نسخه متنی مقاله

پيش‌بينی عملکرد تحصيلی دانشجويان بر اساس تيپ‌های مدرسی اعضاء هيأت علمی دانشگاه بوعلی سينا همدان

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • نفيسه  سليمانی

 • محمد رضا  يوسف زاده

 • رسول  سليمانی

اطلاعات تماس:
 • نفيسه  سليمانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد رضا  يوسف زاده

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • رسول  سليمانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه تيپ‌های مدرسی با عملکرد تحصيلی دانشجويان است. روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد تحليل نيز عبارتند از کليه اعضاء هيات علمی و دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی که تعداد آنها 3580 دختر و 2021 پسر می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای نسبتی و جدول بر آورد حجم نمونه کرجسی و مورگان به تفکيک دختر 186 و پسر 157 نفر است. ابزار اندازه‌گيری در اين مطالعه \"پرسشنامه محقق ساخته سنجش تيپ‌های معلمی\" و\"چک ليست ميانگين نمرات دانشجويان\" است. برای سنجش روايی \" پرسشنامه محقق ساخته سنجش تيپ های معلمی\" از روايی محتوا و برای سنجش پايايی آن از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد و ميزان آن 0.85 محاسبه گرديد. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصيفی شامل ميانگين، نمودار، درصد و آزمون آمار استنباطی ضريب همبستگی پيرسون و تحليل واريانس يک و چند متغيره استفاده شده است. يافته‌ها نشان داد که در هر دانشکده اهميت و وزن هر تيپ با دانشکده ديگر متفاوت است. در بعضی از دانشکده‌ها وجود تيپ درسی‌نگر دارای وزن بالاتر و در دانشکده ديگر وزن تيپ رفتارنگر اهميت بالاتری دارد.

رفرانس :
 1. نوروزی، داريوش و صالحی، اکبر، 1374، روش‌ها و فنون تدريس، انتشارات دانشگاه پيام نور.
 2. شعباني، حسن، 1382، مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي، تهران انتشارات سمت.
 3. شعباني، حسن، 1384، مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي، تهران انتشارات سمت.
 4. مهرمحمدي،محمود، 1379، باز انديشي فرايند ياد دهي-يادگيري و تربيت معلم، انتشارات مدرسه.
 5. Johnson, D.W., Johnson, R.T. and Holubec, E.J., 2000, Cooperation in the classroom, 7th Edition, MN:interaction book.
 6. Kalmus, V., 1988, Do text book teach Democratic Values, University of Tartu.
 7. یوسف‌زاده، محمدرضا و معروفی، یحیی، 1390، تدریس حرفه‌ای: مبانی، مهارت‌ها و راهبردها، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 8. گلاثورن، آلن. اي، 1382، نظارت و راهنمايي آموزشي ،تدريس کيفي از طريق توسعه حرفه‌اي، ترجمه: نعمت الله عزيزي، انتشارات دانشگاه کردستان.
 9. Hakrishnan, L.B., 2004, “types of teacher”, available from: http//:festival.Iloveinda.com/teachers dy.html.
 10. Bitan-Friedlander, N., Dreyfus, A. and Milgrom, Z., 2004, “Types of teachers in training, the reactions of primary school science teachers when confronted with the task of implementing an innovation”, Journal of Teaching and Teacher Education, 20, pp. 607-619.
 11. رجالي، سيمين، 1356، کليات روش‌ها و فنون تدريس، انتشارات دانشگاه ابوريحان بيروني.
 12. نصراصفهاني، احمدرضا، 1371، "عوامل موثر بر بهبود كيفيت تدريس"، فصلنامه تعليم وتربيت، 29، صص. 154-134.
 13. غفوری، محسن، 1382، ارزشيابی اساتيد از کيفيت تدريس خود، دانشگاه علوم پژشکی اهواز، اهواز.
 14. حقانی، فریبا، 1382، "بررسی جو حاکم بر تدريس برنامه‌های آموزش مداوم پژشکان عمومی در دانشگاه علوم پژشکی اصفهان"، مجله ایرانی آموزش پزشکی، 5.
 15. كيامنش، عليرضا و موسي‌پور، نعمت‌اله، 1377، "ارزشيابي برنامه درس روش‌ها و فنون تدريس دوره‌هاي تربيت دبير دانشگاه ايران"، فصلنامه مدرس، 7، صص. 157-134.
 16. Bayford, M., 2004, Using novels in a sociology classroom to improve student comprehension, Hill press.
 17. Glaser, R., 1991, “The maturing of the relationship between the science of learning and cognition and educational practice”, Journal of Learning and Instruction, 1, pp. 129-144.
 18. Fenstermacher, G.D. and Virginia, R., 2000, “On Making Determinations of Quality in Teaching”, University of Michigan, available from: http://www-personal.umich.edu/~gfenster/teaqual1.PDF.
 19. Folsum, M., 1960, Standars for teaching of mathematics, pergamon press.
 20. Ben, H., 1960, Delivering the national curriculum subject for secondary school, london, Routledge.
 21. Bereiter, C. and Scardamalia, M., 1989, Intentional Learning as a goal of instruction, Inc.
 22. Shell, W., 2002, Citizenship education and social study trends and issues in Canadian social study, Vancouver press.
 23. Stodolouscky, R., 1988, Climate of education: principles and methods, london, Routledge.
 24. Sirotnik, K.A., 1993, Elementary and secondary classrooms: Study of schooling in the USA, Los Angles, School of Education.
 25. Davis, R. and Mayer, F., 1983, “What the teachers should do in their classroom”, Journal of Educational Leadership, 6, pp. 12-24.
 26. Moroz, W., 1995, Secondary student growing tendency whit social studies: A case study, Fremantle Western Australia.