نسخه متنی مقاله

تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارک علمی از سیاست گذاری علم و فناوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • لیلا نامداریان

اطلاعات تماس:
 • لیلا نامداریان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هرکشوری قلمداد می شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاءهای موجود پی برده و راه حل هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست گذاری می توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت بخش در سیاست گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه اندازی و ساماندهی نظام های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.

 

رفرانس :

[1] Katila, R., & Mang, P. Y. (2003). Exploiting technological opportunities: the timing of collaborations. Research policy, 32(2), 317-332.

[2] Nelson, R. R. (2008). What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?. Research Policy, 37(1), 1-11.

[3] Lundvall, B. Å. (2007). National innovation systems—analytical concept and development tool. Industry and innovation, 14(1), 95-119.

[4] Malerba, F. (Ed.). (2004). Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe. Cambridge University Press.

[5] Khanna, J. K. (1994). Library and Society. (2nd edn.) New Dehli, Ess Publications.

[6] Reitz, J. M. O. (2004). Online Dictionary of Library and Information Science. Retrieved at: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx (on August 15, 2016).

[7] Kumar, K. (1991). Library Manual (4th rev.ed.). New Delhi, Vikas Publishing House Ltd. p. 62-64.

[8] مردوخي، بايزيد. (1375). نقش مراكز اطلاعرساني در ارتقاء برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري. فصلنامه برنامه و بودجه، 1(1)، 29-45.

[9] DEVI, S. (2011). SCIENCE AND TECHNOLOGY DOCUMENTATION CENTERS: STATUS AND SERVICES A (Doctoral dissertation, Central Department of Library and Information Science Faculty of Humanities and Social Sciences Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu).

[10] Scientific and Technological Information Centre (PASTIC). (2016). Retrieved at:

http://pastic.gov.pk/history.aspx?par=abtp&cmenu=history (on August 17, 2016).

[11] پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك). (1388). اساسنامه. قابل دسترسي در: http://www.irandoc.ac.ir/ (مورخ 15 فروردين 95).

[12] INSDOC. (2015). Retrieved at:

http://www.angelfire.com/in/insdoc/about0.html(on 10 April 2016).

[13]CINDOC.(2015). Retrieved at:

http://www.cindoc.csic.es/servicios/directorios.html (on 3 April 2016)

[14] EKT. (2015). Retrieved at:

http://www.ekt.gr/en/about/about.htm( on 27 April 2016).

[15] Davies, P. (2004, February). Is evidence-based government possible? In Fourth Annual Campbell Collaboration Colloquium (Vol. 19).

[16] Muir Gray, J. A. (1997). Evidence-based healthcare: how to make health policy and management decisions. London: Churchill Livingstone, 53.

[17] Head, B. W. (2008). Three lenses of Evidence Based policy. Australian Journal of Public Administration, 67(1), 1-11.

[18] Gordon-Strachan, G., Bailey, W., Lalta, S., Ward, E., Henry-Lee, A., & LeFranc, E. (2006). Linking researchers and policy-makers: some challenges and approaches. Cadernos de Saúde Pública, 22, S69-S76.

[19] Niosi, J. (2002). National systems of innovations are "x-efficient" (and x-effective): Why some are slow learners. Research policy, 31(2), 291-302.

[20] Metcalfe, S. (1995). The economic foundations of technology policy: equilibrium and evolutionary perspectives. Handbook of the economics of innovation and technological change, 446.

[21] Edquist, C., & Johnson, B. (1997). Institutions and organizations in systems of innovation. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations, 41-63.

[22] Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, 74(4), 413-432.

[23] محمدي، مهدي؛‌ طباطبائيان، سيد حبيب‌الله؛‌ الياسي، مهدي و روشني، سعيد. (1392). تحليل مدل شكلگيري كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نوظهور در ايران؛‌ مطالعه موردي بخش فناوري نانو. فصلنامه سياست علم و فناوري، 5(4)، 112-119.

[24] Nutley, S., Davies, H., & Walter, I. (2002). Evidence based policy and practice: Cross sector lessons from the UK. ESRC UK Centre for evidence basedpolicy and practice: working paper, 9.

[25] Clarence, E. (2002). Technocracy reinvented: the new evidence based policy movement. Public Policy and Administration, 17(3), 1-11.

[26] Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little, Brown. KingdonAgendas. Alternatives, and Public Policies 1984.

[27] Edwards, M. (2005). Social Science Research and Public Policy: Narrowing the Divide1. Australian Journal of Public Administration, 64(1), 68-74.

[28] Hornby, P., & Perera, H. S. R. (2002). A development framework for promoting evidence based policy action: drawing on experiences in Sri Lanka. The International journal of health planning and management, 17(2), 165-183.

[29] Young, E., & Quinn, L. (2002). Writing effective public policy papers. Open Society Institute, Budapest.

[30] O’Dwyer, L. (2004). A critical review of evidence-based policy making.Australian Housing and Urban Research Institute.

[31] نامداريان، ليلا. (1395). سياست‌گذاري مبتني بر شواهد و نقش آمار و احتمال در آن. پردازش و مديريت اطلاعات، 31(3)، 601-629.

[32] مؤمني، منصور و فعال قيومي، علي. (1386). تحليل‌هاي آماري با استفاده از SPSS. تهران، انتشارات كتاب نو.

[33] Adler, P. A., & Adler, P. (2011). The tender cut: Inside the hidden world of self-injury. NYU Press.

[34] Rubin, H. J., & Rubin, I. (2005). Qualitative interviewing: The art of hearing data. London, Sage.