نسخه متنی مقاله

سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • غلامعلی منتظر

 • نگار فلاحتی

اطلاعات تماس:
 • غلامعلی منتظر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: montazer@
 • نگار فلاحتی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

با توجه به نقش کلیدی آموزش عالی در جامعه و تأثیر فراگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط و کارکردهای دانشگاه هدف مقاله آن است که سناریوهای آموزش عالی ایران متأثر از فناوری اطلاعات در افق زمانی سال 1404 شناسایی و اصلی‌ترین سناریوهای آموزش عالی مورد بحث قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا مهمترین پیشران‌های آموزش عالی، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به مقتضیات  آموزش عالی کشور و ددیگاه صاحبنظران، مهمترین عدم قطعیت‌ها و عوامل کلیدی شکل دهنده آموزش‌عالی در افق چشم انداز شناسایی می‌شود. این عوامل، سناریوهای بدیل نظام آموزش عالی کشور را در افق سال 1404 شکل می‌دهند. در گام بعد با استفاده از روش ترکیبی سناریونگاری ، چهار سناریو اصلی تحت عناوین « شمشماد خانه پرور» ، « سرو چمان» ، «رز رنگین کمان» و « یاس ارغوانی » برای آینده آموزش عالی ایران تدوین و اعتبار سنجی شده است. نکته مهم این چهار سناریو ، امکان پذیری تحقق آنها در افق سال 1404 خورشیدی است و از اینرو چارچوب مناسب را برای سیاستگذاری در اختیار برنامه‌ریزان ملی قرار می‌دهد. 

رفرانس :

[1] Vincent, S. 2004. "Building Futures Scenarios for Universities and Higher Education: an international approach". Policy Futures in Education. Volume 2. pp 250-60.

[2] Gül, H., Gül, S. S., Kaya, E., & Alican, A. 2010. "Main trends in the world of higher education, internationalization and institutional autonomy". Procedia-Social and Behavioral Sciences. 9. 1878-84.

[3] مشرف جوادي، م.  كورنگ بهشتي، ا. و محمدي اصفهاني، ن. 1387. "بررسي نظام آموزش‌عالي كشورهاي جهان و ايران".

[4] دادمرزي، س. م. 1377. "واژه‌نامه نظام آموزش‌عالي كشور". انتشارات دبيرخانه مجمع گروه‌هاي معارف اسلامي. جلد اول.

[5] شماعي، ع.، نادري­منش، م. و قديري، ر. 1388. "آينده­نگاري فناوري اطلاعات در ايران 1404". مركز تحقيقات سياست علمي كشور. صص70-39.

[6] Thurow, L. C. 2005. "Fortune favors the bold: what we must do to build a new and lasting global prosperity". Harper Collins.

[7] Altbach, P. G., Reisberg, L. & Rumbley, L. E. 2009. "Trends in global higher education: Tracking an academic revolution".

[8] حسینی‌مقدم، م. 1393. "بین‌المللی‌شدن آموزش‌عالی و آینده دانشگاه در ایران 1404". پایان‌نامه دکترای تخصصی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی، قزوین.

[9] ابراهيم­آبادي، ح. 1387. "سازگاري نامعقول ميان كميت و كيفيت در نظام آموزش‌عالي و علوم‌انساني ايران". پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

[10] قويدل، ص.، فرجادي، غ.، رازقي، ح. و بديعي، ح. 1391. "برآورد تقاضاي آموزش‌عالي براي دوره­هاي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد در سال 1404". فصلنامه پژوهش و برنامه­ريزي در آموزش‌عالي. شماره 63. صص 68-43.

[11] نوروززاده، ر. 1391. "گزارش ملي آموزش‌عالي، تحقيقات و فناوري". مؤسسه پژوهش و برنامه­ريزي آموزش‌عالي.

[12] منيعي، ر. 1390. "آمار آموزش‌عالي ايران (1391-1380)". گروه پژوهش­هاي آماري و فناوري اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه­ريزي آموزش‌عالي.

[13] آراسته، ح. و اسفندياري، ت .1386. "خصوصي­سازي در آموزش‌عالي". نشاء علم.

[14] Johnson, L., Becker, S. A., Ludgate, H., Cummins, M., & Estrada, V. 2012. "Technology Outlook for Singaporean K-12 Education". pp 2012-7.

[15] Mell, P., & Grance, T. 2011. The NIST definition of cloud computing.

[16] Hoit, M. 2013. "Big data, big expectations: the promise & practicality of big data for education". The center for digital education.

[17] Silvia, R. D., & Beatriz, A. 2012. "Collaborative environments, a way to improve quality in Higher Education". Procedia-Social and Behavioral Sciences. 46. pp 875-84.

[18] Goundar, S. 2011. "What is the potential impact of using mobile devices in education". In Proceedings of SIG GlobDev Fourth Annual Workshop.

[19] Davis, C., Deil, R., Rios, C., Sacramento, M. and Canche, G. 2012. "Social Media in Higher Education: A Literature Review and Research Directions". The Center for the Study of Higher Education at The University of Arizona AND Claremont Graduate University.

[20] Lee, K. 2012. "Augmented reality in education and training". TechTrends. 56(2). pp 13-21.

[21] Zheng, Y. H. L. 2012. "Comparative Study of Personal Learning Environment’s Construction Ways and Technologies". MOE (Ministry of Education in China) Project of Humanities and Social Sciences.

[22] Van Harmelen, M., & Workman, D. 2012. "Analytics for learning and teaching". CETIS Analytics Series. 1(3).

[23] Yuan, L., Powell, S., & CETIS, J. 2013. "MOOCs and open education: Implications for higher education".

[24] Glenn, J. C. 2008. "The futures wheel". Futures research methodology. Volume 3. pp 1-2.

[25] Godet, M., Arcade, J., Meunier, F. & Roubelat, F. 1984. "Structural analysis with the micmac method & actors' strategy with mactor method, ac/unu millennium project". Futures research methodology.

[26] Aczel, H. 2007. "Applying Future Studies Methods to Understanding the Impact of University Information and Communication Technology Strategies on Learning and E–Learning".

[27] Kubler, J. & Sayers, N. 2010. "Higher Education Futures: key Themes And Implications For Leadership And Management". Leadership Foundation for Higher Education. pp 6-67.

[28] Blass, E., Jasman, A., & Shelley, S. 2010. "Visioning 2035: The future of the higher education sector in the UK". Futures. 42(5). pp 445-53.

[29] Malenfant, K. J. & Staley, D. J. 2010. "Futures thinking for academic librarians: Higher education in 2025".

[30] Miller, R. 2003. "The future of the tertiary education sector: Scenarios for a learning society". In A paper presented at the OECD/Japan Seminar, Tokyo, Japan.

[31] Rena, R. 2010. "Emerging trends of higher education in developing countries". Numar special stiinte economice.

[32] اصفهانی، م. 1389. "آینده­نگری علم‌وفناوری". مرکز نشر دانشگاهی. سال اول.

[33] O'Prey, P. 2011. "Patterns and trends in UK Higher Education". Accessed 15 December 2012. Available at:

www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2011/PatternsAndTrendsinUKHigherEducation.pdf

[34] Pasternack, P., Bloch, R., Gellert, C. & et. al. 2009. "Current and future trends in higher education". Federal ministry for education, science and culture.

[35] بازرگان، ع. 1386. "طرح پژوهشي آموزش‌عالي فراملي در ايران". مؤسسه پژوهش و برنامه­ريزي آموزش‌عالي.

[36] Kosow, H. & GaBner, R. 2008. "Methods of Future and Scenario Analysis". German Development Institute (DIE).

[37] Assakul, P. 2003. "Futures Studies Methods". World Future Society.

[38] Yohe, G. W., Mastrandrea, M. D., Field, C. B. & et. al. 2010. "Guidance notes for lead authors of the IPCC fifth assessment report on consistent treatment of uncertainties". 5 Intergovernmental panel on climate change. Geneva, Switzerland.

[39] Bloom, E., Canning, D. & Fink, G. 2011. "Implications of population aging for economic growth". Program on the global demography of aging.

[40] Chua. 2013. "Drivers of change: global perspective". The association of accountants and financials professionals in business.

[41] Rueda, F. G., Marcenaro-Gutierrez, O. & Vignoles, A. 2004. "The widening socio-economic gap in UK higher education". Centre for the Economics of Education.

[42] Matijasevic, J. & Caric, M. 2009. "International cooperation in the field of higher education and research, programs, support, possibilities and dissemination". Emuni Conference on Higher Education and Research.

[43] Fenn, J. & Raskino, M. 2011. "Understanding gartner's hype cycles". Gartner.

[44] Amer, M., Daim, T. U., & Jetter, A. 2013. "A review of scenario planning". Futures. 46. pp 23-40.