نسخه متنی مقاله

نامه سردبير

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
اطلاعات تماس:
 • سيد سپهر قاضي نوري

  Affiliation: دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
اين سرمقاله را به بهانه انتشار دو مقاله اول اين شماره (که بنا به سفارش سردبير تاليف شده‌اند) اختصاص داده‌ايم به بحث ارزيابی اين فصلنامه و ساير مقالات حوزه مديريت و سياست‌گذاری علم و فناوری در ايران. واقعيت اين است که با وجود رشد عددی بسيار سريع متخصصان و پژوهشگران اين حوزه در سال‌های اخير، عمق پژوهش‌های مربوطه رشد متناسبی نداشته است. از سال 1383 که برنامه‌ريزی برای انتشار اين فصلنامه آغاز شد و حتی در بهار 1387 که نخستين شماره به چاپ رسيد، اميد هيات تحريريه و موسسان مجله آن بود که به زودی رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترای اين حوزه به نتيجه می‌رسند و تعداد مقالات مورد نياز مجله از طريق پژوهش‌های قابل قبول آنان تامين خواهد شد . آن موقع کسی فکر نمی‌کرد که تعداد اين رشته‌ها و دانشجويان به اين سرعت رشد کند و نيز کسی گمان نمی‌برد که علی‌رغم اين رشد، ورودی مقالات قابل داوری فصلنامه، هيچ رشدی را تجربه نکند! به نظر می‌رسد که کيفيت پژوهش‌های حوزه علمی ما، دچار بحران اساسی است وگرنه امروز سالانه بايد شاهد حدود يکصد مقاله مطلوب و مرتبط از دانش‌آموختگان ارشد و دکترا می‌بوديم. عجيب آنکه حتی تعداد مقالات ISI در مجلات قابل قبول هم چندان بيشتر نشده است درحالی که انتظار می‌رفت نسل جوان ما با تسلط بهتر به زيان خارجی، بتواند اعتبار علمی خوبی در اين حوزه برای کشور به ارمغان بياورد. برای بروز اين بحران تلخ، دلايل متعددی را می‌توان مطرح کرد که بعضی از آنها عبارتند از: 1- کمبود استادان متخصص و پايين بودن تعداد آنها نسبت به دانشجويان و نيز درگير بودن اغلب آنها در فعاليت‌های اجرايی و پروژه‌های پژوهشی بعضا بی‌کيفيتی که نمی‌توانند به مقالات علمی منجر شوند. 2- فقدان نظام‌های ارزيابی دقيق پايان‌نامه‌های دانشگاهی که موجب می‌شود اغلب آنها صرفا يک روند کاملا تکراری و از پيش مشخص و فاقد نوآوری را طی کنند. 3- عدم ايفای نقش مناسب از سوی نهادهای تخصصی نظير انجمن ملی مديريت فناوری ايران که بعضا برای بالابردن تعداد مقالات همايش‌های خود، پايين بودن سطح علمی اين مقالات را تحمل و ترويج می‌کرده است. 4- ازدياد تعداد مجلات علمی پژوهشی مربوطه در حالی‌که هيات تحريريه و داوران و نويسندگان و خوانندگان همه آنها تقريبا مشترک هستند. در کنار همه مطالب فوق، بالابردن سطح کيفی مقالات فصلنامه با مشکل ديگری هم روبروست: برای ارزيابی همين مقالات موجود هم، داور متخصص و متمرکز روی شاخه‌های خاص در دسترس نيست. اغلب استادان معروف و حتی اعضای هيات تحريريه فصلنامه از همکاری در داوری دقيق و به موقع خودداری می‌کنند و اگر همکاری تعداد معدودی از همکاران نبود، همين سطح کنونی کيفيت مقالات و نظم انتشار مجله هم حفظ نشده بود. همه دانش‌پژوهان حوزه مديريت و سياست علم و فناوری بايد بدانند که تدوين و نيز داوری مقالات علمی، وظيفه روزمره آنهاست و اعتبار داخلی و جامعه علمی کوچک ما، به جز از اين طريق، مسير ديگری نخواهد داشت.
Editorial نامه سردبير اين سرمقاله را به بهانه انتشار دو مقاله اول اين شماره (که بنا به سفارش سردبير تاليف شده‌اند) اختصاص داده‌ايم به بحث ارزيابی اين فصلنامه و ساير مقالات حوزه مديريت و سياست‌گذاری علم و فناوری در ايران. واقعيت اين است که با وجود رشد عددی بسيار سريع متخصصان و پژوهشگران اين حوزه در سال‌های اخير، عمق پژوهش‌های مربوطه رشد متناسبی نداشته است. از سال 1383 که برنامه‌ريزی برای انتشار اين فصلنامه آغاز شد و حتی در بهار 1387 که نخستين شماره به چاپ رسيد، اميد هيات تحريريه و موسسان مجله آن بود که به زودی رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترای اين حوزه به نتيجه می‌رسند و تعداد مقالات مورد نياز مجله از طريق پژوهش‌های قابل قبول آنان تامين خواهد شد . آن موقع کسی فکر نمی‌کرد که تعداد اين رشته‌ها و دانشجويان به اين سرعت رشد کند و نيز کسی گمان نمی‌برد که علی‌رغم اين رشد، ورودی مقالات قابل داوری فصلنامه، هيچ رشدی را تجربه نکند! به نظر می‌رسد که کيفيت پژوهش‌های حوزه علمی ما، دچار بحران اساسی است وگرنه امروز سالانه بايد شاهد حدود يکصد مقاله مطلوب و مرتبط از دانش‌آموختگان ارشد و دکترا می‌بوديم. عجيب آنکه حتی تعداد مقالات ISI در مجلات قابل قبول هم چندان بيشتر نشده است درحالی که انتظار می‌رفت نسل جوان ما با تسلط بهتر به زيان خارجی، بتواند اعتبار علمی خوبی در اين حوزه برای کشور به ارمغان بياورد. برای بروز اين بحران تلخ، دلايل متعددی را می‌توان مطرح کرد که بعضی از آنها عبارتند از: 1- کمبود استادان متخصص و پايين بودن تعداد آنها نسبت به دانشجويان و نيز درگير بودن اغلب آنها در فعاليت‌های اجرايی و پروژه‌های پژوهشی بعضا بی‌کيفيتی که نمی‌توانند به مقالات علمی منجر شوند. 2- فقدان نظام‌های ارزيابی دقيق پايان‌نامه‌های دانشگاهی که موجب می‌شود اغلب آنها صرفا يک روند کاملا تکراری و از پيش مشخص و فاقد نوآوری را طی کنند. 3- عدم ايفای نقش مناسب از سوی نهادهای تخصصی نظير انجمن ملی مديريت فناوری ايران که بعضا برای بالابردن تعداد مقالات همايش‌های خود، پايين بودن سطح علمی اين مقالات را تحمل و ترويج می‌کرده است. 4- ازدياد تعداد مجلات علمی پژوهشی مربوطه در حالی‌که هيات تحريريه و داوران و نويسندگان و خوانندگان همه آنها تقريبا مشترک هستند. در کنار همه مطالب فوق، بالابردن سطح کيفی مقالات فصلنامه با مشکل ديگری هم روبروست: برای ارزيابی همين مقالات موجود هم، داور متخصص و متمرکز روی شاخه‌های خاص در دسترس نيست. اغلب استادان معروف و حتی اعضای هيات تحريريه فصلنامه از همکاری در داوری دقيق و به موقع خودداری می‌کنند و اگر همکاری تعداد معدودی از همکاران نبود، همين سطح کنونی کيفيت مقالات و نظم انتشار مجله هم حفظ نشده بود. همه دانش‌پژوهان حوزه مديريت و سياست علم و فناوری بايد بدانند که تدوين و نيز داوری مقالات علمی، وظيفه روزمره آنهاست و اعتبار داخلی و جامعه علمی کوچک ما، به جز از اين طريق، مسير ديگری نخواهد داشت.
رفرانس :