نسخه متنی مقاله

جستاری در اخلاق فناوری، پیشنهاد چارچوبی برای تحلیل

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • امیر حسین  خالقی

اطلاعات تماس:
 • امیر حسین  خالقی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

از دیگاه‌های گوناگون می‌توان به فناوری نگریست و ابعاد آن را بررسی کرد، از سویی، کسانی نگاهی ابزاری به فناوری دارند و از سویی دیگر ، کسانی از چشم اندازی ریشه‌ای آن را واکاوی کرده‌اند و حتی از دیدگاهی هستی‌شناسانه به آن پرداخته‌اند. یکی از جنبه‌های اساسی در مطالعه فناوری، پرسشهای اخلاقی است که پیش می‌کشد و جایی است که مفاهیم " درست / نادرست" و " نیک / بد" سربر می‌آورند. مسأله اساسی مقاله حاضر یافتن نسبت اخلاق و فناوری است و با پرسش چگونگی طرح پرسش‌های اخلاقی در قلمرو فناوری پیش می‌رود و به بیان دیگر ، این مقاله بنا دارد تا فناوری را در پیوند با اخلاق مسأله‌ساز کند. رویکرد مقاله اکتشافی است و با هدف فراهم‌آوردن چارچوبی کلان بیان مسائل اصلی اخلاقی و فناروی دنبال می‌شود. سرانجام ، مدلی سه بخشی پیشنهاد می‌شود، چارچوبی که با بهره‌گیری از آن می‌توان به طرح ساخته و پرداخته‌‌ترین پرسش‌های اخلاقی فناروی و ژرف‌کاوی آنها پرداخت. 

رفرانس :

[1] Wicks, A. C. and Freeman, R. E. 1998. "Organization Studies and the New Pragmatism: Positivism, Anti-Positivism, and the Search for Ethics". Organization Science. 9(2): pp 123-40.

[2] Jupp, V. 2006. "The Sage dictionary of social research methods. London; Thousand Oaks". Calif.: SAGE Publications. xii, 335 pages.

[3] Mullen, H. and Horner, D. 2004. "Ethical problems for e-government: an evaluative framework". Electronic journal of e-government. 2(3): pp 187-96.

[4] Sundstrom, P. 1998. "Interpreting the notion that technology is value-neutral". Med Health Care Philo. 1(1): pp 41-5.

[5] Rezaeian, S. and Ghazinoory, S. S. 2011. "Modeling the Role of Ethics in Success of Knowledge Management Systems". Journal of Science and Technology Policy. 3(2): pp 65-80.

[6] Alizadeh Aghdam, M. B. and et al. 2011. "Evaluation of Adherence to Scientific Ethics among Faculty Members; The Case of Tabriz University". Journal of Science and Technology Policy. 3(4): pp 57-69.

[7] Holmes, R. L. 2003. "Basic moral philosophy". 3rd ed. Australia ; Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. xiv, 240 pages.

[8] Craig, E. 1998. "Routledge Encyclopedia of Philosophy". New York, London: Routledge.

[9] Ess, C. 2006. "Ethical pluralism and global information ethics". Ethics and Information Technology. 8(4): pp 215-26.

[10] Olsen, J. K. B., Pedersen, S. A. and Hendricks, V. F. 2009. "A companion to the philosophy of technology. Blackwell companions to philosophy". Chichester, UK ; Malden, MA: Wiley-Blackwell. xv, 571 pages.

[11] Dusek, V. 2006. "Philosophy of technology: an introduction". Malden, MA ; Oxford: Blackwell Pub. v, 244 pages.

[12] Vermaas, P. E. 2011. "A philosophy of technology from technical artefacts to sociotechnical systems, in Synthesis lectures on engineers, technology, and society". Morgan & Claypool: San Rafael, Calif. (1537 Fourth Street, San Rafael, CA 94901 USA). p. 1 electronic text (viii, 126 pages.).

[13] Vries, M. D. 2005. "Teaching about technology an introduction to the philosophy of technology for non-philosophers, in Science & technology education library v 27". Dordrecht: Springer. p. 1 online resource (ix, 170 pages.).

[14] Martin, K. and Freeman, R. E. 2004. "The Separation of Technology and Ethics in Business Ethics". Journal of Business Ethics. 53(4): pp 353-64.

[15] Pitt, J. C. 2000. "Thinking about technology: foundations of the philosophy of technology". New York: Seven Bridges Press. xiii, 146 pages.

[16] Brey, P. 2010. "Values in technology and disclosive computer ethics, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. pp 41-58.

[17] Morrow, D. 2014. "When Technologies Makes Good People Do Bad Things: Another Argument Against the Value-Neutrality of Technologies". Science and Engineering Ethics. 20(2): pp 329-43.

[18] Van den Hoven, J. 2010. "The use of normative theories in computer ethics, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. pp 69-70.

[19] Wiegel, V. 2010. "The ethics of IT-artefacts, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. pp 201-18.

[20] Dye, T. R. 2011. "Understanding public policy". 13 ed. New York: Longman. xvii, 346 pages.

[21] Klikauer, T. 2010. "Critical management ethics". Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. x, 277 pages.

[22] Floridi, L. 2010. "Ethics after the Information Revolution, in The Cambridge handbook of information and computer ethics" L. Floridi, Editor. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. pages 3-19.

[23] Thaler, R. H. and Sunstein, C. R. 2009. "Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness". Rev. and expanded ed. New York: Penguin Books. viii, 312 pages.

[24] Floridi, L. 2010. "Information ethics, in The Cambridge handbook of information and computer ethics". L. Floridi, Editor. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. pp 77-97.