نسخه متنی مقاله

الگوی توسعه نوآوری های فناورانه در مناطق ایران؛ مطالعه موردی فناوری های زیستی، نانو، اطلاعات و ارتباطات و هوایی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • رضا  نقی زاده

 • شعبان  الهی

 • منوچهر منطقی

اطلاعات تماس:
 • رضا  نقی زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • شعبان  الهی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • منوچهر منطقی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: manteghi@ut.ac.ir
متن:

مطالعه نوآوری در مناطق مختلف، برای کشورهای پهناور و در حال توسعه ای چون ایران دارای اهمیت بیشتری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران است. بر اساس مطالعات پیشین، 6 بعد و 26 عامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران شناسایی شدند. از طریق راهبرد مطالعه موردی، الگوی نظری بدست آمده برای چهار فناوری هوایی، اطلاعات و ارتباطات، نانو و زیستی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه موردی هر فناوری، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با متخصصان و روش های آماری استفاده شد. بر اساس موردهای انتخاب شده، تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت توسعه نوآوری های فناورانه در فناوری های انتخاب شده بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با الگوی نظری، 16 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تحلیلی تشخیص داده شدند. بعد سیاست ها و سطح تعاملات ملی و بین المللی به عنوان بعدی فرامنطقه ای، دربرگیرنده 3 عامل می باشد. ابعاد درون منطقه ای شناسایی شده در الگوی نهایی نیز شامل ابعاد ویژگی های اجتماعی و فرهنگی منطقه، سطح توسعه یافتگی اقتصادی و صنعتی منطقه، ویژگی ها و مزیت های مکانی منطقه و فرآیند جریان دانش و یادگیری است.

رفرانس :

[1] Asheim, B., Isaksen, A., Nauwelaers, C., T¨odtling, F.(2003). Regional Innovation Policy For SmallMedium Enterprises. UK: Edward Elga.

[2] Maskell, P., & Malmberg, A. (1999). Localised learning and industrial competitiveness. Cambridge journal of economics, 23(2), 167-185.

[3] Isaksen, A. (2001). Building regional innovation systems: is endogenous industrial development possible in the global economy?. Canadian journal of regional science, 24(1), 101-120.

[4] Acs, Z. J., Anselin, L., & Varga, A. (2002). Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge. Research policy, 31(7), 1069-1085.

[5] Fritsch, M. (2002). Measuring the quality of regional innovation systems: a knowledge production function approach. International Regional Science Review, 25(1), 86-101.

[6] Li, X. (2009). China's regional innovation capacity in transition: An empirical approach. Research Policy, 38(2), 338-357.

[7] Doloreux, D., & Parto, S. (2005). Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in society, 27(2), 133-153.

[8] Tödtling, F., & Trippl, M. (2005). One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research policy, 34(8), 1203-1219.

[9] Naghizadeh, R., Elahi, S., Manteghi, M., Ghazinoory, S., & Ranga, M. (2015). Through the magnifying glass: an analysis of regional innovation models based on co-word and meta-synthesis methods. Quality & Quantity, 49(6), 2481-2505.

[10] Moulaert, F., & Sekia, F. (2003). Territorial innovation models: a critical survey. Regional studies, 37(3), 289-302.

[11] Marshall, A. (1919). Industry and trade: A study of industrial technique and business organization. London: Macmillan.

[12] Piore, M. J., & Sabel, C. (1984). The Second Industrial Divide New York.

[13] Porter, M. (1998). On Competition. Boston: Harvard Business School Press.

[14] Canterbery, E. R. (2010). A brief history of economics: Artful approaches to the dismal science. World Scientific.

[15] Saxenian, A. (1994). Regional networks: industrial adaptation in Silicon Valley and route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[16] Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs. Colloque (1986: Paris), & Aydalot, P. (1986). Milieux innovateurs en Europe. Gremi.

[17] Kallio, A., Harmaakorpi, V., & Pihkala, T. (2009). Absorptive capacity and social capital in regional innovation systems: The case of the Lahti region in Finland. Urban Studies.

[18] Autio, E. (1998). Evaluation of RTD in regional systems of innovation. European Planning Studies, 6(2), 131-140.

[19] Anselin, L., Varga, A., & Acs, Z. (1997). Local geographic spillovers between university research and high technology innovations. Journal of urban economics, 42(3), 422-448.

[20] Zygiaris, S. (2009). Regio al i ovatio system failures ad highlights. Romanian Journal of Regional Science.

[21] Cooke, P. (2001). From technopoles to regional innovation systems: the evolution of localised technology development policy. Canadian Journal of Regional Science, 24(1), 21-40.

[22] Asheim, B. T., & Coenen, L. (2006). Contextualising regional innovation systems in a globalising learning economy: On knowledge bases and institutional frameworks. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 163-173.

[23] Archibugi, D., & Iammarino, S. (1999). The policy implications of the globalisation of innovation. Research policy, 28(2), 317-336.

[24] Trippl, M. (2008). Developing Cross-Border Regional Innovation Systems: Key Factors and Challenges. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie.

[25] Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., & Gonzalez, S. (2005). Towards alternative model (s) of local innovation. Urban studies, 42(11), 1969-1990.

[26] Leydesdorff, L., & Meyer, M. (2006). Triple Helix indicators of knowledge-based innovation systems: Introduction to the special issue. Research policy, 35(10), 1441-1449.

[27] Slaper, T. F., Hart, N. R., Hall, T. J., & Thompson, M. F. (2011). The index of innovation: a new tool for regional analysis. Economic Development Quarterly, 25(1), 36-53.

[28] ين، رابرت. (1381). روش تحقيق موردي: ترجمه پارسائيان، علي و اعرابي، سيد محمد. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

[29] ين، رابرت. (1387). كاربرد تحقيق موردي: ترجمه اعرابي، سيد محمد؛ رحماني، محمد و سهرابي، روح الله. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

[30] Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), 532-550.

[31] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

[32] Marshall, C., & Rossman, G. B.(2006). Designing qualitative research. Sage: California.

[33] محمدي، مهدي؛ طباطبائيان، سيد حبيب‌اله؛ الياسي، مهدي و روشني، سعيد. (1392). تحليل مدل شكل‌گيري كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نوظهور در ايران؛ مطالعه موردي بخش نانوفناوري. فصلنامه سياست علم و فناوري، 5(4)، 19-32.

[34] رياحي، پريسا؛ قاضي‌نوري، سيد سپهر و حاجي‌حسيني، حجت‌اله. (1392). گونه‌شناسي رفتار نوآوري استان‌هاي ايران با تأكيد بر عوامل اجتماعي. فصلنامه سياست علم و فناوري، 5(4)، 47-66.