نسخه متنی مقاله

تغييرات مفهومی در مسير ظهور رويکرد نظام‌های نوآوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • علی  کرمانشاه

 • آرش موسوی

اطلاعات تماس:
 • علی  کرمانشاه

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • آرش موسوی

  Affiliation:
  آدرس محل کار: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سهیل، شماره ۹
  تلفن محل کار: ۰۲۱-۸۸۰۳۶۱۴۴
  فکس: 02۱-۸۸۰۶۱۷۴۷
  پست الکترونیک: mousavi@nrisp.ac.ir
متن:

رويکرد نظام‌های نوآوری در دو دهه اخير با سرعت و در يک گستره جهانی تبديل به ابزاری برای مطالعه فرايندهای نوآورانه و چارچوبی برای سياست‌گذاری در قلمروهای علم، فناوری و نوآوری گرديده است. اين در حالی است که پرسش‌ها و ترديدهايی در باب ارزش علمی و بنياد معرفت‌شناسانه اين رويکرد، گاه و بيگاه در منابع مطرح می‌گردد و پاسخ درخوری نمی‌يابد. در مقاله حاضر تلاش می‌کنيم تا آن پرسش‌ها و ترديدها را در مرکز توجه قرار دهيم و پاسخ‌هايی روشن برای آنها فراهم آوريم. برای اين منظور مطالعه‌ای معرفت‌شناختی بر روی ماهيت و سير تکاملی رويکرد نظام‌های نوآوری انجام می‌دهيم. نقطه اتکاء اوليه ما در اين مطالعه، طبقه‌بندی نُه سطحی پاول تاگارد از اصناف تغيير مفهومی در يک انقلاب علمی و فلسفه پشتيبان آن طبقه‌بندی است. اين چارچوب نظری را برای ارائه تحليلی از انواع و درجات توسعه مفهومی در خلال نضج‌گيری رويکرد نظام‌های نوآوری مورد استفاده و آزمون قرار می‌دهيم. تحليل‌های ما نشان می‌دهند که ظهور نظام‌های نوآوری و قد علم کردن اين رويکرد در برابر نگاه استاندارد در اقتصاد نوآوری نه تنها شامل تقريباً تمام انواع توسعه مفهومی مشخص شده توسط نظريه تاگارد می‌گردد بلکه تحولاتی ريشه‌ای‌تر در اصول معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه تثبيت شده، نحوه اولويت‌بندی مسائل اصلی و شيوه‌های رايج تبيين و حل مساله را نيز در بر می‌گيرد.

رفرانس :
 1. Lundvall, B., Johnson, B., Sloth Andersen, E., and Dalum, B., 2002, “National Systems of Production, Innovation and Competence Building”, Research Policy, 31(2), pp. 213-231.
 2. قاضي‌نوري، سيد سپهر و قاضي‌نوري، سيد سروش، 1387، "استخراج راهكارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با تكيه بر مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(1)، صص. 80-64.
 3. ميرعمادي، طاهره، 1391، "مدارهاي توسعه نيافتگي و تاثير آنها بر نظام ملي نوآوري در ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 5(1)، صص. 30-17.
 4. Edquist, C., 1997, Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, London: Printer Publishers.
 5. Edquist, C., 2005, “Systems of Innovation: Perspectives and Challenges”, In: J. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.
 6. Nelson, R.R., 1993, National Innovation Systems: A comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press.
 7. Quine, W.V.O., 1969, “Epistemology Naturalized”, In: W.V.O. Quine (ed.), Ontological Relativity and Other Essays, New York: Columbia University Press.
 8. Feldman, R., 2012, “Naturalized Epistemology”, In: E.N. Zalta, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, available from: http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/epistemology-naturalized/>.
 9. Haack, S., 1993, Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology, Oxford: Blackwell.
 10. Laudan, L., 1990, “Normative Naturalism”, Philosophy of Science, 57(1), pp. 44-59.
 11. Thagard, P., 1988, Computational philosophy of science, Cambridge, MA: MIT Press/Bradford Books.
 12. Nersessian, N.J., 1998, “Conceptual change”, In: W. Bechtel and G. Graham (eds.), A Companion to Cognitive Science, pp. 155-166, Blackwell, Malden, MA.
 13. Thagard, P., 1992, Conceptual Revolutions, Princeton: Princeton University Press.
 14. Thagard, P., 1996, “The Concept of Disease: Structure and Change”, Communication and Cognition, 29, pp. 445-478.
 15. Steinmueller, W.E., 1994, “Basic Research and Industrial Innovation”, In: M. Dodgson and R. Rothwell (eds.), The Handbook of Industrial Innovation, Cheltenham: Edward Elgar.
 16. Solow, R.M., 1956, “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Journal of Economics, 70(1), pp. 65-94.
 17. Solow, R.M., 1957, “Technical Change and the Aggregate Production Function”, Review of Economics and Statistics, 39, pp. 312-320.
 18. Langrish, J., Gibbons, M., Evans, W.G. and Jevons, F.R., 1972, Wealth from Knowledge: A Study of Innovation in Industry, New York: Halsted/John Wiley.
 19. Schmookler, J., 1966, Invention and Economic Growth. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 20. Rothwell, R., 1977, “The Characteristics of Successful Innovators and Technically Progressive Firms”, R&D Management, 7(3), pp. 191-206.
 21. Kline, S.J. and Rosenberg, N., 1986, “An Overview of Innovation”, In: R. Landau and N. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Game, Washington DC, National Academy Press.
 22. Edquist, C. and Hommen, L., 1999, “Systems of Innovaion: Theory and Policy for the Demand Side”, Technology in Society, 21, pp. 63-79.
 23. Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R.R., Silverberg, G. and Soete, L., 1988, Technical Change and Economic Theory, London: Printer Publishers. 
 24. Freeman, C., 1987, Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, London: Printer Publishers.
 25. Lundvall, B., 1985, Product Innovation and User-Producer Interaction, Aalborg: Aalborg University Press.
 26. Lundvall, B., 1992, National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London: Pinter Publishers.
 27. Niosi, J., 2002, “National Systems of Innovations are “x-efficient” (and x-effective), Why Some are Slow Learners?”, Research Policy, 31, pp. 291-302.
 28. Lundvall, B., 1988, “Innovation as an Interactive Process: from User-producer Interaction to the National System of Innovation”, In: G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete (eds.), Technical Change and Economic Theory, pp. 349-369, Pinter, London.
 29. Lundvall, B., 2003, “National Innovation Systems: History and Theory”, Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Cheltenham: Edward Elgar.
 30. Lundvall, B., 2007, “Innovation System Research: Where it Came from and Where it might Go”, Globelics Working Paper Series. No. 2007-01.
 31. Nelson, R.R., 1959, “The Simple Economics of Basic Scientific Research”, Journal of Political Economy, 67, pp. 297-306.
 32. Arrow, K.J., 1962, “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”, The Rate and Direction of Inventive Activity, National Bureau of Economic Research, Princeton: Princeton University Press.
 33. Hantrais, L., 1999, “Contextualization in Cross-National Comparative Research”, International Journal of Social research Methodology, 2(2), pp. 93-108.
 34. ليتل، دانيل، 1373، تبيين در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم‌الاجتماع، ترجمه: عبدالکريم سروش، صراط، تهران.
 35. Asheim, B. and Gertler, M.S., 2005, “The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems”, In: J. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.
 36. Malerba, F., 2005, “Sectoral Systems: How and Why Innovation Differs across Sectors?”, In: J. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.
 37. Polanyi, M., 1966, The Tacit Dimention, London: Routledge.
 38. Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995, The Knowledge Creating Company, New York: Oxford University Press.
 39. Verspagen, B., 2005, “Innovation and Economic Growth”, In: J. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.
 40. Sartori, G., 1991, “Comparing and Miscomparing”, Journal of Theoretical Politics, 3(3), pp. 243-257.
 41. Little, D., 1992, “On the Scope and Limits of Generalizations in the Social Sciences”, Boston colloquium for the Philosophy of Science, Boston University.