Affiliation: دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

شبکه آزمایشگاه های ملی تحقیقاتی کشور (شامتک) اولین تجربه جدی و به صورت رسمی و در سطح ملی برای شبکه سازی زیرساخت های علم و فناوری بوده است. شکست این تجربه اما تردیدهایی جدی را در بین سیاست گذاران و مدیران کلان حوزه علم و فناوری نسبت به امکان پذیری ایجاد شبکه های همکاری در
ایران ایجاد کرد. با این وجود در دهه اخیر همواره شاهد ایجاد شبکه های جدیدی در این عرصه بوده ایم. بررسی دقیق تجربه شامتک می تواند درس های مهمی
برای شبکه های نوظهور در عرصه علم و فناوری کشور داشته باشد لیکن محققین عرصه مطالعات مدیریت و سیاست گذاری کمتر به آن توجه کرده اند. در این
پژوهش به بررسی نسبتاً عمیق سوابق و دلایل شکست شبکه شامتک پرداخته شده است. در این راستا در قالب یک مطالعه کاملاً کیفی از ابزارهای مختلف
تحقیق همچون مصاحبه با مطلعین کلیدی این شبکه، بررسی گزارش ها و نقدهای منتشرشده درباره آن و واکاوی مستندات و سوابق موجود در خصوص شبکه
شامتک بهره گرفته شده که برای بررسی بهتر تجربه شامتک، این شبکه ها به سه دوره یا نسل تقسیم شده اند. نتیجه مطالعه هم بیانگر آن است که مواردی از قبیل
انحلال سازمان مؤسس اولیه و انتقال شامتک به یک سازمان دیگر، شروع گسترده فعالیت شبکه بدون الگوی پیشین، ضعف کارکرد شبکه ای و تبدیل شدن آن به
سیستم توزیع پول و تغییر دیدگاه مدیران سازمان حمایت گر نسبت به ماهیت و وظایف شبکه در طول زمان، برخی از دلایل مهم شکست این تجربه بوده اند.

رفرانس :

[1] Provan, K. G., & Milward, H. B. (1995). A preliminary theory of interorganizational network effectiveness: A comparative study of four community mental health systems. Administrative science quarterly, 1-33.
2] اسدي فرد، رضا. ( 1390 ). مدلی براي شکل گیري شبکه ها ي پایدار همکاري علم و فناوري در ایران. پایان نامه دکتري، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبایی.
[3] DeBresson, C., & Amesse, F. (1991). Networks of innovators: A review and introduction to the issue. Research policy, 20(5), 363-379.
4] اخکان، سعیده. ( 1381 ). شامتک هاي پیشنهادي علوم پایه. فصلنامه .131 -120 ، رهیافت، شماره 27
5] تهرانی زاده، محسن. ( 1377 ). طرح شبکه آزمایشگاه هاي ملی کشور. 130-125 ، فصلنامه رهیافت، شماره 17
6] عزیزي، فریدون و عینی، الهه. ( 1382 ). شامتک پزشکی (شبکه ]
آزمایشگاه هاي ملی تحقیقاتی گروه پزشکی کشور). فصلنامه رهیافت، .97-90 ، شماره 30
[7] Ceglie, G., & Dini, M. (1999). SME cluster and network development in developing countries: the experience of UNIDO. Vienna: UNIDO.
[8] Humphrey, J., & Schmitz, H. (1995). Principles for promoting clusters & networks of SMEs (Vol. 1). Vienna: UNIDO.
[9] Tidd, J. & Bessant, J. (2009). Managing Innovation; Integrating Technological, Market and Organizational Change (4th ed.). UK: John Wiley & Sons, Ltd.
[10] Büchel, B., & Raub, S. (2002). Building knowledge-creating value networks. European Management Journal, 20(6), 587-596.
[11] Powell, W. W. & Gordal, S. (2004). Networks of innovators. In: Fagerberg, J., Mowery, D. C., and Nelson, R. R. The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Chapter 3, 56-85.
[12] Wixted, B., & Holbrook, J. A. (2012). Environmental complexity and stakeholder theory in formal research network evaluations. Prometheus, 30(3), 291-314.
[13] Hoang, H., & Antoncic, B. (2003). Network-based research in entrepreneurship: A critical review. Journal of business venturing, 18(2), 165-187.
[14] Jackson, M. O., & Wolinsky, A. (1996). A strategic model of social and economic networks. Journal of economic theory, 71(1), 44-74.
[15] Enkel, E. (2010). Attributes required for profiting from open innovation in networks. International Journal of Technology Management, 52(3/4), 344-371.
16 ] نیلفروشان، هادي و آراستی، محمدرضا. ( 1393 ). فرآیند شکست شبکه هاي نوآوري: رویکرد پایه دانش. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست
.105-89 ، علم و فناوري، سال ششم، شماره 4، پائیز و زمستان 1393
[17] Enkel, E., & Gassmann, O. (2006). Determinants of Innovation Networks. The Case of the European Innovation Network for Radiation Dosimetry. Retrieved on, 3(01), 2011. http://www.alexandria.unisg.ch/EXPORT/DL/20409.pdf.
[18] Szarka, J. (1990). Networking and Small Firms. International Small Business Journal, 8(2), 10- 22.
[19] Freeman, C. (1991). Networks of innovators: a synthesis of research issues. Research policy, 20(5), 499-514.
[20] Teece, D. J. (1990). Innovation and the Organization of Industry, Working Paper No. 90-6, Consortium on Competitiveness and Cooperation, Berkeley.
[21] Mowery, D. C., Oxley, J. E., & Silverman, B. S. (1996). Strategic alliances and interfirm knowledge transfer. Strategic management journal, 17(S2), 77-91.
[22] Håkansson, H., 1989, Corporate Technological Behaviour. Cooperation and Networks, London: Routledge.
[23] Danilovic, M., & Winroth, M. (2005). A tentative framework for analyzing integration in collaborative manufacturing network settings: a case study. Journal of Engineering and Technology Management, 22(1), 141-158.
[24] Turrini, A., Cristofoli, D., Frosini, F., & Nasi, G. (2010). Networking literature about determinants of network effectiveness. Public Administration, 88(2), 528-550.
[25] Zakocs, R. C., & Edwards, E. M. (2006). What explains community coalition effectiveness?: A review of the literature. American journal of preventive medicine, 30(4), 351-361.
[26] Asadifard, R., Tabatabaeian, S. H., Sofi, J. B., & Taghva, M. R. (2016). A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran. Technological Forecasting and Social Change. Article in press. Available online 6 August 2016: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.07.039.
[27] Yin, R. (2003). Case study research: design and
methods. Thousand Oaks, CA Sage publication, Inc.
28 ] ین، رابرت ك. ( 1387 ). کاربرد تحقیق موردي. ترجمه: اعرابی، سید محمد، رحمانی، محمد و سهرابی، روح ا...، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگی.
[29] Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report, 8(4), 597-606.
30 ] اعرابی، سید محمد. ( 1384 ). مبانی فلسفی روش شناسی تحقیق. برنامه درسی دوره دکتري مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی.
[31] Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (1995). The Active Interview. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
[32] Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), 532-550.
. 33 ] حق طلب، علی. ( 1376 ). گزارش برنامه ملی تحقیقات 1376  149-140 ، فصلنامه رهیافت، شماره 15 ، بهار 1376
34 ] کمیسیون علوم پایه شوراي پژوهش هاي علمی کشور. شهریور 1379 . بیانیه شریف (ویرایش اول).
35 ] مکنون، رضا. ( 1373 ). فعالیت هاي شوراي پژوهش هاي علمی کشور، و برنامه پنج ساله دوم. فصلنامه رهیافت، شماره 7، پائیز و زمستان  1373، 49-45.

36 ] شریفی، حسن. ( 1382 ). مصاحبه مدیرکل دفتر پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با روزنامه همشهري، شنبه 25 بهمن 1382 ، شماره 3308
37 ] وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. ( 1389 ). نظام نامه شبکه آزمایشگاه هاي علمی ایران. قابل دسترس در:
http://www.uma.ac.ir/files/lab/aeinname1.pdf
(Retrieved on 03/01/2013).
38 ] طباطبائیان، حبیب ا...؛ جهانیار بامداد، صوفی؛ تقوا، محمدرضا و اسدي فرد، رضا. ( 1390 ). گونه شناسی ساختارهاي مدیریتی شبکه هاي رسمی همکاري علم و فناوري در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوري، سال سوم، شماره 3، بهار 1390 ، 78-61 ،