نسخه متنی مقاله

مقايسه بين استانی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ايران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سيد کمال  صادقی

 • مريم  صارمی

 • سعيد  گرشاسبی فخر

اطلاعات تماس:
 • سيد کمال  صادقی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مريم  صارمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سعيد  گرشاسبی فخر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جديدی است که در دهه‌های اخير بدان توجه خاص شده و بررسی تأثير آن بر متغيرهای کلان اقتصادی در فرايند توسعه کشورها ضروری به نظر ميرسد. اين مساله در مورد کشور ايران نيز صادق است. يکی از متغيرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نيز موضوعی مهم به شمار می‌رود. از آنجايی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ويژگی‌های جديد و منحصر به فرد خود، می‌تواند نظام شغلی يک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تأثير فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اين متغير اهميت به‌سزايی دارد. اين مقاله با استفاده از مدل تابع توليد با کشش جانشينی ثابت و داده‌های مقطعی سال 1388 به مقايسه بين استانی تاثير فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می‌پردازد. نقطه آغاز تحليل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نيروی کار معرفی شده توسط پيوا و ويوارلی که مدل تعميم‌يافته وان رينان است، می‌باشد. نتايج اين تحقيق حاکی از تاثير منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به اين معنی که افزايش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها باعث کاهش ميزان اشتغال می‌شود. همچنين از ديگر نتايج اين تحقيق می‌توان به تاثير منفی موجودی سرمايه سرانه و تاثير مثبت توليد ناخالص داخلی بر ميزان اشتغال اشاره کرد.
Inter-Provincial Comparison of ICT Impact on Employment in Iran AWT-SEP مقايسه بين استانی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ايران AWT-SEP Given the significance of employment in the economy, considering the impact of Inofrmation and Communication Technology upon this variable is of utmost importance. The importance of the information and communication technology emerges from its ability to change the system of employment in a society. This article focuses on measuring the ICT impact upon employment using the constant elasticity of substitution CES production function and cross-section data in the year 2009. The results reveal the negative impact of information and communication technology on employment, meaning that the increased use of information and communication technology in the provinces will reduce employment levels. The other results of this study can also highlight the negative impact of the capital stock per capita and the positive of GDP on employment. AWT-SEP بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جديدی است که در دهه‌های اخير بدان توجه خاص شده و بررسی تأثير آن بر متغيرهای کلان اقتصادی در فرايند توسعه کشورها ضروری به نظر ميرسد. اين مساله در مورد کشور ايران نيز صادق است. يکی از متغيرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نيز موضوعی مهم به شمار می‌رود. از آنجايی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ويژگی‌های جديد و منحصر به فرد خود، می‌تواند نظام شغلی يک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تأثير فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اين متغير اهميت به‌سزايی دارد. اين مقاله با استفاده از مدل تابع توليد با کشش جانشينی ثابت و داده‌های مقطعی سال 1388 به مقايسه بين استانی تاثير فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می‌پردازد. نقطه آغاز تحليل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نيروی کار معرفی شده توسط پيوا و ويوارلی که مدل تعميم‌يافته وان رينان است، می‌باشد. نتايج اين تحقيق حاکی از تاثير منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به اين معنی که افزايش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها باعث کاهش ميزان اشتغال می‌شود. همچنين از ديگر نتايج اين تحقيق می‌توان به تاثير منفی موجودی سرمايه سرانه و تاثير مثبت توليد ناخالص داخلی بر ميزان اشتغال اشاره کرد. AWT-SEP سيد کمال صادقی مريم صارمی سعيد گرشاسبی فخر AWT-SEP Inter-Provincial Comparison of ICT Impact on Employment in Iran مقايسه بين استانی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ايران Given the significance of employment in the economy considering the impact of Inofrmation and Communication Technology upon this variable is of utmost importance. The importance of the information and communication technology emerges from its ability to change the system of employment in a society. This article focuses on measuring the ICT impact upon employment using the constant elasticity of substitution CES production function and cross-section data in the year 2009. The results reveal the negative impact of information and communication technology on employment meaning that the increased use of information and communication technology in the provinces will reduce employment levels. The other results of this study can also highlight the negative impact of the capital stock per capita and the positive of GDP on employment. بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جديدی است که در دهه‌های اخير بدان توجه خاص شده و بررسی تأثير آن بر متغيرهای کلان اقتصادی در فرايند توسعه کشورها ضروری به نظر ميرسد. اين مساله در مورد کشور ايران نيز صادق است. يکی از متغيرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نيز موضوعی مهم به شمار می‌رود. از آنجايی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ويژگی‌های جديد و منحصر به فرد خود، می‌تواند نظام شغلی يک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تأثير فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اين متغير اهميت به‌سزايی دارد. اين مقاله با استفاده از مدل تابع توليد با کشش جانشينی ثابت و داده‌های مقطعی سال 1388 به مقايسه بين استانی تاثير فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می‌پردازد. نقطه آغاز تحليل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نيروی کار معرفی شده توسط پيوا و ويوارلی که مدل تعميم‌يافته وان رينان است، می‌باشد. نتايج اين تحقيق حاکی از تاثير منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به اين معنی که افزايش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها باعث کاهش ميزان اشتغال می‌شود. همچنين از ديگر نتايج اين تحقيق می‌توان به تاثير منفی موجودی سرمايه سرانه و تاثير مثبت توليد ناخالص داخلی بر ميزان اشتغال اشاره کرد. Seyd Kamal Sadeghi سيد کمال صادقی Maryam Saremi مريم صارمی Saeid Garshasebi سعيد گرشاسبی فخر
رفرانس :