نسخه متنی مقاله

توانمندی‌های فناورانه عرضه کالاهای سرمايه‌ای پيچيده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی يک شرکت در صنعت برقابی ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مهدی کيامهر

اطلاعات تماس:
 • مهدی کيامهر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اين مقاله به بررسی انباشت توانمندی‌های فناورانه1 در بنگاه‌های عرضه کننده کالاهای سرمايه‌ای پيچيده2 در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد و مبتنی بر مطالعه موردی اکتشافی در يک بنگاه ايرانی عرضه کننده نيروگاه‌های برقابی می‌باشد. اين مطالعه، چارچوب‌های موجود از توانمندی‌های فناورانه در متون را به عنوان نقطه شروع کار ميدانی استفاده می‌کند. نتايج تحقيق نشان می‌دهد که اين چارچوب‌ها که عموما براساس تجارب همپايي3 در صنايع توليد انبوه در کشورهای آسيايی شکل گرفته‌اند برای درک انباشت توانمندی‌های فناورانه در کالاهای سرمايه‌ای پيچيده که در تعداد کم يا در قالب پروژه عرضه می‌شوند کفايت نمی‌کند. مقاله چارچوبی جايگزين را بر اساس يافته‌های تحقيق پيشنهاد می‌دهد و الزامات يافته‌ها را از ابعاد نظری، سياست‌گذاری و استراتژی بنگاهی بررسی می‌کند.

رفرانس :

[1] Chudnovsky, D., Nagao, M., 1983, Capital Goods Production in the Third World, London.
[2] Rosenberg, N., 1982, Inside the Black Box: Technology and Economics. Cambridge, Cambridge University Press.
[3] Teubal, M., 1984, The Role of Technological Learning in the Exports of Manufactured Goods:
the Case of Selected Capital Goods in Brazil, World Development, 12(8), pp. 849-865.
[4] Hwang, C.-Y., 2000, "The Aircraft Industry in a Latecomer Economy: The Case of South Korea", SPRU-Science and Technology Policy Research Unit, Brighton, University of Sussex, PhD: 317.
[5] IEA (International Energy Annual), 2010, US Energy Information Administration.
[6] Enos, J., 1989, "Transfer of Technology", Asia- Pacific Economic Literature, 3(1), pp. 2-36.
7] طباطباییان، سید حبیب الله و انتظار ي، محمد ، 1387 ، "مطالعه موردي نگاشت نهاد ي نوآور ي در صنعت برق کشور "، فصلنامه سیاست علم و فناوري. صص 64-53.
[8] Dahlman, C., Ross-Larsen, B. and Westphal, L.E., 1987, "Managing technological development: Lessons from the Newly Industrializing Countries", World Development, 15(6), pp. 759-775.
[9] Katz, J.E., 1987, Technology generation in Latin American manufacturing industries, Basingstoke: Macmillan Press.
[10] Lall, S., 1992, "Technological Capabilities and Industrialization", World Development, 20(2), pp.
165-186.
[11] Bell, M. and Pavitt, K., 1995, "The Development of Technological Capabilities", In: I.u. Haque, M. Bell, and K. Pavitt, Trade, Technology, and International Competitiveness, World Bank: Washington.
[12] Ariffin, N., 2000, The internationalization of innovative activities: The Malaysian electronics industry, SPRU, University of Sussex: Brighton.
[13] Dutrénit, G., 2000, Learning and knowledge management in the firm: From knowledge accumulation to strategic capabilities, Cheltenham: Edward Elgar
[14] Tacla, C.L. and Figueiredo, P.N., 2006, "The dynamics of technological learning inside the latecomer firm: evidence from the capital goods industry in Brazil", International Journal of Technology Management, 36(1-2), pp. 62-90.
[15] Kim, L. and Lee, H., 1987, "Patterns of Technological Change in a Rapidly Developing Country: A Synthesis", Technovation, 6(4), pp. 261-276.
[16] Kim, L., 1980, "Stages of development of industrial technology in a developing country: A model", Research Policy, 9(3), pp. 254-277.
[17] Hobday, M., 1995, Innovation in East Asia: The challenge to Japan, Aldershot: Edward Elgar.
[18] Ariffin, N. and Figueiredo, P.N., 2006, "Globalisation of Innovative Capabilities: Evidence from Local and Foreign Firms in the Electronics Industry in Malaysia and Brazil1", Science Technology and Society, 11(1), pp. 191-227.
[19] Hobday, M., 1998, "Product complexity, innovation and industrial organization", Research Policy, 26, pp. 689-710.
[20] Davies, A., 2004, "Moving base into highvalue integrated solution: a value stream approach", Industrial and Corporate Change, 13(5), pp. 727- 756.
[21] Bell, M., 2007, "Technological learning and the development of production and innovative capacities in the industry and infrastructure sectors of the Least Developed Countries : What roles for ODA?", SPRU, University of Sussex.
22 ] حامد، محمد صادق و حبیبی، منوچهر، 1384 ، صنعت برق ایران در آیینه تاری ، خ شرکت برق منطقه اي تهران.
23 ] بانکیان، محمد اسماعیل و حجت، مسعود، 1384 ، تاریخ یکصد سال صنعت برق ایرا ، ن شرکت توانیر.
24 ] مهدیزاده، سعید، 1381 ، "توسعه پیمانکاران عمومی در صنعت ] برق ایران براي توسعه تکنولوژي و تامین تجهیزات"، اولین کنفرانس مدیریت فناوري ایران.
25 ] رفان، موسی، 1381 ، "مدیریت انتقال تکنولوژي"، اولین کنفرانس مدیریت فناوري ایران.
[26] Miles, M.B. and Huberman, A.M., 1994, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, SAGE Publications.
[27] Pettigrew, A., 1997, "WHAT IS A PROCESSUAL ANALYSIS?", Scandinavian Journal of Management, 13(4), pp. 479-493.
[28] Yin, R., 2003, Case Study Research, Sage Publications.
[29] Prencipe, A., 2003, "Corporate Strategy and Systems Integration Capabilities: Managing Networks in Complex Systems Industries", In: A. Prencipe, A. Davies and M. Hobday, The Business of Systems Integration.
[30] Amsden, A.H., 2001, The Rise of "The Rest": Challenges to the West from Late-Industrializing Economies, Oxford University Press.
31 ] آراستی، محمدرضا، نور ي، جواد، خالق ی، مهد ي و مرض یه ]
رستمی، 1391 ، "همراستاي راهبرد فناوري با راهبرد کلان در شرکتهاي با کسب و کارها ي متنوع: مورد گروه صنع تی ایران خودرو"، فصلنامه سیاست علم و فناوري. صص 70-57.