نسخه متنی مقاله

ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محسن  نظرزاده زارع

 • جواد پورکریمی

 • خدایار ابیلی

 • غلامرضا ذاکر صالحی

اطلاعات تماس:
 • محسن  نظرزاده زارع

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • جواد پورکریمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • خدایار ابیلی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • غلامرضا ذاکر صالحی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اعضاء هیات علمی به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی هر دانشگاه نقش مهمی در عرصه تعاملات بین المللی دارند و زمانی می توانند در ایفاء این نقش موثرتر عمل کنند که از شایستگی های لازم برای آن برخوردار باشند. هدف مقاله حاضر ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی است و برای نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 21 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوا استقرایی بود. برای حصول اطمینان از روایی داده  های پژوهش، از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان در پژوهش و بازبینی توسط  همکاران استفاده شد. یافته ها نشان داد که الگوی مفهومی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی را می توان در شش مقوله شایستگی تعریف کرد که عبارتند از: شایستگی علمی، شایستگی حرفه ای، شایستگی ارتباطی، شایستگی میان فرهنگی، شایستگی فراشناختی و شایستگی فکری.

رفرانس :

[1] Larkin, A. M. (2013). Internationalizing Canadian higher education through north-south partnerships: A critical case study of policy enactment and programming practices in Tanzania. Electronic Thesis and Dissertation Repository. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The University of Western Ontario. Available at: http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3155& context=etd
[2] Knight, J. (2003). Updated internationalization definition. International Higher Education, 33(2003), 2-3.
[3] Krause, K. L., Coates, H., & James, R. (2005). Monitoring the internationalisation of higher education: Are there useful quantitative performance indicators. International perspectives on higher education research, 3, 233-253.
[4] Elkin, G., Farnsworth, J., & Templer, A. (2008).Strategy and the internationalisation of universities. International Journal of Educational Management, 22(3), 239-250.
5] جاودانی، حمید. ( 1392 ). دانشگاه ها و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی.
[6] Beatty, M. (2013). Factors Influencing Faculty Participation in Internationalization at the University of Minnesota’s Schools of Nursing and Public Health: A Case Study. Electronic Thesis and Dissertation Repository. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education, University of Minnesota.
[7] Hendrickson, R. M., Lane, J. E., Harris, J. T., & Dorman, R. H. (2013). Academic leadership and governance of higher education: A guide for trustees, leaders, and aspiring leaders of two-and four-year institutions. Stylus Publishing, LLC. pp. 312-313.
8] اصغري کهنمویی، زهرا. ( 1394 ). بازشناسی مهارت ها و توانمند يهاي آموزشگران آموزش عالی در چارچوب جریا نهاي اثرگذار عصر دانش.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی.
[9] Andrews, A. (2011). Why Competency-based Talent Management. Managing Director, Lexonis Ltd.
10 ] قانعی راد، محمد امین و خسروخاور، فرهاد. ( 1390 ). ذهنیت هاي پژوهشگران برجسته علوم پایه درباره اجتماع علمی در ایران. دوفصلنامه  انجمن آموزش عالی ایران.
11 ] قانعی راد، محمدامین. ( 1385 ). تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردي در رشته علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
12 ] فتحی واجارگاه، کورش؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ فرج اللهی، مهران و خشنودي فر، مهرنوش. ( 1390 ). روند بین المللی سازي برنامه هاي درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران. فصلنامه رهیافتی نو در
.106-77 ، مدیریت آموزشی، سال 2، شماره 2
[13] Qiang, Z. (2003). Internationalization of higher education: Towards a conceptual framework. Policy Futures in Education, 1(2), 248-270.
14 ] ابراهیمی، اصغر. ( 1388 ). بررسی شایستگی هاي حرفه اي اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از دیدگاه اساتید و دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
15 ] چیت ساز، احسان. ( 1390 ). الگوي شایستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دفتر برنامه ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
.( 16 ] سلیمی، قاسم؛ حیدري، الهام و کشاورزي، فهیمه. ( 1394 )شایستگی هاي اعضاء هیأت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ تأملی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتري. دوفصلنامه نوآوري و ارزش  آفرینی، 103-85 .
[17] Qiuyan, T., & Qin, H. (2009). Analysis on the Competency Model of the Lecturers in the Application Oriented University. Available at: http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/20 0909/2009jyhy04a51.pdf
[18] Pefianco, E. C. (2009). Competency Standards for 21st Century Teachers in Southeast Asia. 12th UNESCO-APEID International Conference the IMPACT Exhibition & Convention Centre, 26 March, Bangkok, Thailand.
[19] Milner, R. J., Gusic, M. E., & Thorndyke, L. E. (2011). Perspective: Toward a competency framework for faculty. Academic Medicine, 86(10), 1204-1210.
[20] Blašková, M., Blaško, R., & Kucharčíková, A.
(2014). Competences and Competence Model of University Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 457-467.
[21] Creswell, J. W. (2012). Educafion research: planning, conducfing and evaluafing quanfitafive and qualitafive research. (Fourth edition). Boston: Pearson.
22 ] فراستخواه، مقصود. ( 1394 ). آینده پژوهی آموزش عالی ایران: بررسی روندها، مسئله ها و چالش ها، با تأکید بر راهبردهاي خلق آینده مطلوب. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی.
[23] Gopal, A. (2011). Internationalization of Higher Education: Preparing Faculty to Teach Cross- Culturally. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 23(3), 373-381.