نسخه متنی مقاله

مقايسه نظريات مکاتب اقتصادی منتخب به منظور استخراج چارچوب نظری سياست‌های صنعتی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • روح ا...  ايزدخواه

 • محمد رضا  رضوی

اطلاعات تماس:
 • روح ا...  ايزدخواه

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد رضا  رضوی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

سياست صنعتی يکی از مقولات مهم اقتصادی است که سابقه نظريه‌پردازی در اين مقوله به قرن هجدهم برمی‌گردد. اما به دليل غلبه اقتصاد مرسوم که معتقد به عدم دخالت دولت در توسعه است، اين مقوله چندان که بايد در محافل علمی و سياست‌گذاری فراگير نشده است. در اين مقاله، با بررسی مقايسه‌ای مهمترين مکاتب نظری، مشاهده می‌شود که دو جريان نظری اقتصاد که به اقتصاد متعارف و اقتصاد پسامتعارف مشهورند، رويکردهای متمايزی نسبت به مقوله سياست‌های دولت در توسعه صنعتی دارند. اين تمايز در قالب مقايسه هشت محور، از قبيل تئوری بنگاه، نوع رقابت، نقش مکانيزم بازار و غيره نشان داده شده است. در انتها نيز چارچوبی برای نشان دادن ابعاد نظری سياست صنعتی ارائه شده و براين اساس، تحليلی کلی درباره وضعيت ادبيات نظری سياست صنعتی در ايران ارائه شده است.

رفرانس :

[1] Ferguson, P.R. and Ferguson, G.J., 1994, The Foundation of Industrial Policy in Industrial Economics, McMillan, London.
[2] Lall, S., 2000, Selective Industrial and Trade Policies in Developing Countries; Theoretical and Empirical Issues, Queen Elizabeth House, University of Oxford.
[3] Chang, H-J, 1999, Industrial Policy and East Asia: The miracle the crisis and the future, University of Cambridge.
[4] Wade, R., 2003, “Governing the Market”, Introduction to the paperback edition: Creating Capitalism.
5] نقیزاده، محمد، 1376 ، به سوي قرن 21 : اقتصاد ژاپن و توسعه اقتصادي کشورهاي آسیای ، ی شرکت سهامی انتشار.
6] رضوي، سیدمحمدرضا، 1378 ، "تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی- تکنولوژي در اقتصاد ایران"، دفتر همکاريهاي فناوري ریاست جمهوري، گزارش چاپنشده.
[7] Caplin, A. and Schotter, A., 2008, The Foundations of Positive and Normative Economics, Oxford University Press.
8] دایرهالمعارف فلسفه استنفورد، به نقل از روزنامه دنیاي اقتصاد ، ]
. 90 ، صفحه 29 /6/ مورخ 5
[9] Davis, J.B., 2006, "Heterodox Economics, the Fragmentation of the Mainstream, and Embedded Individual Analysis", In: Ann Arbor (ed.), Future Directions in Heterodox Economics, University of Michigan Press.
10 ] رضوي، سیدمحمدرضا، 1377 ، "طرح پایۀ آمایش سرزمین  برنامۀ سوم توسعه: گزارش فاز اول بخش صنعت و معدن"، سازمان برنامهوبودجه، گزارش چاپ نشده.

جنکینز، رایس، 1377 ، صنعتی شدن و توسع ، ه جلد اول  ترجمه: طاهره قادري، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی[11].
[12 ] رنانی، محسن، 1382 ، "نقش دولت در اصلاحات نهادي از طریق قانونگذاري"، مجله مجلس و پژوه ، ش 39 ، صص. 30

13 ] رنانی، محسن، 1376 ، بازار یا نابازار: بررسی موانع نهادي کارآیی نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ایرا ، ن سازمان برنامه و بودجه.
14 ] نصیرياقدم، علی، 1384 ، "اقتصاد نهادگراي جدید"، فصلنامه .115-تکاپ ، و 11 و 12 ، صص. 139

[15] Hart, J.A. and Prakash, A., 1997, Strategic Trade and Investment Policies, Blackwell Publishers، Oxford
16 ] نریمانی، میثم، قاضی نوري، سید سپهر و میرعمادي، طاهره،
1391 ، "استخراج دلالتهاي سیاستی رویکرد تطوري در حوزه علم و فناوري: تحلیلی تماتیک"، فصلنامه سیاست علم و فناوري 5 صص. 1-16
[17] Lall, S. and Teubal, M., 2001, “Market Stimulating: Technology Policies in Developing Countries; A Framework with Examples from East Asia”, Queen Elizabeth House, University of Oxford.
[18] Stiglitz, J.E., 1996, “Some Lessons from the East Asian Miracle”, The World Bank Research Observer, 11 (2), pp. 151-177.
19 ] تفضلی، فریدون، 1372 ، تاریخ عقاید اقتصادي از افلاطون تا  دوره معاصر نشر نی.
20 ] بانک جهانی، 1379 ، معجزه آسیاي شرق ، ی ترجمه: محمدتقی بانکی، نشر سروش.
21 ] کروگمن، پل، 1378 ، سیاست استراتژیک تجاري و اقتصاد بین الملل جدید ترجمه: گروه مترجمین، مؤسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگانی.
[22] McCann, Philip and Raquel Ortega-Argilés, 2013, “Modern regional innovation policy”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 6, pp. 187–216.
[23] Rodrik, D., 2007, “Normalizing industrial policy”, mimeo Harvard, Paper prepared for The Commission on Growth and Development.
[24] Lall, Sanjaya, 1996, “Learning from the Asian Tigers: Studies in Technology and IndustrialPolicy”, London, Macmillan Press LTD.
25 ] مایر، جرالد، و سیرز، دادلی، 1374 ، پیشگامان توسع ، ه انتشارات سمت.
26 ] ایزدخواه، روحالله و ناصربخت، جواد، 1385 ، سیاست فناوري و تشویق بازار: آراي پروفسور سانجایا لع ، ل نشر رسا.
27 ] کرمانشاه، علی و موسوي، آرش، 1391 ، "تغییرات مفهومی در مسیر ظهور رویکرد نظامهاي نوآوري"، فصلنامه سیاست علم و فناوري
.63- 2)، صص. 78 )  5
[28] Amsden, A., 1989, "Industrializing through learning", Asia’s next giant, Oxford University press.
29 ] پتري، پیتر، 1375 ، تجربه توسعه در شرق آسی،ا ترجمه: غلامعلی فرجادي و همکاران، موسسۀ عالی پژوهش در برنامهریزي و
توسعه.
[30] Malerba, F. and Nelson, R., 2010, “Catching up in Different Sectoral Systems: Evidence from Six Industries”, working paper Globlics, No. 08-01.
[31] Word Bank, 2010, “Innovation Policy: A Guide for Developing Countries”.
[32] Krugman, P. and Obstfeld, M., 2009, International Economics: Theory and Policy, Seventh Edition. New York: Pearson-Addison Wesley.
33 ] اوانز، پیتر، 1382 ، توسعه یا چپاول: نقش دولت در توسعه ،صنعتی، ترجمه: عباس مخبر و عباس زندباف، نشر نی.
34 ] کروگر ،آن او، 1374 ، اصلاح سیاستهاي اقتصادي درکشورهاي در حال توسعه: گفتارهاي یادبود کوزنت ، س ترجمه: نادر حبیبی و
همکاران، مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامهریزي و توسعه.
[35] Naudé, W., 2010, “New Challenges for Industrial Policy”, Working Paper, No. 107, United Nations University, World Institute for Development Economics Research.
[36] Altenburg, T., 2011, “Industrial Policy in Developing Countries: Overview and lessons from seven country cases”, Discussion Paper.
37 ] لیست فردریک، 1378 ، اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی: تجانسها و تعارضها، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار.
[38] Chang, H-J, 2011, “Institutions and Economic Development: Theory, Policy and History”,Journal of Institutional Economics, 7(4), pp. 473- 498.
39 ] اسدي، مرتضی و قرهباغیان، مرتضی، 1375 ، تجارت و توسعه ، مؤسسۀ تحقیقات اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس.
[40] Warwick, K., 2013, “Beyond Industrial Policy:Emerging Issues and New Trends”, OECD Science, Technology and, Industry Policy Papers, No. 2.