نسخه متنی مقاله

بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محسن  نظرزاده زارع

 • جواد پورکریمی

 • غلامرضا ذاکر صالحی

اطلاعات تماس:
 • محسن  نظرزاده زارع

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • جواد پورکریمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • غلامرضا ذاکر صالحی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در دانشگاه های جامع ایران بر مبنای دیدگاه اعضاء هیات علمی بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن شامل تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه های جامع ایران بوده که با توجه به گستردگی جامعه پژوهش، ابتدا در قالب روش نمونه گیری خوشه ای، دانشگاه های جامع کشور به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 367 نفر از اعضاء هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها هم از آزمون‏های تحلیل عاملی تاییدی، کولموگروف-اسمیرنوف، تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بجز مولفه آزادی علمی، سایر مولفه های دانشگاه کلاس جهانی برای دانشگاه های جامع کشور در سطحی پائین تر از متوسط قرار دارند.

رفرانس :

[1] Altbach, P. and Salmi, J. (2011). The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class
Research Universities. Washington: The World Bank.
2] فراستخواه، مقصود. ( 1389 ). دانشگاه و آموزش عالی: منظرهاي جهانی و مسئله هاي ایرانی. تهران: نشر نی.
3] یمنی دوزي سرخابی، محمد. ( 1380 ). درآمدي به بررسی عملکرد سیستم هاي دانشگاهی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
4] عزیزي، نعمت الله. ( 1385 ). درآمدي بر آموزش عالی در ایران با تأکید بر علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
[5] Greenberg, J., Niehaus, E. and Williams, L. (2012). The influence of international teachers on a teacher education environment. Paper presented at the 32nd Annual Seminar International Society for Teacher Education, Paro, Bhutan. Retrieved July 27, 2015 from: https://www.education.umd.edu/international/Ofc%20 Pubs/Bhutan_Paper.pdf
6] فارسیجانی، حسن. ( 1387 ). کلاس جهانی سازمان ها و مدیریت کیفیت جامع. تهران: مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران.
[7] Salmi, J. (2009). The Challenge of Establishing World-Class Universities. In Jan Sadlak and Liu Nian Cai, The World-Class University as Part of a New Higher Education Paradigm: From Institutional Qualities to Systemic Excellence (Part I, pp. 25 & 51).Bucharest: UNESCO-CEPES.
[8] Altbach, P. G. (2004). The Costs and Benefits of World-Class Universities. AAUP, Publications & Research, Academe, Issues, January-February. Retrieved June 20, 2015 from: http://bcct.unam.mx/adri /bibliografia%20parte%20 2/ALTBACH,%20P.pdf
[9] Jacob, W. J., Xiong, W. and Huiyuan, Y. (2015). Professional development programmes at world-class
universities. Palgrave Communications, 2, pp. 1-27.
[10] Oyuntsetseg, L., Ganbat, T. and Pandey, A. (2011). An alternative approach towards establishing the World-Class University in Mongolia, pp. 4. Retrieved June 28, 2015 from: https://www.unimis.edu.mn/buteel/Oguulleg/Details/a8 68ed52-27a7-4e6f-b41f-e698e2834424
[11] Shin, J. C. (2012). Institutionalization of Global Rankings and World-class University in Asia: National Policy Level and University Level. Seoul National University. pp. 9. Available at: http://www.meiji.ac.jp/cip/riie/6t5h7p00000anjibatt/ a1331628569015.pdf
[12] Liu, N. C., Wang, Q. and Cheng, Y. (2011). Paths to a World-Class University: Lessons from Practices
and Experiences. Rotterdam: Sense Publishers.
[13] Cheng, Y., Wang, Q., and Liu, N. C. (2014). How world-class universities affect global higher education.
In How World-Class Universities Affect Global Higher Education (pp. 1-10). SensePublishers.
14 ] شوراي عالی انقلاب فرهنگی. ( 1390 ). نقشه جامع علمی کشور.تهران: شواري عالی انقلاب فرهنگی.
15 ] نهاد ریاست جمهوري اسلامی ایران. ( 1389 ). قانون برنامه پنجم توسعه کشور. تهران: نهاد ریاست جمهوري.
[16] Marginson, S. (2012). Differnt roads to a shared goal: political and cultural variation in World-Class Universities. In Q. Wang, Y. Cheng, and N. C. Liu, Building World-Class Universities: Different Approaches to a Shared Goal (section1: Building World-Class Universities from a national/regional perspective). Rotterdam: Sense publishers.
.( 17 ] نظرزاده زارع، محسن؛ ربیعی منفرد، نیلوفر و مردانی، الهام. ( 1395 ] ضرورت ها و راهبردهاي ایجاد دانشگاه کلاس جهانی؛ تأملی بر تجارب کشورهاي اروپایی و آسیایی. اولین همایش آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش هاي آن، 28 تا 30 اردیبهشت 1395 ، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
18 ] نظرزاده زارع، محسن؛ پورکریمی، جواد؛ ابیلی، خدایار و ذاکر صالحی، غلامرضا. ( 1393 ). دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی. فصلنامه رهیافت، شماره 57 ، صص 79
[19] Bin Zakaria, Z., Bin Ahmad, A. and Norzaidi, M.
D. (2009). Determining World Class University from the Evaluation of Service Quality and Students Satisfaction Level: An Empirical Study in Malaysia. International Journal of Scientific Research in Education, 2(2), 59-66.
[20] Fang, M. W. (2005). Address Regarding First- Class Universities. Chinese Education & Society, 37(6), 8-20. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1061193 2.2004.11031669
[21] Niland, J. (2000). The Challenge of Building World-Class Universities in the Asian Region. Online opinion. Retrieved April 28, 2016, from: http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=99
22 ] نظرزاده زارع، محسن؛ ابیلی، خدایار؛ آرئین، محمدعلی و محمدي، شیرکوه. ( 1394 ). بررسی امکان تبدیل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان دانایی محور: تأملی بر دیدگاه کارکنان.
.24- 1)، صص 15 ) فصلنامه مدیا، 6
[23] Shin, J. C., & Kehm, B. M. (2013). The worldclass university in different systems and contexts. In Institutionalization of world-class university in global competition (pp. 1-13). Springer Netherlands.
24 ] صداقتی فرد، مجتبی. ( 1387 ). بررسی موانع فراروي تحقیق در حوزه علوم انسانی کشورهاي درحال توسعه (با تأکید بر ایران). کنگره علوم انسانی. بازیابی شده در 20 دي 1395 از سایت: http://www.ensani.ir/fa/content/88578/default.aspx
25 ] میرزاخانی، میرعباس. ( 1387 ). چالش هاي پژوهش در ایران. روزنامه اعتماد، شماره 1655 ، ص 8
26 ] حسین پور، محمد. ( 1390 ). بررسی عوامل بازدارنده فعالیت پژوهشی اعضاء هیأت علمی رشته هاي علوم انسانی. یافته هاي نو در روانشناسی،
.95-79 ،(19)6
27 ] دهقانی، یاسر؛ مرزوقی، رحمت الله؛ فقیه، نظام الدین و فولادچنگ، محبوبه. ( 1390 ). بررسی میزان آزادي علمی استادان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهاي جمعیت شناختی. مجله پژوهش هاي برنامه درسی.
[28] Altbach, P. (2015). Academic Freedom: A Realistic Appraisal. International Higher Education, 57, 1-2.
.( 29 ] کریمیان، زهرا؛ کجوري، جواد؛ لطفی، فرهاد و امینی، میترا. ( 1390 ]
مدیریت دانشگاهی و پاسخگویی: ضرورت استقلال و آزادي علمی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، .863- 855
30 ] ذاکرصالحی، غلامرضا. ( 1388 ). بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاه ها در ایران (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و تدوین راهکارهاي اجرایی تحقق آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، 106-79.
.( 31 ] کریمیان، زهرا؛ صباغیان، زهرا و صالح صدق پور، بهرام. ( 1390 ) بررسی موانع و چالش هاي پژوهش و تولید علم در دانشگا ه هاي علوم پزشکی. دوفصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،.63-35
32 ] سعیدي، احمد. ( 1393 ). بررسی عوامل مؤثر بر میزان تخصیص منابع مالی درون دانشگاه هاي دولتی ایران با استفاده از داده هاي تابلویی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، صص .39- 19.