نسخه متنی مقاله

استخراج دلالت‌های سياستی رويکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحليلی تماتيک

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • طاهره  میر عمادی

 • سید سپهر  قاضی نوری

 • ميثم  نريمانی

اطلاعات تماس:
 • طاهره  میر عمادی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سید سپهر  قاضی نوری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: Email@gmail.com
 • ميثم  نريمانی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

توصيفات کيفی در خصوص چيستی اقتصاد تطوری (تکاملی) و نيز دلالت‌های مختلف آن باعث شده است تا برداشت‌های مختلف و احيانا متضادی در اين حوزه مطرح شود. اين تکثر برداشت هم در حوزه چيستی اقتصاد تطوری و هم در خصوص دلالت‌های خاص آن در سياست‌های حوزه علم و فناوری مشهود است. به‌منظور مفهوم‌پردازی مناسب از محتوای کيفی موجود و استخراج دلالت‌های سياستی رويکرد تطوری درحوزه علم وفناوری، استراتژی طراحی و تحليل تماتيک در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. کدبندی، استخراج مفاهيم و طراحی تم‌ها به تحليل دولايه‌ای در اين خصوص منجر گرديد. در لايه اول چيستی اقتصاد تطوری و در لايه دوم دلالت‌های سياستی آن در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله نيز مبتنی بر همين تحليل تماتيک دولايه‌ای در خصوص اقتصاد تطوری و خردمايه‌های سياستی آن، شبکه تماتيک دلالت‌های سياستی حوزه علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اقتصاد تطوری استخراج شده است. طرح کلان ارائه شده در اين مقاله ضمن ارائه ملاک تمايز در خصوص برداشت‌های مختلف، مبادی و خردمايه‌های اصلی سياست‌گذاری علم و فناوری در رويکرد تطوری را نشان داده و فهم دلالت‌های مشترک و غير مشترک سياستی را تسهيل می‌نمايد.

رفرانس :
 1. ایزدخواه، روح اله و ناصربخت، جواد، 1385، سیاست فناوری و تشویق بازار، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
 2. Lall, S., 1996, Learning from the Asian Tigers. New York: MacMillan Press.
 3. میرعمادی طاهره، 1388، "ارزيابي ظرفيت نظريه‌پردازي‌هاي نگرش نظام ملي نوآوري در مورد وضعيت كشورهاي رو به توسعه در پرتو نظريات ايمره لاکاتوش"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(1)، صص. 80-65.
 4. Schumpeter, J.A., 1934, Theory of Economic Development, Cambridge: Harvard University Press.
 5.  Schumpeter, J.A., 1942, Capitalism, socialism and democracy, New York: Harper.
 6. Solow, R.M. 1957, “Technical Change and the Aggregate Production Function”, The Review of Economics and Statistics, 39, pp. 312-320.
 7. Romer, P.M., 1994, “The Origins of Endogenous Growth”, The Journal of Economic Perspectives, 8, pp. 3-22.
 8. Arrow, K.J., 1962, “Economic welfare and the allocation of resources for invention”, In: H.M. Groves, the rate and direction of inventive activity: Economic and Social Factors, pp. 609-626, Princeton: Princeton University Press.
 9. Dasgupta, P. and David, P., 1994, “Towards a new economics of science”, Research Policy, 23, pp. 487-521.
 10. Foray, D., 2006, The Economics of Knowledge, MIT Press Book.
 11. Hodgson, G., 1993, “Evolution and Institutional Change, on the Nature of Selection in Biology and Economics”, In: U. Mäki, B. Gustafsson and C. Knudsen, Rationality, institutions, and economic methodology, pp. 222-241, Routledge.
 12. Lundvall, B., 1992, National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning.
 13. Cooke, P. and Morgan, K., 1998, The associational economy: firms, regions, and innovation, Oxford.
 14. Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. 2000, “The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations”, Research Policy, 29, pp. 109-123.
 15. Grant, R.M. 1996, “Towards a knowledge-based theory of the firm”, Strategic Management Journal, 17, pp. 109-122.
 16. Godin, B., 2008, “The knowledge economy: Fritz Machlup’s construction of a synthetic concept”, In: R. Viale and H. Etzkowitz, The Capitalization of Knowledge:A Triple Helix of University-Industry-Government, pp. 261-290, Elgar: Cheltenham.
 17. Posner, M.V., 1961, “International trade and technical change”, Oxford Economic Papers, 13, pp. 323-341.
 18. Corbin, J. and Staruss, A., 2008, basics of qualitative research, London: sage publications.
 19. Wolcott, H.F., 2008, writing up qualitative research, London: sage publications.
 20. Dawkins, R., 1983, “Universal Darwinism”, In: D.S. Bendall (ed.), Evolution from molecules to man, pp. 403-425, Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Hashimoto, T., 2006, “Evolutionary Linguistics and Evolutionary Economics”, Evolutionary and Institutional Economics Review, 3, pp. 27-46.
 22. ادوین، آرتور برت، 1378، مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین، ترجمه: عبدالکریم سروش، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
 23. Hodgson, GM and Knudsen, T., 2006, “Why We Need a Generalized Darwinism, and Why Generalized Darwinism is not Enough”, Journal of Economic Behavior & Organization, 61, pp. 1-19.
 24. Witt, U., 2003, The Evolving Economy: essays on the evolutionary approach to economics, Cheltenham: Edward Elgar.
 25. Lawson, T., 2006, “The Nature of Heterodox Economics”, Cambridge Journal of Economics, 30, pp. 483-505.
 26. Radzicki, M.J., 2003, “Mr. Hamilton, Mr. Forrester, and a Foundation for Evolutionary Economics”, Journal of Economic Issues, 3, pp. 133-173.
 27. Nelson, R.R. and Winter, S.G., 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University Press.
 28. Silverberg, G. and Verspagen, B., 1994, “Learning, Innovation and Economic Growth: A Long Run Model of Industrial Dynamics”, Industrial and Corporate Change, 3, pp. 199-223.
 29. Dosi, G., 1982, “Technological Paradigms and Technological Trajectories”, Research Policy, 11, pp. 162-147.
 30. Freeman, C., 1974, The Economics of Industrial Innovation, Harmondsworth: Penguin.
 31. Perez, C., 1983, “Structural Change and the Assimilation of New Technologies in the Economic and Social Systems”, Futures, 15, pp. 357-375.
 32. Lundvall, B.A. and Borras, S., 2004, “science, technology and innovation policy”, In: J. Fagerberg, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.