نسخه متنی مقاله

الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد صادق خیاطیان یزدی

 • مهدی  الیاسی

  معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • سید حبیب اله طباطبائیان

اطلاعات تماس:
 • محمد صادق خیاطیان یزدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: najafikhah1370@gmail.com
 • مهدی  الیاسی

  Affiliation: معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سید حبیب اله طباطبائیان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد نوینى است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش، منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. موتور محرک چنین اقتصادهایی شرکت هاى دانش بنیان هستند که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و همچنین تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر نقش دارند. به دلیل ریسک های ذاتی و ویژگی های خاص، یکی از چالش های موفقیت این شرکت ها، تداوم رشد و پایداری آنها است. با وجود اثربخشی قابل ملاحظه این شرکت ها، آمارها نشان می دهد که بیشتر آنها در طول زمان یا از بین رفته یا کوچک باقی می مانند و تنها تعداد اندکی از آنها به شرکت هایی بزرگ تر تبدیل می شوند. همچنین ورود موفق به بازار و رقابت، با عدم اطمینان بالایی همراه بوده و محدودیت های مختلفی در این زمینه وجود دارد. از این رو تعداد زیادی از این شرکت ها و به خصوص شرکت های جدیدتر پس از ورود به بازار، در اندک زمانی آن را ترک می کنند. در این راستا هدف این تحقیق، ارائه الگویی جهت تبیین پایداری و شناسایی عوامل موثر بر پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران است.
پس از مرور پیشینه تحقیق و طبقه بندی برخی از عوامل موثر بر پایداری شرکت های دانش بنیان، با تکیه بر مصاحبه عمیق با 12 نفر از مدیران و صاحب نظران حوزه شرکت های دانش بنیان، پرسشنامه و مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. در نهایت هم با مشارکت 330 نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری سراسر کشور، پرسشنامه توزیع و داده های طرح گردآوری شد. نتایج حاصله نشان داد که اولا؛ ماهیت پایداری شرکت های دانش بنیان از چهار مولفه نتایج مالی، نتایج بازار، نتایج نوآوری و نتایج کارآفرینی تشکیل شده است. ثانیا؛ عوامل موثر بر پایداری شرکت های دانش بنیان، دارای دو مولفه اصلی عوامل درون سازمانی (متشکل از دو دسته عوامل فردی موسسین و عوامل شرکتی) و عوامل برون سازمانی (متشکل از دو دسته عوامل ویژگی های کسب وکار و مولفه های نظام نوآوری) می باشد.

 

رفرانس :

[1]           Zhou, H., & De Wit, G. (2009). Determinants and dimensions of firm growth. SCALES EIM Research Reports (H200903).

[2]           Nonaka, I. (1998). Harvard business review on knowledge management. Harvard Business School Press: Boston. Pp. 21-45.

[3]           Rickne, A., & Jacobsson, S. (1999). New technology-based firms in Sweden-a study of their direct impact on industrial renewal. Economics of innovation and new technology, 8(3), 197-223.

 [4]          قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان. (1389). مصوب مجلس شوراي اسلامي.

[5]           خياطيان، محمدصادق؛ طباطبائيان، سيد حبيب‌اله و الياسي، مهدي. (1394). تحليل محتواي ويژگي‌هاي شركت‌هاي دانش‌بنيان. مجله پژوهش‌هاي مديريت منابع سازماني، دوره 5، شماره 2، صص 21-47.

[6] Audretsch, D. B., & Mahmood, T. (1991). The hazard rate of new establishments: a first report. Economics Letters, 36(4), 409-412.

[7] Mata, J., & Portugal, P. (1994). Life duration of new firms. The Journal of Industrial Economics, 227-245.

[8] Audretsch, D. B., & Mahmood, T. (1995). New firm survival: new results using a hazard function. The Review of Economics and Statistics, 97-103.

[9] Mata, J., Portugal, P., & Guimaraes, P. (1995). The survival of new plants: Start-up conditions and post-entry evolution. International Journal of Industrial Organization, 13(4), 459-481.

[10] Dunne, T., Roberts, M. J., & Samuelson, L. (1988). Patterns of firm entry and exit in US manufacturing industries. The RAND journal of Economics, 495-515.

[11] Audretsch, D. B., & Vivarelli, M. (1996). Firms size and R&D spillovers: Evidence from Italy. Small Business Economics, 8(3), 249-258.

[12]         Nassereddine, M. (2010). Start–ups survival analysis using the Kauffman Firm Survey: An analysis of founding and current conditions on survival. USA: Florida International University.

[13]         Persson, H. (2002). The Survival and Growth of New Establishments in Sweden, 1987–1995. Stockholm University.

[14]         Aspelund, A., Berg-Utby, T., & Skjevdal, R. (2005). Initial resources' influence on new venture survival: a longitudinal study of new technology-based firms. Technovation, 25(11), 1337-1347.

[15]         Storey, D. J., & Tether, B. S. (1998). New technology-based firms in the European Union: an introduction. Research policy, 26(9), 933-946.

[16]         علي‌احمدي، عليرضا و قاضي‌نوري، سيد سروش. (1387). اولويت‌بندي ابزارهاي سياستي حمايت از شركت‌هاي تازه‌تأسيس فناوري‌محور در كشور با استفاده از مدل تصميم‌گيري چندمعياره فازي. مجله سياست علم و فناوري، سال اول، شماره 3، صص 73-89.

[17]         Natural venture capital Assosiation (NVCA),  (2004). what is venture capital. Available at: http://www.nvca.org/.

[18]         Avnimelech, G., & Teubal, M. (2003). Evolutionary venture capital policies: insights from a product life cycle analysis of Israel’s venture capital industry. Available at SSRN 2758173.

[19]         Grant Thoronton, (2005). Global new markets guide. Available at:

http://www.gta.am/globalnewmarketsguide2005.asp

[20]         Mohnen, P. (2003). Raising EU R&D Intensity: Improving the Effectiveness of Public Support Mechanisms for Private Sector Research and Development", Report to the European Commission by an Independent Expert Group (member of the expert group, Community Research).

[21]         Center for Urban Revitalization and Empowerment (CURE) news. (2002, Oct.). FLORIDA Atlantic University.

[22]         Van Pottelsberghe, B., Nysten, S., & Megally, E. (2003). Evaluation of current fiscal incentives for business R&D in Belgium. Solvay Business School and Service Public Federal de Programmation Politique Scientifique, Brussels. Available at:

www.nvca.com/def.html.

[23]         Siegel, D. S., Wessner, C., Binks, M., & Lockett, A. (2003). Policies promoting innovation in small firms: Evidence from the US and UK. Small Business Economics, 20(2), 121-127.

[24]         Storey, D. J., & Tether, B. S. (1998). Public policy measures to support new technology-based firms in the European Union. Research policy, 26(9), 1037-1057.

[25]         OECD. (2000). Science, technology and industry outlook. France.

[26]         Rannikko, H. E. I. K. K. I. (2012). Early development of new technology-based firms. A Longitudinal Analysis on New Technology-Based Firms’ Development from Population Level and Firm Level Perspectives, Hanken School of Economics.

[27]         Hoxha, D. (2006).  Determinants of Growth- An Empirical Analysis of new firms and fast growing firms in Kosova. University of Barcelon, Research work.

[28]         Wagner, J. (1992). Firm size, firm growth, and persistence of chance: Testing GIBRAT's law with establishment data from Lower Saxony, 1978–1989. Small Business Economics, 4(2), 125-131.

[29]         Scholten, V. E. (2006). The early growth of academic spin-offs:[factors influencing the early growth of Dutch spin-offs in the life sciences, ICT and consulting]. Phd Thesis, Wageningen University and Researchcentrum, the Netherlands.

[30]         Almus, M., & Nerlinger, E. A. (1999). Growth of new technology-based firms: which factors matter?. Small business economics, 13(2), 141-154.

[31]         Roure, J. B. (1988). Factors that Influence the Formation of New Technological Enterprises. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Universidad de Navarra.

[32]         Kirchhoff, B. A., & Greene, P. G. (1998). Understanding the theoretical and empirical content of critiques of US job creation research. Small Business Economics, 10(2), 153-169.

[33]         Zoller, T. (2007). Factors Influencing Start-up and Spinoff Formation in Technopoles: Identifying the Catalysts to Encourage Technology-based Entrepreneur. Available at:

http://www.renci.org/wpcontent/pub/fellows/Zoller.pdf

[34]         Davidsson, R., Kirchhoff, B., Hatemi-J, A., & Gustavsson, H. (2000, June). Factors underlying business growth in Sweden. In ICSB World Conference, June (pp. 7-10).

[35]         Fontes, M. M. D. D. C. (1995). New technology based firms and national technological capability: the case of Portugal (Doctoral dissertation).

[36]         Roure, J. B. (1988). Factors that Influence the Formation of New Technological Enterprises. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Universidad de Navarra. Available at:

http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0131-E.pdf.

[37]         Rowen, H. S., & Toyoda, A. M. (2002). From Keiretsu to Startups: Japan’s Push for High Tech Entrepreneurship. Asia-Pacific Research Center Working Paper. Stanford, CA. Available on-line at< http://aparc. stanford. edu/publications/20027.

[38]         قاضي‌نوري، سيد سپهر و قاضي‌نوري، سيد سروش. (1391). مقدمه‌اي بر سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.