نسخه متنی مقاله

انتخاب سبد پروژه‌های تحقيق و توسعه با استفاده از يک مدل ترکيبی تحليل پوششی داده‌ها- کارت امتيازی متوازن

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد عباسی

 • مريم  اشرفی

  تهران
 • اميرسامان  خيرخواه

 • حميد  بنياد

 • حميدرضا  قربانزاده کريمی

اطلاعات تماس:
 • محمد عباسی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مريم  اشرفی

  Affiliation: تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • اميرسامان  خيرخواه

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حميد  بنياد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • حميدرضا  قربانزاده کريمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

اگرچه سرمايه‌گذاری در پژوهش و فناوری يک ابزار مطمئن برای دستيابی به اهداف در سازمان‌های فناوری‌محور است، محدوديت منابع اين سازمان‌ها را ناگزير از انتخاب ميان انبوهی از پروژه‌های پژوهش و فناوری می‌سازد. ارزيابی و انتخاب پروژه‌های پژوهشی همواره از دغدغه‌های تصميم‌گيران بوده است که به اهميت هم‌راستايی پروژه‌های پژوهشی با اهداف استراتژيک هر سازمان باز می‌گردد. مديريت سبد پروژه‌ها در واقع تعيين می‌کند که در افق زمانی موردنظر بر روی چه پروژه‌هايی و به چه ميزان سرمايه‌گذاری انجام شود، کدام پروژه‌ها متوقف شوند و کدام پروژه‌ها با يکديگر ادغام شوند. ارزيابی سبد پروژه‌ها يک فرايند اساسی است که پس از تدوين رهنگاشت فناوری سازمان آغاز می‌شود و از خروجی‌های رهنگاشت فناوری به عنوان ورودی‌های فاز توليد پروژه‌های کانديدا در چرخه مديريت سبد استفاده می‌کند. در اين مقاله، چارچوب ارزيابی سبد پروژه‌های تحقيق و توسعه در قالب 4 فاز : 1- توليد پروژه‌های کانديدا بر مبنای نتايج حاصل از رهنگاشت فناوری و نيازسنجي؛ 2- ارزيابی پروژه‌ها شامل دسته‌بندی انواع پروژه‌ها و تحليل ارزش و ريسک آنها برمبنای معيارهای کارت امتيازی متوازن و عدم‌قطعيت؛ 3- انتخاب سبد بر اساس مدل ترکيبی تحليل پوششی داده‌ها-کارت امتيازی متوازن (DEA-BSC) و 4- تنظيم سبد؛ سازمان‌دهی شده است. مدل تحليل پوششی داده‌ها-کارت امتيازی متوازن به منظور ارزيابی و انتخاب سبد پروژه‌های تحقيق و توسعه ارائه شده است. نتايج حاصل از انتخاب سبد پروژه‌های تحقيق و توسعه، در يک پانل خبرگی، توسط خبرگان صنعت گاز مورد ارزيابی و اعتبارسنجی قرار گرفت. کليدواژه‌ها: سبد پروژه‌های تحقيق و توسعه، انتخاب سبد، رهنگاشت فناوری، ريسک، مدل تحليل پوششی داده‌ها، کارت امتيازی متوازن

رفرانس :
 1. محمدزاده، پرویز، سجودی، سکینه و مهدی‌زاده، یونس، 1391، "مطالعه عوامل موثر بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایران؛ کاربرد مدل‌های رگرسیون گسسته"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 4(4)، صص. 76-65.
 2. ایرانمنش، سیدحسین، قریشی، سیدمحمد و شامخی‌امیری، علیرضا، 1389، مدیریت پورتفولیوی پروژه (راهنمای جامع پیاده‌سازی)، ویرایش اول، موسسه مطالعات بازرگانی.
 3. جونز، چارلز، 1380، سبد سهام (سبد سرمايه‌گذاري)، ترجمه: محمد شاه‌عليزاده، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.
 4. Ghasemzadeh, F. and Archer, N.P., 2000, “Project Portfolio Selection through Decision Support”, Decision Support Systems, 29, pp. 73-88.
 5. Linton, J.D., Walsh, S.T., Kirchhoff, B.A., Morabito, J. and Merges, M., 2000, “Selection of R&D Projects in a Portfolio”, Engineering Management Society, Proceedings of the 2000 IEEE, pp. 506-511.
 6. Levine, H.A., 2005, Project Portfolio Management; A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits, John Wiley & Sons.
 7. Iamratanakul, S., Patanakul, P. and Milosevic, D., 2008, “Project Portfolio Selection: From Past to Present”, IEEE, pp. 287-292.
 8. Baker, N. and Freeland, J., 1975, “Recent Advances in R&D Benefit Measurement and Project Selection Methods”, Management Science, 21, pp. 1164-1175.
 9. Heidenberger, K. and Stummer, Ch., 1999, “Research and Development Project Selection and Resource Allocation: A Review of Quantitative Modeling Approaches”, International Journal of Management Review, 1, pp. 197-224.
 10. Meade, L. and Presley, A., 2002, “R&D Project Selection Using the Analytic Network Process”, IEEE Transactions on Engineering Management, 49(1), pp. 59-66.
 11. Shehabuddeen, N., Probert, D. and Phaal, R., 2006, “From theory to practice: challenges in operationalising a technology selection framework”, Technovation, 26, pp. 324-335.
 12. Modarres, M. and Hassanzadeh, F., 2009, “A Robust Optimization Approach to R&D Project Selection”, World Applied Sciences Journal, 7(5), pp. 582-592.
 13. Stummer, C. and Heidenberger, K., 2001, “Interactive R&D Portfolio Selection Considering Multiple Objectives, Project Interdependencies, and Time: a Three Phase Approach”, University of Vienna, pp. 423-428.
 14. Morgan, L.O. and Daniels, R.L., 2001, “Integrating product mix and technology adoption decisions: a portfolio approach for evaluating advanced technologies in the automobile industry”, Journal of Operations Management, 19, pp. 219-238.
 15. Daim, T.U., Gulgun, K. and Cowa, K., 2010, “Developing Oregon’s renewable energy portfolio using fuzzy goal programming model”, Computers & Industrial Engineering, 59, pp. 786-793.
 16. Wang, J. and Hwang, W.L., 2007, “Afuzzy set approach forR&Dportfolio selection using a real options valuation model”, Omega, 35, pp. 247-257.
 17. Huang, C-C, Chub, P-Y and Chiang, Y.-H., 2008, “A fuzzy AHP application in government-sponsored R&D project selection”, Omega, 36, pp. 1038-1052.
 18. Linton, J.D., Walsh, S.T., Kirchhoff, B.A., Morabito, J.M. and Merges, M.J., 2000, “Selection of R&D Projects in a Portfolio”, Proceedings of the 2000 IEEE, pp. 506-511.
 19. Crocker, M.A., Charania, A.C. and Olds, J.R., 2001, “An Introduction to the ROSETTA Modeling Process for Advanced Space Transportation Technology Investment”, Space Conference and Exposition.
 20. Smith, J.H., Dolgin, B.P. and Charles, R.W., 2003, “Reaching Mars: Multi Criteria R&D Portfolio Selection for Mars Exploration Technology Planning”, Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the Western Decision Sciences Institute, Hawaii.
 21. Gupta, S.K. and Mandakovic, T., 1992, “Contemporary Approaches to R&D Project Selection: A Literature Search”, In: D.F. Kocaoglu (Ed.), Management of R&D and Engineering, Amsterdam: North Holland, pp. 67-87.
 22. Souder, W.E. and Mandakovic, T., 1986, “R&D Project Selection Models”, Research Management, 29, pp. 36-42.
 23. Chiesa, V., 2001, R&D Strategy and Organization: Managing Technical Change in Dynamic Contexts, MA: Imperial College Press.
 24. Mikkola, J.H., 2001, “Portfolio Management of R&D projects: Implications for Innovation Management”, Technovation, 21, pp. 423-435.
 25. باقری مقدم، ناصر، صحاف‌زاده، مهدی، امامیان، سیدمحمدصادق و ایران‌خواه، عبداله، 1387، "انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت‌های تحقیقاتی فناوری؛ فناوری غشاء در شرکت ملی گاز ایران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(4)، صص. 10-1.
 26. Oldenburger, N., 2004, Technology Portfolio Management, Faculty of Technology Policy and Management, Delft.
 27. Farzipoor, R., 2006, “A decision model for technology selection in the existence of both cardinal and ordinal data”, Applied Mathematics and Computation, 181, pp. 1600-1608.
 28. Eilat, H., Golany, B. and Shtub, A., 2006, “Constructing and Evaluating Balanced Portfolios of R&D Projects with Interactions: A DEA Based Methodology”, European Journal of Operational Research, 172, pp. 1018-1039.
 29. Ozkan, B., Wu, D., Linderoth, J.T. and Moore, J., 2010, “R&D Project Portfolio Analysis for the Semiconductor Industry”, Operations Research, 58(6), pp. 1548-1563.
 30. Willyard, C.H. and McClees, C.W., 1987, “Motorola's Technology Roadmap Process”, Research Management, 30(5), pp. 13-19.
 31. آراستي، محمدرضا، خالقي، مهدی و نوري، جواد، 1388، "ارتباط ميان راهبرد فناوري و راهبرد كلان در سطح شركت‌هاي داراي كسب و كار متنوع"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(3)، صص. 16-1.
 32. Cooper, R.G., Edgett, S.J. and Kleinschmidt, E.J., 2002, “Portfolio Management: Fundamental for New Product Success”, In: P. Belliveau, A. Griffin and S. Somermeyer (Eds.), The PDMA Tool book for New Product Development, John Wiley & Sons, New York.
 33. Martino, J., 1995, R&D Project Selection, New York: Wiley.
 34. Coldrick, S., Longhurst, Ph., Ivey, P. and Hannis, J., 2005, “An R&D Options Selection Model for Investment Decisions”, Technovation, 25, pp. 185-193.
 35. Subhash C.R., 2004, Date Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economy and Operation Research, Cambridge University Press.
 36. Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A. and Seiford, L.M., 1994, Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.
 37. Eilat, H., Golany, B. and Shtub, A., 2008, “R&Dproject evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach”, Omega, 3, pp. 895-912.
 38. Wong, Y-HB and Beasley, J.E.,990, “Restricting Weight Flexibility in Data Envelopment Analysis”, Journal of the Operational Research Society, 41(9), pp. 829-835.
 39. http://www.iraniangas.ir/
 40. Andersen, P. and Petersen, N.C., 1993, “A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis”, Management Science, 39(10), pp. 1261-1264.