نسخه متنی مقاله

طراحی مدل تأثير آينده‌نگاری بر سياست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل‌يابی معادلات ساختاری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • علیرضا  بوشهری

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • قدير  نظامی پور

 • رضا  حسنوی

 • سعيد  قربانی

 • عادل  آذر

اطلاعات تماس:
 • علیرضا  بوشهری

  Affiliation: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: arb1148@yahoo.com
 • قدير  نظامی پور

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رضا  حسنوی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سعيد  قربانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • عادل  آذر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

مقاله حاضر به دنبال آن است که ارتباط و تاثيرگذاری آينده‌نگاری را بر سياست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی مورد بررسی قرار دهد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پيمايشی است. ابزار تحقيق، پرسش‌نامه بوده و از روش‌ معادلات ساختاری برای تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شده است. يافته‌های تحقيق نشان می‌دهد که فرايند آينده‌نگاری به دو شکل فرايند سياست‌گذاری را تحت تاثير قرار می‌دهد؛ يکی به شکل مستقيم از طريق شبکه‌سازی و يادگيری متقابل و ديگری به شکل غيرمستقيم به واسطه خروجی يا محصول آينده‌نگاری. از ديگر يافته‌های تحقيق اين است که آينده‌نگاری با ايجاد مشارکت فعال ميان خبرگان و نيز با ايجاد پيوندها و خوشه‌های دانشی ميان بازيگران و نهادهای مرتبط با سياست‌گذاری و تصميم‌سازی، نقش موثری در بهبود سياست‌گذاری در حوزه‌ی علم، فناوری و نوآوری ايفا می‌نمايد.

رفرانس :

[ 1] منطقی، منوچهر، حسنی، علی و بوشهري، علیرضا، 1388 شناسایی چالش ها ي سیاست گذار ي در نظام مل ی نوآور ي ایران"،
.صص 78-102، (3) فصلنامه سیاست علم و فناوري 2
[2] Gavigan, J.P., Scapolo, F., Keenan, M., Miles, I., Farhi, F., Lecoq, D. et al., 2001, "FOREN Guide-Foresight for Regional Development Network- A Practical Guide to Regional Foresight", European Commission, December.
[3] European Commission, 2006, "Using foresight to improve the science-policy relationship", European Foresight Monitoring Network (EFMN).
[4] OECD, 1999, Managing National Systems of Innovation.
[5] Edquist, C. and Hommen, L., 1999, "Systems of innovation: theory and policy for the demand side", Technology in society, 21(1), pp. 63-79.
[6] Martin, B. and Irvine, J., 1989, Research Foresight: Priority-Setting in Science, London- New York, Pinter Publishers
[7] Barré, R., 2001, "Synthesis of technology foresight. Strategic Policy Intelligence: Current trends, the state of play and perspectives", 71-88.
[8] Unido, 2005, Unido Technology Foresight Manual, Vol.1. Vienna: Vienna international centre.
[9] Da Costa, O., Warnke, P., Cagnin, C. and Scapolo, F., 2008, "The impact of foresight on policy-making: insights from the FORLEARN mutual learning process", Technology Analysis & Strategic Management, 20(3), pp. 369-387.
[10] Eriksson, E.A. and Weber, K.M., 2008,"Adaptive foresight: navigating the complex landscape of policy strategies", Technological Forecasting and Social Change, 75(4), pp. 462-482.
[11] Weber, K.M., 2006, "Foresight and adaptive planning as complementary elements in anticipatory policy-making: a conceptual and methodological approach", Reflexive governance for sustainable development, pp. 189-221.
[12] Havas, A., 2004, "Context, Focus and Coherence of Foresight Programmers-Lessons from the Czech Republic and Hungary", In: EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methods, Seville.
[13] Popper, R., Keenan, M., Miles, I., Butter, M. and Sainz, G., 2007, Global Foresight Outlook, European
Foresight Monitering Network report to the EC.
[14] Miles, I., 2004, "Three Worlds of Foresight", In: EU-US Seminar: New Technology Foresight.
[15] Martin, B.R. and Johnston, R., 1999,"Technology foresight for wiring up the national innovation system: experiences in Britain, Australia, and New Zealand", Technological Forecasting and Social Change, 60(1), pp. 37-54.
[16] Havas, A., Schartinger, D. and Weber, M., 2007, "Experiences and practices of technology
foresight in the European region", Second Technology Foresight Summit (Conference Proceedings).
[17] Team, S.P.M., 1999, Professional policy making for the twenty first century, London: Cabinet Office.
[18] Fischer, F. and Miller, G.J. (Eds.), 2006, Handbook of public policy analysis: theory,politics, and methods, CRC Press.
[19] Hulland, J., 1999, "Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies", Strategic management journal, 20(2), pp. 195-204.
[20] Chin, W.W., 1998, "Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling", MIS quarterly, vii-xvi.
[21] Barré, R., 2002, "Foresights and Their Themes: Analysis, typology and perspectives", The role of foresight in the selection of research policy priorities, pp. 13-14.
[22] Barré R. and Salo A., 2002, "S&T Making for the Future: New Rationales new Design Tools", STRATA consolidation Workshop, Brussels 22&23 April, 2003 Final Report of Session 3.
[23] Havas, A., 2003, "Evolving foresight in a small transition economy", Journal of Forecasting, 22(2‐3), pp. 179-201.
24 ] قاضی نوري، سپهر، قاضی نوري ، سروش ، 1387 ، "استخراج ] راهکارهاي اصلاح نظام ملی نوآوري ایران با تکیه بر مطالعه تطبیقی
1)، صص . ) کشورهاي منتخب"، فصلنامه سیاست علم و فناوري، 1
.65-82
[25] Loveridge, D., 2008, Foresight: The art and science of anticipating the future, Routledge.
[26] Keenan, M., 2002, "Planning and elaborating a technology foresight exercise", International practice in technology foresight, 245.
27 ]  علی و کلانتري نژاد، رضا ، 1389 ، "ارزیابی فلسفی و دلالتهاي سیاستگذارانه تاثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه: ملاحظاتی از دیدگاه عقلانیت نقاد .33- 4)،صص. 53 ) فصلنامه سیاست علم و فناوري