نسخه متنی مقاله

پيامدهای بازانديشی در مفهوم نخبگی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • غلامعلی  منتظر

 • امير  ناظمی

 • محسن  موسوی نسب

اطلاعات تماس:
 • غلامعلی  منتظر

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • امير  ناظمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محسن  موسوی نسب

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از نهادها و سازکارها با موضوع نخبگی و نخبگان ارتباط و تعامل دارند، که در مجموع شکل‌دهنده يک نظام نخبگانی هستند. نظام نخبگانی در مجموع لازم است تا برخوردار از کارکردهای 1) شناسايی، 2) جذب، 3) هدايت، اعم بر آموزش و پرورش، 4) به‌کارگيری، 5) حمايت، 6) تکريم، 7) الگوسازی و 8) نگهداشت باشد. هر يک از کارکردها بر اساس فهم و ادراکی از مفهوم نخبگی و نخبه در سطح جامعه عملياتی می‌شود. پس اين درک عمومی از مفاهيم است که نهادها، ارتباطات ميان آنها و ماموريت‌های آنان را شکل می‌دهد. اما رشد و توسعه فهم مبتنی بر مطالعات و تجربيات، بازنگری در اين مفاهيم بنيادی را ضروری می‌سازد. در اين مقاله بر پايه يک تحليل سيستمی به بازانديش در مفهوم نخبه و نخبگی اقدام شده است. نتايج مطالعه نشان می‌دهد که اصلی‌ترين مشکل در رويکردهای مربوط به نظام نخبگانی، ناشی از فهم متداول از واژه نخبه است، که عمدتا مبتنی بر تيزهوشی و نهايتا استعداد درخشان استوار شده است و به ساير جنبه‌های نخبگی يعنی خبرگی و کنشگری اجتماعی توجهی نشده است.

رفرانس :
 1. Kerr, B., 2009, Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent; SAGE Publications.
 2. Gagne, F., 2005, “From Gifts to Talents”, In: R.J. Sternberg and J.E. Davidson, Conceptions of Giftedness, 2nd Ed., Cambridge University Press.
 3. گی، روشه، 1378، تغییرات اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، نشر نی، چاپ نهم.
 4. Sternberg, R.J., 1991, “Death, taxes and bad intelligence tests”, Intelligence, 15, pp. 257-269.
 5. Gardner, Howard, 1999, Intelligence Reframed: Multiple intelligences for the 21st century, New York: Basic Books.
 6. Sternberg, R.J., 2000, Handbook of intelligence, New York: Cambridge University Press.
 7. Renzulli, J.S., 2000, “The identification and development of giftedness as a paradigm for schoolreform”, Journal of Science Education and Technology, 9(2), pp. 95-114.
 8. Lippmann, W., 1922, A Future for the Tests, New Republic 30, pp. 9-11.
 9. Borland, J.H., 2003, Rethinking gifted education, New York: Teachers College Press.
 10. Feldman, D.H., 1988, “Universal to unique: toward a cultural genetic epistemology”, Archives de Psychologies, 56, pp. 271-279.
 11. Getzels, J.W. and Jackson, P.W., 1962, Creativity and intelligence, John Wiley, New York.
 12. Munayyer, M.F., 1997, “Genetic Testing and Germ-Line Manipulation: Constructing a New Language for International Human Rights”, American University Journal of International Law and Policy, 12(4), pp. 687-731.
 13. Davidson, J.E., 2006, “Contemporary Models of Giftedness”, In: Larisa V. Shavinina International, Handbook on Giftedness, Springer Science+Business Media.
 14. Feldman, D., 1979, “Toward a none elitist conception of giftedness”, Phi Delta Kappan Magazine, 60, pp. 660-663.
 15. Tannenbaum, A.J., 2000, “Giftedness: The ultimate instrument for good and evil”, In: K.A. Heller, F.J. Monks, R.J. Sternberg and R.F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent, pp. 447-467, Oxford, UK: Elsevier Press.
 16. Dai, D.Y., 2006, “Essential Tensions Surrounding the Concept of Giftedness”, In: Larisa V. Shavinina, International Handbook on Giftedness, Springer Science+Business Media.
 17. جرج، ریتزر، 1379،  نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران. 
 18. Dornbusch, S.M., Glasgow K.L. and Lin I.C., 1996, “THE SOCIAL STRUCTURE OF SCHOOLING”, Annual Review of Psychology, 47, pp. 401-429.
 19. Hartmann, M., 2007, The Sociology of Elites, Routledge Studies in Social and Political Thought.
 20. Carrington, W. and Detragiache, E., 1999, “International Migration and the Brain Drain”; The Journal of Social, Political and Economic Studies, 24, pp. 163-171.
 21. Solimano, A., 2008, “Causes and Consequences of Talent Mobility”, In: Andres Solimano, The international mobility of talent: types, causes, and development impact, United Nations University-World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
 22. Schwartz, P., 2003, Inevitable Surprises, The Free Press, New York.
 23. Passow, A.H. and Schiff, J.H., 1989, “Educating gifted persons who are caring and concerned”, Gifted Education International, 6, pp. 5-7.
 24. Renzulli, J.S. and Reis, S.M., 2003, “The School wide Enrichment Model: Developing creative and productive giftedness”, In: N. Colangelo and GAD avis (Eds.), Handbook of gifted education, 2nd ed., pp. 184-203, Boston: Allyn & Bacon.
 25. Feldhusen, J.F. and Hoover, S.M., 1986, “A conception of giftedness: Intelligence, self-concept and motivation”, Journal of the Roeper Institute, 8, pp. 87-104.
 26. Haensly, P., Reynolds, CR. and Nash, W.R., 1986, “Giftedness: coalescence, context, conflict, and commitment”, In: R.J. Sternberg and J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness, pp. 128-148, Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Walters, J. and Gardner, H., 1984, “The crystallizing experience: Discovering an intellectual gift”, Technical paper, supported by grants from the Social Science Research Council and the Bernard van Zeer Foundation of the Hague, available from: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED254544.pdf.
 28. VanTassel-Baska, J., 2005, “Domain-specific giftedness: Applications in school and life”, In: R.J. Sternberg and J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness, 2nd ed., pp. 358-377, New York: Cambridge University Press.
 29. Collins, R., 1971, “Functional and Conflict Theories of Educational Stratification”, American Sociological Review, 36(6), pp. 1002-1019.
 30. Csikszentmihalyi, M. and Csikszentmihalyi, I.S., 1988, Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness, Cambridge: Cambridge University Press.
 31. Keller, S., 1963, Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in modern society, New York: Random House.
 32. Gruber, H.E., 1999, “Evolving systems approach”, In: M.A. Runco and S.R. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of creativity, pp. 689-693, New York: Academic Press.
 33. Ambrose, D., 2006, “Large-Scale Socioeconomic, Political, and Cultural Influences on Giftedness and Talent”, In: Larisa V. Shavinina, International Handbook on Giftedness, Springer Science+Business Media.
 34. Jenkins, R., 1992, Key Sociologists: Pierre Bourdieu, London; Routledge.
 35. شاه‌آبادی، ابوالفضل، سپهر دوست، حميد و جامه بزرگی، آمنه، 1391، "تاثير حمايت از حقوق مالکيت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه يافته"، فصلنامه سياست علم و فناوری، 5(1)، صص. 98-87.
 36. Mannheim, Karl, 2003, Essays on the Sociology of Culture, Taylor & Francis e-Library.
 37. Le Bon, G., 1903, The Crowd: A study of the popular mind, New York.
 38. Michels, R., 1999, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Transaction Publishing.
 39. پی‌یر، بوردیو، 1390، تمایز، ترجمه: حسن چاوشیان، نشر ثالث.
 40. Mills, C., 2008, “Reproduction and transformation of inequalities in schooling: the transformative potential of the theoretical constructs of Bourdieu”, British Journal of Sociology of Education, 29(1), pp. 79-89.